خانه / برق ، الکترونیک ، مخابرات / دانلود کمک پایان نامه مروری بر روشهای محاسبه – ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق

دانلود کمک پایان نامه مروری بر روشهای محاسبه – ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق

دانلود رایگان دانلود کمک پایان نامه مروری بر روشهای محاسبه – ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود کمک پایان نامه مروری بر روشهای محاسبه – ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

دانلود کمک پایان نامه مروری بر روشهای محاسبه – ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق

دانلود-کمک-پایان-نامه-مروری-بر-روشهای-محاسبه--ارزیابی-و-تخمین-تلفات-در-شبکه-های-توزیع-نیروی-برقدانلود تحقیق کمک پایان نامه مروری بر روشهای محاسبه – ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق نوع فایل : PDFتعداد صفحات : 98فهرست و پیشگفتارفهرست جدول ها دفهرست شکل ها همقدمه 6-1 پیشگفتار . 6-2 تلفات فنی شبکه . 6-3 تلفات غیر فنی شبکه . 7-4 عوامل تشدید تلفات 8-5 روشهای کاهش تلفات . 10-6 اندازه گیری و محاسبه تلفات . 10-7 محور های اصلی روشهای کاهش تلفات . 11فصل 1- تعاریف مقدماتی 13-1 پیشگفتار . 14 -1-2 تعریف خطوط و شبکه های توزیع نیرو 14 -1-3 پیک مصرف14 -1-4 منحنی تغییرات بار . 16 -1-5 ضریب بار 17 -1-6 ضریب تلفات19 -1-7 متوسط پیک بار 20 -1-8 زمان وقوع پیک بار . 21 -1-9 تلفات توان و انرژی . 21 -1-10 ضریب قدرت . 22 -1-11 درجه حرارت هادی 23 -1فصل 2- محاسبه تلفات انرژی بوسیله اندازه گیری و قرائت همزمان کنتورها 25-1 پیشگفتار . 26 -2-2 قرائت همزمان کنتورها با بکارگیری مامورین قرائت کنتور 26 -2-3 استفاده از صورتحساب برق مشترکین و برگرداندن قبض به تاریخ واحد 31 -2-1-3-2 بررسی خطای حاصل از این روش . 35و کاربرد کنتورهای دیجیتال سنکرون 35 AMR -4 بکارگیری تکنولوژی -2-5 تعیین و محاسبه تلفات انرژی در حوزه یک شرکت توزیع . 37 -2مروری بر روشهای محاسبه ، ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برقبفصل 3- محاسبه تلفات انرژی با بکارگیری روشهای آماری 38-1 پیشگفتار . 39 -3-2 محاسبه تلفات سیستم 40 -3-3 بررسی نقاط ضعف و قوت . 44 -3-4 محاسبه تلفات انرژی در شبکه های توزیع 45 -3-1-4-3 ارائه روش . 46فصل 4- معادلات تقریب تلفات سیستم . 52-1 پیشگفتار . 53 -4-2 محاسبه بار از اطلاعات بار ساعتی . 53 -4-3 رابطه تکامل و توسعه یافته تلفات سیستم . 54 -4-4 جمع بندی 55 -4فصل 5- ارزیابی تلفات سیستم توزیع بوسیله محاسبات در صد بار . 56-1 پیشگفتار . 57 -5-2 روش پیشنهادی 57 -5-3 تلفات ترانسفورماتورهای فوق توزیع 60 -5-4 تلفات ترانسفورماتورهای توزیع . 62 -562 MV -5 تلفات در خطوط -5-6 تلفات در خطوط فشار ضعیف . 63 -5-7 جمع بندی 64 -565 (top/down,bottom/up) فصل 6- تخمین تلفات بوسیله رهیافت-1 پیشگفتار . 66 -6-2 ضرورت محاسبه تلفات 67 -6-3 رهیافت حل مسئله . 67 -6-4 ارائه روش . 69 -670 . TOP DOWN -5 -672 BOTTOM UP -6 -6-7 رهیافت مختلط 72 -6-8 جمع بندی 75 -6فصل 7- محاسبه و ارزیابی تلفات با بکارگیری سیستم های مانیتورینگ اتوماسیون . 76-1 پیشگفتار . 77 -7-2 محاسبه و ارزیابی تلفات بوسیله مانیتورینگ . 77 -7-3 جمع بندی 78 -7مروری بر روشهای محاسبه ، ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برقجفصل 8- ارزیابی تلفات شبکه توزیع با بکارگیری تخمین بار پستهای توزیع 79-1 پیشگفتار . 80 -8-2 تخمین و بازسازی بار پستهای توزیع 80 -8-3 محاسبه تلفات 81 -8-4 جمع بندی 82 -8فصل 9- محاسبه تلفات انرژی به روش مجموع انرژی در شبکه های شعاعی 83-1 پیشگفتار . 84 -9-2 ارائه روش . 87 -987 . FORWARD/BACKWARD -3 روش -9-4 جمع بندی 92 -9فهرست مراجع 93مروری بر روشهای محاسبه ، ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق فهرست جدول هاعنوان صفحه1:فرم برداشت و ثبت مقدار قرائت شده کنتورها . 27 – جدول 22:قبض برق خوانده شده یک مشترک 29 – جدول 23:قبض برق نرمالیزه شده به ساعت 12 روز اول هر ماه 29 – جدول 24:پارامترهای استفاده شده در محاسبات . 31 – جدول 25:رابطه خطای نسبی با مقدار بیشینه و کمینه پروفیل بار 33 – جدول 26:رابطه خطای نسبی با مقدار بیشینه و کمینه پروفیل بار 34 – جدول 27:محاسبه تلفات در محدوده هر شرکت توزیع 37 – جدول 21:فهرست المانها و گره ها . فهرست شکل ها1: نمونه ای از منحنی بار 24 ساعته خانگی. 17 – شکل 11: پروفیل بار و مقدار مصرف انرژی یک مشترک طی دو ماه. 30 – شکل 22: پروفیل بار و مقدار مصرف انرژی یک مشترک طی دوماه . 32 – شکل 23: روش نصب کنتورها در پست های توزیع و فیدرها. . 35 – شکل 21: تصویر شبکه مفروض. . 41 – شکل 32: منحنی بار مربوط به مصارف یک شبکه توزیع نمونه 42 – شکل 371 . (TOP DOWN-BOTTOM UP) 1: الگوریتم روش – شکل 62: نرخ تلفات تکنیکی بر حسب تعداد مشترکین بر کیلومتر فیدر. 72 – شکل 63: نرخ تلفات تکنیکی بر حسب کیلووات ساعت بر مشترک . 72 – شکل 64: دسته بندی فیدرها74 – شکل 65: منحنی تابع تلفات . 74 – شکل 61: شماتیک ارتباطی اتوماسیون و نرم افزار آنالیزور پخش بار. 77 – شکل 71: الگوریتم پیشنهادی برای تلفات. 82 – شکل 81: تصویر شبکه مفروض .چکیدههدف از تهیه این راهنما، مروری برروشهای محاسبه و ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع می باشد . برای محاسبه تلفات در شبکه های توزیع روشهای متنوعی وجود دارد که هر یک از این روشها دارای معایب و مزایای هستند انتخاب روش مناسب بمنظور محاسبه و ارزیابی تلفات بستگی به زمانانجام عملیات ، اطلاعات در دسترس، دقت موردنیاز و بزرگی شبکه دارد فصل دوم این تحقیق به محاسبه تلفات انرژی بوسیله اندازه گیری و قرائت همزمان کنتورها می پردازد این شیوه که روش بسیار مرسوم در شرکتهای توزیع است به وسیله چند شیوه سنتی و مدرن اجرا می شود که دقت ، زمانبری و کیفیتاجرای این روشها مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم این تحقیق به محاسبه تلفات انرژی با بکارگیری روشهای آماری می پردازد . در این شیوه از ریاضیات آماری بمنظور سازماندهی و استخراج اطلاعات اولیه موجود در منحنی بار استفاده می شود. در این شیوه برای محاسبه تلفات نیاز به برداشت اطلاعات بسیار محدودی می باشد و همین مسئله موجب می شود که به لحاظ زمانی چندین برابر سریعتر از روشهای محاسباتی مستقیم و روش های شبیه سازی باشد در فصل سوم مبانی ریاضی محاسبه تلفات بکمک ریاضیات آماری ارائه و بررسی شده است. فصل چهارم این تحقیق به محاسبهتلفات سیستم با بکارگیری ضریب تلفات سیستم می پردازد در این روش می توان از اطلاعاتی که بسهولت در دسترس قرار دارد تلفات سیستم را بوسیله معادله درجه دوم تقریب زد این نوع تقریب تلفات کاربردهای گسترده ای در زمینه هایی مانند مطالعات اقتصادی و مخصوصا آنالیز قیمت و نرخ داردهرچند که از روابط تجربی برای محاسبه تلفات استفاده شده است. فصل پنجم این تحقیق به حاسبه تلفات سیستم توزیع بوسیله محاسبات در صد بار می پردازد در این شیوه تلفات انرژی و تلفات دیماند بوسیله محاسبات در صد بار دراجزا مختلف سیستم توزیع محاسبه می شود در این روش بوسیله محاسبات ساده و اطلاعات در دسترس می توان به تلفات سیستم رسید. فصل ششم این تحقیق به می پردازدکه شیوه بسیار مناسبی برای (top/down,bottom/up) محاسبه تلفات به شیوه رهیافت تخمین تلفات در شبکه های کشورهای در حال توسعه محسوب می شود . در این شیوه روشی ارائه می شود تا بتوان تلفات را در شبکه هایی که فاقد اطلاعات کافی بمنظور مدلسازی است با دقت زیادی تقریب زد. فصل هفتم این تحقیق به کاربرد سیستم های اتوماسیون در محاسبه و ارزیابی تلفات می پردازد کهمورد بررسی قرار خواهد گرفت.فصل هشتم این تحقیق به ON LINE چگونگی محاسبه تلفات بصورت ارزیابی تلفات شبکه های توزیع با بکارگیری تخمین بار پست های توزیع می پردازد بعبارت دیگر می توان با بکارگیری اطلاعات حاصل از تخمین بار پست های توزیع انواع پارامترهای مرتبط با تلفات شبکه را محاسبه نمود فصل نهم این تحقیق به محاسبه تلفات انرژی به روش مجموع انرژی در شبکه های توزیع شعاعی می پردازد که تلفیقی از روشهای محاسباتی آماری و پخش بار است ارتقاء دقت محاسباتی با در نظر گرفتن ولتاژ های متفاوت ولی غیر متغیر از موارد در خور تامل این روش می باشد.کلید واژه: محاسبه تلفات بوسیله قرائت همزمان،کاربرد روشهای آماری،معادلات تقریب تلفات،رهیافت کاربرد تخمین بار در محاسبه تلفات  مقدمه-1 :پیشگفتار:شبکه قدرت شامل سه بخش تولید ،انتقال و توزیع نیرو است . انرژی الکتریکی پس از تولید در نیروگاهها و عبور از شبکه های انتقال و توزیع به مصرف کنندگان می رسد در این مسیر مقداری از انرژی بدلایل مختلف تلف می شود قدمت بحث تلفات به اندازه قدمت صنعت برق می باشد و مسلماتلفات و معضلات این پدیده بسیار قدیمی است ولی آنچه باعث شده تا این مشکل همچنان به عنوان بحثی به روز در جامعه مهندسی برق مطرح باشد تبعات اقتصادی و هزینه های گزافی است که از این بابت پرداخت می شود.بنابراین ضرورت پرداخت به بحث تلفات در جامعه مهندسی برق ایران یک ضرورت انکارناپذیر و آشکار به شمار می رود با توجه به معتبر ترین آمار در دسترس از میزان تلفات 23.3 % کل سطوح سیستم برق کشور اعم از توزیع. تولید و انتقال – توزیع 55 درصد از این مقدار یعنی 12.9 % از تلفات را به خوداختصاص می دهد و این در حالی است که میزان تلفات موجود در سطوح انتقال و تولید تقریبا اجتناب ناپذیر است اما نکته به همین جا ختم نمی شود زیرا تلفات توان که با مجذور بارهای عبوری از اجزا سیستم متناسب است در ساعات پیک بار از مقدار متوسط تلفات توان بسیار بیشتر خواهد بود این بدانمعناست که در سخت ترین شرایط یعنی در زمان پیک بار بیشترین مقدار تلفات را نیز خواهیم داشت با بررسی شبکه های توزیع مشخص می شود که با اتخاذ تمهیداتی می توان از میزان تلفات تا حدود زیادی کاست در مجموع عوامل موثر در تلفات شبکه های توزیع دارای تعدد زیادی هستند که بطور کلی می توان آنها را به دو دسته. تلفات فنی شبکه و تلفات غیر فنی شبکه تقسیم کرد. که اجزا تلفات الکتریکی به شرح ذیل می باشد.

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “دانلود کمک پایان نامه مروری بر روشهای محاسبه – ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

سوالات تخصصی مهندسی برق – مخابرات(تستی)

این محصول با ارزش " سوالات تخصصي مهندسي برق - مخابرات(تستی) "را از یاهو فایل دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *