خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

دانلود رایگان بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

بررسی-رابطه-عشق-و-بهزیستی-روان-شناختی-با-رضایت-مندی-از-زندگی-زناشوییبررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره خانواده چکیده :  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی و ازنوع همبستگی بود. اطالعات مورد نیاز برای این تحقیق از طریق 3 پرسش نامه کتبی جمع 1 آوری گردیده که عبارتند از پرسش نامه رضایت از زندگی زناشویی)انریچ(، پرسش نامه  2و هم چنین پرسش نامه )عشق( که محقق ساخته است بهزیستی روان شناختی )ریف ( .جامعه ی آماری این تحقیق متشکل از کلیه زوج های ساکن در بندرعباس بود که در نهایتپرسش نامههای 368 نفر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. این پژوهش دارای 4سوال اصلی بود که پس از تجزیه و تحلیل داده ها جواب های زیر به دست آمد: بین )عشق( و )رضایت مندی زناشویی( رابطه ی معنی داری وجود دارد، بین )بهزیستی روان شناختی( و )رضایت مندی زناشویی( رابطه ی معنی داری وجود دارد، بین )مولفه های عشق( و )رضایت مندی زناشویی( رابطه ی معنی دار وجود دارد، بین )مولفه های بهزیستی روان شناختی( و )رضایت مندی زناشویی( رابطه ی معنادار وجود دارد. در پایان پیشنهاداتی جهت حل مشکالت زوجین و فرهنگ سازی خانواده ها داده شد.  -1-1 امروزه می توان در حوزه روان شناسی کاربردی به روان شناسی زناشویی و مشاوره خانواده تاکید نمود. در مبحث روان درمانی خانواده نیز که هم پوشی فزاینده ای با مشاوره زناشویی دارد، به بررسی ارتباط بین زوج و زوجه می توان پرداخت و با استفاده از فرآیند عشق، تفاهم و میزان صمیمیت و تعهد زوجین را به یکدیگر افزایش داد)بهادری و سیا، .)1381 خانواده را می توان یک واحد عاطفی و شبکه ای از روابط درهم تنیده ای دانست که از پیوند زناشویی زن و مرد بنا نهاده می شود و رضایت یک فرد از زندگی زناشویی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب می شود و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگیبوده و در نتیجه تسهیل در امر رشد، تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه را دربر خواهد داشت. می توان رضایت زناشویی را به عنوان یک موقعیت روان شناختی در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمی آید بلکه مستلزم تالش هردو زوج است . نتایج به دست آمده نشان می دهد که عشق رابطه مستحکمی با رضایت زناشویی دارد و یکی از عوامل بسیار مهم در دستیابی به رضایت زناشویی در روابط زناشویی، عشق است)حافظی و جامعی نژاد،1- اهداف تحقیق :  : کلی هدف -1-4-1 بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی : جزیی اهداف -1-4-2· تعیین رابطه بین عشق و رضایت از زندگی زناشویی· تعیین رابطه بین بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی زناشویی[Type here]75-1- سوالات تحقیق : · آیا بین عشق و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد ؟· آیا بین بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد ؟6-1- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطالحات : 

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون

این محصول با ارزش " مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون "را از یاهو فایل دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *