خانه / حقوق / اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان

اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان

دانلود رایگان اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان

اﺻﻞ-ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ-ارادﻩ-در-ﻧﻈﺎم-ﺣﻘﻮﻗﻲ-اﻳﺮاناﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان   اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺁﻣﺮﻩ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺘﻘﻼل ارادﻩ هﺴﺘﻨﺪ؟ ، ﺁﻳﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮن در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ؟  ﭘﻴﺶ از ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ، ذﮐﺮ ﻧﮑﺎت زﻳﺮ درﺑﺎرﻩ ﻣﻔﺎهﻴﻢ و ﮐﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارادﻩ و ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺁن در ﻗﺮاردادهﺎ و ﻧﺘﺎﻳ ﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ، ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ : رﮐﻦ اﺳﺎﺳﻲ هﺮ ﻗﺮار داد، ارادﻩ ﮐﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁن را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ارادﻩ، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود . ﻗﺮار داد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ‘ ﺗﻮاﻓﻖ ارادﻩ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﻣﻮرد ﭼﻴﺰي ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧ ﺑﺎﺷﺪ ﻔﻊ ﺣﻘﻮﻗﻲ  ‘ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ داراي ارادﻩ ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﻠﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ هﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاهﻨﺪ در زﻣﻴﻨﻪ دﻳﻮن و ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ از ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺮﻳﻪ ‘ارادﻩ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ  ‘اﺻﻞ   ﺑﻲ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ، ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺣﺘﻲ در اﻳﻦ راﻩ اﻓﺮاط ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺮج دادﻩ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ هﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻲ ﺑﺪون ارادﻩ اﻓﺮاد اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ . در ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ  : ﻧﺎدﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻲ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼ  ﻣﺘﻀﻤﻦ دور ﺷﺪن از واﻗﻌﻴﺖ هﺎﺳﺖ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻗﺪرت اﺟﺒﺎر و اﻟﺰام ، ل ﻣﻄﻠﻖ ارادﻩ اﻓﺮاد در ﻗﺮاردادهﺎ  ( ﻧﺎﺷﻲ از ارادﻩ ﻃﺮﻓﻴﻦ)ﻣﺘﻌﺎﻗﺪان ً ﻗﺮاردادهﺎ را ﻣﻨﺤﺼﺮا داﻧﺴﺖ و در واﻗﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاردادهﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻗﺪرت و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد،  اﻓﺮاد در ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد  ﻣﺴﺎوي ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ً ﺁزادي ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در وﺿﻊ و ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺘﻮاﻧﺪ هﻨﮕﺎم ﻗﺮارداد ﺁزاداﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﺮف ﺧﻮد ﻣﺬاﮐﺮﻩ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮدﻧﻈﺮﻳﻪ هﺎي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺎز هﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد  و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻲ ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮد اﻳﻦ اﺻﻞ ﺷﺪ؛در ﺣﻘﻮق ﺑﺴﻴﺎري از ﮐﺸﻮرهﺎ اﺳﺘﻘﻼل ارادﻩ در ﻗﺮاردادهﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮدم هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ اﺻﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ . در زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﺷﺎرﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ : -هﺮ ١ ارادﻩ، ﻣﻨﺸﺄ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺮارداد اﺳﺖ و   ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ اﻟﺘﺰام و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻲ ﻋﻠﻲ اﻻﺻﻮل ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺮاردادي اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ هﺎ رﻳﺸﻪ ﻗﺮاردادي ﻧﺪارﻧﺪ و ارادﻩ اﻓﺮاد ﭘﺪﻳﺪ ﺁورﻧﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‘ﻗﺮارداد اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎرج از  ‘اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادﻩ  . -هﺴﺘﻨﺪ ٢ اﻓﺮاد در اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادهﺎ ﻳﺎ ﺧﻮدداري از اﻧﻌﻘﺎد ﺁﻧﻬﺎ ﺁزاد  . ٣-  اﻓﺮاد و اﺷﺨﺎص ﺁزادﻧﺪ در وﺿﻊ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎهﻢ، در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮارداد ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻮﺿﻮع هﺮ ﻗﺮاردادي را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . -هﻴ ۴ در واﻗﻊ ﻗﺮاردادهﺎ ﺗﺎﺑﻊ  ﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺎ ﺿﻤﻨﻲ ارادﻩ ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

خلاصه کتاب حقوق بین الملل خصوصی ۲ ( نجاد علی الماسی ) + تست

خلاصه کتاب حقوق بین الملل خصوصی 2 ( نجاد علی الماسی ) + تست

خلاصه-کتاب-حقوق-بین-الملل-خصوصی-2-(-نجاد-علی-الماسی-)--تست

توضیحات:
خلاصه کتاب تعارض قوانین مربوط به درس حقوق بین الملل خصوصی 2 تالیف نجاد علی الماسی از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در قالب فایل pdf و در حجم 23 صفحه به همراه تست های پرتکرار و احتمالی پایان ترم و سوالات جامع ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه کلیدی ، مناسب برای دانشجویان رشته حقوق با کد رشته 1223052.

محتویات محصول :
- نکات مهم و پرتکرار بخش های مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 23 صفحه
- تست های پرتکرار و احتمالی پایان ترم در قالب فایل pdf و در حجم 37 صفحه با پاسخ نامه کلیدی
- نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخنامه کلیدی:
تابستان 1395 با پاسخ نامه کلیدی
نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی
نیمسال اول 95-94 با پاسخ نامه کلیدی
تابستان 1394 با پاسخ نامه کلیدی
نیمسال دوم 94-93 با پاسخ نامه کلیدی
نیمسال اول 94-93 با پاسخ نامه کلیدی
نیمسال دوم 93-92 با پاسخ نامه کلیدی
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort