خانه / برق ، الکترونیک ، مخابرات / دانلود کمک پایان نامه مروری بر روشهای محاسبه – ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق

دانلود کمک پایان نامه مروری بر روشهای محاسبه – ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق

دانلود رایگان دانلود کمک پایان نامه مروری بر روشهای محاسبه – ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود کمک پایان نامه مروری بر روشهای محاسبه – ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

دانلود کمک پایان نامه مروری بر روشهای محاسبه – ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق

دانلود-کمک-پایان-نامه-مروری-بر-روشهای-محاسبه--ارزیابی-و-تخمین-تلفات-در-شبکه-های-توزیع-نیروی-برقدانلود تحقیق کمک پایان نامه مروری بر روشهای محاسبه – ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق نوع فایل : PDFتعداد صفحات : 98فهرست و پیشگفتارفهرست جدول ها دفهرست شكل ها همقدمه ۶-۱ پيشگفتار . ۶-۲ تلفات فني شبكه . ۶-۳ تلفات غير فني شبكه . ۷-۴ عوامل تشديد تلفات ۸-۵ روشهاي كاهش تلفات . ۱۰-۶ اندازه گيري و محاسبه تلفات . ۱۰-۷ محور هاي اصلي روشهاي كاهش تلفات . ۱۱فصل ۱- تعاريف مقدماتي ۱۳-۱ پيشگفتار . ۱۴ -۱-۲ تعريف خطوط و شبكه هاي توزيع نيرو ۱۴ -۱-۳ پيك مصرف۱۴ -۱-۴ منحني تغييرات بار . ۱۶ -۱-۵ ضريب بار ۱۷ -۱-۶ ضريب تلفات۱۹ -۱-۷ متوسط پيك بار ۲۰ -۱-۸ زمان وقوع پيك بار . ۲۱ -۱-۹ تلفات توان و انرژي . ۲۱ -۱-۱۰ ضريب قدرت . ۲۲ -۱-۱۱ درجه حرارت هادي ۲۳ -۱فصل ۲- محاسبه تلفات انرژي بوسيله اندازه گيري و قرائت همزمان كنتورها ۲۵-۱ پيشگفتار . ۲۶ -۲-۲ قرائت همزمان كنتورها با بكارگيري مامورين قرائت كنتور ۲۶ -۲-۳ استفاده از صورتحساب برق مشتركين و برگرداندن قبض به تاريخ واحد ۳۱ -۲-۱-۳-۲ بررسي خطاي حاصل از اين روش . ۳۵و كاربرد كنتورهاي ديجيتال سنكرون ۳۵ AMR -4 بكارگيري تكنولوژي -۲-۵ تعيين و محاسبه تلفات انرژي در حوزه يك شركت توزيع . ۳۷ -۲مروري بر روشهاي محاسبه ، ارزيابي و تخمين تلفات در شبكه هاي توزيع نيروي برقبفصل ۳- محاسبه تلفات انرژي با بكارگيري روشهاي آماري ۳۸-۱ پيشگفتار . ۳۹ -۳-۲ محاسبه تلفات سيستم ۴۰ -۳-۳ بررسي نقاط ضعف و قوت . ۴۴ -۳-۴ محاسبه تلفات انرژي در شبكه هاي توزيع ۴۵ -۳-۱-۴-۳ ارائه روش . ۴۶فصل ۴- معادلات تقريب تلفات سيستم . ۵۲-۱ پيشگفتار . ۵۳ -۴-۲ محاسبه بار از اطلاعات بار ساعتي . ۵۳ -۴-۳ رابطه تكامل و توسعه يافته تلفات سيستم . ۵۴ -۴-۴ جمع بندي ۵۵ -۴فصل ۵- ارزيابي تلفات سيستم توزيع بوسيله محاسبات در صد بار . ۵۶-۱ پيشگفتار . ۵۷ -۵-۲ روش پيشنهادي ۵۷ -۵-۳ تلفات ترانسفورماتورهاي فوق توزيع ۶۰ -۵-۴ تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع . ۶۲ -۵۶۲ MV -5 تلفات در خطوط -۵-۶ تلفات در خطوط فشار ضعيف . ۶۳ -۵-۷ جمع بندي ۶۴ -۵۶۵ (top/down,bottom/up) فصل ۶- تخمين تلفات بوسيله رهيافت-۱ پيشگفتار . ۶۶ -۶-۲ ضرورت محاسبه تلفات ۶۷ -۶-۳ رهيافت حل مسئله . ۶۷ -۶-۴ ارائه روش . ۶۹ -۶۷۰ . TOP DOWN -5 -672 BOTTOM UP -6 -6-7 رهيافت مختلط ۷۲ -۶-۸ جمع بندي ۷۵ -۶فصل ۷- محاسبه و ارزيابي تلفات با بكارگيري سيستم هاي مانيتورينگ اتوماسيون . ۷۶-۱ پيشگفتار . ۷۷ -۷-۲ محاسبه و ارزيابي تلفات بوسيله مانيتورينگ . ۷۷ -۷-۳ جمع بندي ۷۸ -۷مروري بر روشهاي محاسبه ، ارزيابي و تخمين تلفات در شبكه هاي توزيع نيروي برقجفصل ۸- ارزيابي تلفات شبكه توزيع با بكارگيري تخمين بار پستهاي توزيع ۷۹-۱ پيشگفتار . ۸۰ -۸-۲ تخمين و بازسازي بار پستهاي توزيع ۸۰ -۸-۳ محاسبه تلفات ۸۱ -۸-۴ جمع بندي ۸۲ -۸فصل ۹- محاسبه تلفات انرژي به روش مجموع انرژي در شبكه هاي شعاعي ۸۳-۱ پيشگفتار . ۸۴ -۹-۲ ارائه روش . ۸۷ -۹۸۷ . FORWARD/BACKWARD -3 روش -۹-۴ جمع بندي ۹۲ -۹فهرست مراجع ۹۳مروري بر روشهاي محاسبه ، ارزيابي و تخمين تلفات در شبكه هاي توزيع نيروي برق فهرست جدول هاعنوان صفحه۱:فرم برداشت و ثبت مقدار قرائت شده كنتورها . ۲۷ – جدول ۲۲:قبض برق خوانده شده يك مشترك ۲۹ – جدول ۲۳:قبض برق نرماليزه شده به ساعت ۱۲ روز اول هر ماه ۲۹ – جدول ۲۴:پارامترهاي استفاده شده در محاسبات . ۳۱ – جدول ۲۵:رابطه خطاي نسبي با مقدار بيشينه و كمينه پروفيل بار ۳۳ – جدول ۲۶:رابطه خطاي نسبي با مقدار بيشينه و كمينه پروفيل بار ۳۴ – جدول ۲۷:محاسبه تلفات در محدوده هر شركت توزيع ۳۷ – جدول ۲۱:فهرست المانها و گره ها . فهرست شكل ها۱: نمونه اي از منحني بار ۲۴ ساعته خانگي. ۱۷ – شكل ۱۱: پروفيل بار و مقدار مصرف انرژي يك مشترك طي دو ماه. ۳۰ – شكل ۲۲: پروفيل بار و مقدار مصرف انرژي يك مشترك طي دوماه . ۳۲ – شكل ۲۳: روش نصب كنتورها در پست هاي توزيع و فيدرها. . ۳۵ – شكل ۲۱: تصوير شبكه مفروض. . ۴۱ – شكل ۳۲: منحني بار مربوط به مصارف يك شبكه توزيع نمونه ۴۲ – شكل ۳۷۱ . (TOP DOWN-BOTTOM UP) 1: الگوريتم روش – شكل ۶۲: نرخ تلفات تكنيكي بر حسب تعداد مشتركين بر كيلومتر فيدر. ۷۲ – شكل ۶۳: نرخ تلفات تكنيكي بر حسب كيلووات ساعت بر مشترك . ۷۲ – شكل ۶۴: دسته بندي فيدرها۷۴ – شكل ۶۵: منحني تابع تلفات . ۷۴ – شكل ۶۱: شماتيك ارتباطي اتوماسيون و نرم افزار آناليزور پخش بار. ۷۷ – شكل ۷۱: الگوريتم پيشنهادي براي تلفات. ۸۲ – شكل ۸۱: تصوير شبكه مفروض .چكيدههدف از تهيه اين راهنما، مروري برروشهاي محاسبه و ارزيابي و تخمين تلفات در شبكه هاي توزيع مي باشد . براي محاسبه تلفات در شبكه هاي توزيع روشهاي متنوعي وجود دارد كه هر يك از اين روشها داراي معايب و مزاياي هستند انتخاب روش مناسب بمنظور محاسبه و ارزيابي تلفات بستگي به زمانانجام عمليات ، اطلاعات در دسترس، دقت موردنياز و بزرگي شبكه دارد فصل دوم اين تحقيق به محاسبه تلفات انرژي بوسيله اندازه گيري و قرائت همزمان كنتورها مي پردازد اين شيوه كه روش بسيار مرسوم در شركتهاي توزيع است به وسيله چند شيوه سنتي و مدرن اجرا مي شود كه دقت ، زمانبري و كيفيتاجراي اين روشها مورد بررسي قرار گرفته است. فصل سوم اين تحقيق به محاسبه تلفات انرژي با بكارگيري روشهاي آماري مي پردازد . در اين شيوه از رياضيات آماري بمنظور سازماندهي و استخراج اطلاعات اوليه موجود در منحني بار استفاده مي شود. در اين شيوه براي محاسبه تلفات نياز به برداشت اطلاعات بسيار محدودي مي باشد و همين مسئله موجب مي شود كه به لحاظ زماني چندين برابر سريعتر از روشهاي محاسباتي مستقيم و روش هاي شبيه سازي باشد در فصل سوم مباني رياضي محاسبه تلفات بكمك رياضيات آماري ارائه و بررسي شده است. فصل چهارم اين تحقيق به محاسبهتلفات سيستم با بكارگيري ضريب تلفات سيستم مي پردازد در اين روش مي توان از اطلاعاتي كه بسهولت در دسترس قرار دارد تلفات سيستم را بوسيله معادله درجه دوم تقريب زد اين نوع تقريب تلفات كاربردهاي گسترده اي در زمينه هايي مانند مطالعات اقتصادي و مخصوصا آناليز قيمت و نرخ داردهرچند كه از روابط تجربي براي محاسبه تلفات استفاده شده است. فصل پنجم اين تحقيق به حاسبه تلفات سيستم توزيع بوسيله محاسبات در صد بار مي پردازد در اين شيوه تلفات انرژي و تلفات ديماند بوسيله محاسبات در صد بار دراجزا مختلف سيستم توزيع محاسبه مي شود در اين روش بوسيله محاسبات ساده و اطلاعات در دسترس مي توان به تلفات سيستم رسيد. فصل ششم اين تحقيق به مي پردازدكه شيوه بسيار مناسبي براي (top/down,bottom/up) محاسبه تلفات به شيوه رهيافت تخمين تلفات در شبكه هاي كشورهاي در حال توسعه محسوب مي شود . در اين شيوه روشي ارائه مي شود تا بتوان تلفات را در شبكه هايي كه فاقد اطلاعات كافي بمنظور مدلسازي است با دقت زيادي تقريب زد. فصل هفتم اين تحقيق به كاربرد سيستم هاي اتوماسيون در محاسبه و ارزيابي تلفات مي پردازد كهمورد بررسي قرار خواهد گرفت.فصل هشتم اين تحقيق به ON LINE چگونگي محاسبه تلفات بصورت ارزيابي تلفات شبكه هاي توزيع با بكارگيري تخمين بار پست هاي توزيع مي پردازد بعبارت ديگر مي توان با بكارگيري اطلاعات حاصل از تخمين بار پست هاي توزيع انواع پارامترهاي مرتبط با تلفات شبكه را محاسبه نمود فصل نهم اين تحقيق به محاسبه تلفات انرژي به روش مجموع انرژي در شبكه هاي توزيع شعاعي مي پردازد كه تلفيقي از روشهاي محاسباتي آماري و پخش بار است ارتقاء دقت محاسباتي با در نظر گرفتن ولتاژ هاي متفاوت ولي غير متغير از موارد در خور تامل اين روش مي باشد.كليد واژه: محاسبه تلفات بوسيله قرائت همزمان،كاربرد روشهاي آماري،معادلات تقريب تلفات،رهيافت كاربرد تخمين بار در محاسبه تلفات  مقدمه-۱ :پيشگفتار:شبكه قدرت شامل سه بخش توليد ،انتقال و توزيع نيرو است . انرژي الكتريكي پس از توليد در نيروگاهها و عبور از شبكه هاي انتقال و توزيع به مصرف كنندگان مي رسد در اين مسير مقداري از انرژي بدلايل مختلف تلف مي شود قدمت بحث تلفات به اندازه قدمت صنعت برق مي باشد و مسلماتلفات و معضلات اين پديده بسيار قديمي است ولي آنچه باعث شده تا اين مشكل همچنان به عنوان بحثي به روز در جامعه مهندسي برق مطرح باشد تبعات اقتصادي و هزينه هاي گزافي است كه از اين بابت پرداخت مي شود.بنابراين ضرورت پرداخت به بحث تلفات در جامعه مهندسي برق ايران يك ضرورت انكارناپذير و آشكار به شمار مي رود با توجه به معتبر ترين آمار در دسترس از ميزان تلفات ۲۳٫۳ % كل سطوح سيستم برق كشور اعم از توزيع. توليد و انتقال – توزيع ۵۵ درصد از اين مقدار يعني ۱۲٫۹ % از تلفات را به خوداختصاص مي دهد و اين در حالي است كه ميزان تلفات موجود در سطوح انتقال و توليد تقريبا اجتناب ناپذير است اما نكته به همين جا ختم نمي شود زيرا تلفات توان كه با مجذور بارهاي عبوري از اجزا سيستم متناسب است در ساعات پيك بار از مقدار متوسط تلفات توان بسيار بيشتر خواهد بود اين بدانمعناست كه در سخت ترين شرايط يعني در زمان پيك بار بيشترين مقدار تلفات را نيز خواهيم داشت با بررسي شبكه هاي توزيع مشخص مي شود كه با اتخاذ تمهيداتي مي توان از ميزان تلفات تا حدود زيادي كاست در مجموع عوامل موثر در تلفات شبكه هاي توزيع داراي تعدد زيادي هستند كه بطور كلي مي توان آنها را به دو دسته. تلفات فني شبكه و تلفات غير فني شبكه تقسيم كرد. كه اجزا تلفات الكتريكي به شرح ذيل مي باشد.

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “دانلود کمک پایان نامه مروری بر روشهای محاسبه – ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

معرفی رشته مهندسی برق

معرفی رشته مهندسی برق

معرفی-رشته-مهندسی-برقاین فایل زیپ 22ص داره که بصورت ورد است.یکی از بهترین تعریف هایی که از مهندسی برق شده است، این است که محور اصلی فعالیت های مهندسی برق، تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر است. که البته این سیگنال ممکن است شکل موج ولتاژ یا شکل موج جریان و یا ترکیب دیجیتالی یک بخش از اطلاعات باشد. مهندسی برق دارای چهار گرایش است که در زیر بطور اجمالی به بررسی آنها می پردازیم و در قسمت معرفی گرایشها به تفصیل در مورد هر کدام صحبت خواهم کردمهندسی برق- الکترونیک: مهندسی برق- مخابرات مهندسی برق- کنترل

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort