خانه / هنر و گرافیک / تحقیق بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران

تحقیق بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران

دانلود رایگان تحقیق بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ تحقیق بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

تحقیق بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران

تحقیق-بررسی-رابطه-بین-موسیقی-و-دقت-در-دانشجویان-دختر-دوره-کارشناسی-دانشگاه-تهرانتحقیق بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران  چکیدهموسیقی واقعیتی سازمان یافته است . رویدادی واقعی که در زمان اتفاق می افتد و توجه به لحظه فرد را طلب می کند . در موسیقی خصوصیات ذاتی معینی وجود دارد که موجب طلب ، اجاره ، تحریک و برانگیختن رفتارهای خاصی می شود . حتی گوش دادن به موسیقی می تواند تمرینی برای مغز در زمینه افزایش تمرکز و قدرت تفکر باشد . نظم و ساختار موجود در موسیقی ، خصوصاً در ریتم آن می تواند در تشکل درک شخصی از جهان کمک کند .موسیقی نوعی محرک احساسی قوی و تجربه ای چند حسی است . موسیقی شامل اصواتی است که شنیده می شود ( تحریک شنوایی ) و ارتعاشاتی که می تواند احساس شود ( محرک لمسی ) و اجراهای زنده آن تحریک بینایی را به وجود می آورد . ریتم ها و ملودیهای انتخابی می تواند با ایجاد تأثیرات مطبوع به حفظ توجه اشخاص کمک کند و از طریق تجربیات سازمان یافته موزیکال تقویت آن را سهل تر کند .بنابراین هدف از این پژوهش این است که آیا موسیقی آرام بخش می تواند در تمرکز دانشجویان تأثیر گذار باشد و با توجه به این که تم های آرام بخش موسیقی است و خیز زیادی ندارد و هیجانی ایجاد نمی کند و ریتمی ملایم و پیوسته دارد ، می توان به تأثیر آن بر روی تمرکز دانشجویان پی برد . از آنجا که آرام بخش بودن یا نبودن موسیقی می تواند تأثیر متفاوتی در تمرکز دانشجویان بگذارد ، با پی بردن به آن می توان به دانشجویان خدمات ویژه ای ارائه داد .جامعه آماری دانشجویان دختر مقطع کارشناسی روان شناسی دانشگاه تهران مرکزی  است که نمونه آماری پژوهش حاضر را ۵۰ نفر دانشجو دختر مقطع کارشناسی دانشگاه تشکیل می دهندکه برای ۲۵ نفر آنها موسیقی اجرا شده و برای ۲۵ نفر اجرا نشده است . روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع نمونه گیری در دسترس است . نوع پژوهش حاضر از نوع تحقیق شبه آزمایشی است .ابزار مورد استفاده آزمون تولوز پیه رون می باشد که با استفاده از روشهای آماری به بررسی داده ها پرداخته ، در نهایت نتایج ذیل استخراج شده است : بین دو گروه آزمودنی آزمایش و گواه از نظر میزان دقت تفاوت معناداری وجود ندارد بنابراین می توان نتیجه گرفت شنیدن موسیقی آرام بخش بدلیل عدم کنترل عوامل مزاحم و ………. نتوانسته بر افزایش دقت آزمودنی تأثیر داشته باشد .واژه های کلیدی: موسیقی، دقت و تمرکز، هنر درمانیفهرست مطالبچکیده    ۱فصل اول    ۲مقدمه    ۳موسیقی    ۴بیان مسئله    ۷اهمیت و ضرورت پژوهش    ۱۹هدف تحقیق    ۱۹سؤال پژوهش    ۲۰فرضیه پژوهش    ۲۰تعاریف مفهومی :    ۲۰۱ – موسیقی :    ۲۰۲ – دقت و تمرکز :    ۲۰تعاریف عملیاتی    ۲۱موسیقی :    ۲۱۲ – دقت :    ۲۱فصل دوم    ۲۲پیشینه تحقیق    ۲۲هنر درمانی    ۲۳تعریف هنر    ۲۴مقدمه    ۲۴تعریف کنونی هنر درمانی    ۲۵بیانیه ارسالی انجمن هنر درمانی آمریکا ( AATA )    ۲۷هنر درمانی به عنوان یک تخصص    ۲۷تاریخچه :    ۲۹سرآغازها    ۳۱وضعیت موجود    ۳۴جایگاه تئوری در هنر درمانی    ۳۶روش شناسی در هنر درمانی    ۴۱تعریف موسیقی درمانی :    ۴۴موسیقی درمانی چیست ؟    ۴۷موسیقی درمانگر کیست ؟    ۴۹بیشترین کاربرد موسیقی درمانی چیست ؟    ۵۰چه نوع پژوهشهایی وجود دارد ؟    ۵۱اهداف موسیقی درمانی    ۵۳فهم موسیقی    ۵۵پژوهشهایی در زمینه تأثیر موسیقی درمانی    ۵۶موسیقی درمانی برای همه    ۵۷اصول موسیقی    ۵۷مقدمه    ۶۰بیان مسئله    ۶۲اهمیت و ضرورت تحقیق:    ۶۴سوالات تحقیق :    ۶۶ابزار تحقیق :    ۶۶مقدمه    ۶۷فالگیری چیست؟    ۶۸سوابق نظری    ۷۱سوابق تجربی    ۷۷مقدمه    ۷۷انواع فال :    ۷۸دلایل و عواملی که باعث گرایش به فال می شود؟    ۸۰فالگیر کیست؟    ۸۲زنان مشتریان اصلی فالگیری :    ۸۴پیامدهای گسترش پدیدۀ فالگیری    ۸۶فصل سوم    ۸۸تعریف تحقیق و انواع روشهای تحقیق    ۸۹روش تحقیق:    ۸۹نمونه گیری و روش نمونه گیری:    ۹۰روش جمع آوری:    ۹۰فصل چهارم    ۹۰مقدمه    ۹۱فصل پنجم    ۱۱۶بحث و نتیجه گیری    ۱۱۶بیان مشکلات تحقیق    ۱۲۰آمادگی    ۱۲۷شنیدن موسیقی    ۱۲۸جمع آوری و جذب انرژی    ۱۲۹تغییر جلسه های شفا بخشی    ۱۳۰ابزار اصلی موسیقی درمانی    ۱۳۱ابزار شماره ۱ موسیقی    ۱۳۱سبکهای موسیقی وریتم    ۱۳۱ابزار شماره ۲ موسیقی    ۱۳۲درمان از طریق تن و آلات موسیقی    ۱۳۲ابزار شماره ۳ موسیقی    ۱۳۴درمانهای صوتی    ۱۳۴زبان عملیات عالی مغز    ۱۳۵تأثیر علمی لالائی ها    ۱۳۷پیدایش صوت و تأثیرات موسیقی موزارت    ۱۳۸هوش تجسمی    ۱۴۰تجدید حیات صوتی    ۱۴۱بالا بردن سرعت یادگیری    ۱۴۷گوش دادن به موسیقی    ۱۴۸الف -شنیدن اصوات ( آناتومی صدا ، شنیدن ، گوش کردن )    ۱۴۹ب – هیأت صوت    ۱۵۰دیدن صوت    ۱۵۱هنر شنیدن    ۱۵۱گوش راست وگوش چپ    ۱۵۲گوش و حالت بدن    ۱۵۳دو چنگ هماهنگ    ۱۵۴صدا درمانی    ۱۵۴داستانهای شفابخش معجزه آسا    ۱۵۵اختلال کمبود توجه    ۱۵۶بیماری آلزایمر ( فراموشی )    ۱۶۱تاریخ موسیقی درمانی    ۱۶۴چکیده ای از تاریخ موسیقی درمانی    ۱۶۴طبقه بندی عاطفی تم های موسیقی    ۱۶۹تم های آرام بخش    ۱۷۴موسیقی درمانی در تاریخ ادبیات ایران    ۱۷۷عوامل تعیین کننده انتخاب محرک    ۱۸۲همبسته های فیزیولوژیایی توجه    ۱۸۳تقسیم بندی دقت    ۱۸۴الف – متمرکز :    ۱۸۴ب – پراکنده :    ۱۸۵شرایط دقت    ۱۸۵اقسام دقت    ۱۸۷عوامل مؤثر بر دقت    ۱۹۰الف – عوامل خارجی :    ۱۹۰ب – عوامل روانی :    ۱۹۳ابزار سنجش دقت    ۱۹۴فصل سوم    ۱۹۵روش اجرای تحقیق    ۱۹۵جامعه    ۱۹۶نمونه و روش نمونه گیری    ۱۹۶روش پژوهش    ۱۹۶ابزار و وسایل اندازه گیری    ۱۹۶روش انجام آزمون    ۱۹۷روش نمره گذاری آزمون    ۱۹۸روشهای آماری    ۱۹۸آمار توصیفی :    ۱۹۸آمار استنباطی :    ۱۹۸مقدمه    ۱۹۸بیان مسئله    ۲۰۰اهداف تحقیق:    ۲۰۲اهمیت و ضرورت تحقیق:    ۲۰۳تعاریف مفاهیم و متغیرها:    ۲۰۴سوالات تحقیق :    ۲۰۵مقدمه    ۲۰۶فالگیری چیست؟    ۲۰۷فالگیری به مثابه آگاهی کاذب در خلاء آگاهی :    ۲۰۹فصل چهارم    ۲۱۱تجزیه و تحلیل داده ها    ۲۱۱مقدمه    ۲۱۲بیان مسئله    ۲۱۷اهداف تحقیق:    ۲۱۸اهمیت و ضرورت تحقیق:    ۲۱۹تعاریف مفاهیم و متغیرها:    ۲۲۰سوالات تحقیق :    ۲۲۱ابزار تحقیق :    ۲۲۱سوابق تجربی    ۲۲۲تعاریف مفاهیم و متغیرها:    ۲۲۳سوالات تحقیق :    ۲۲۴ابزار تحقیق :    ۲۲۵فصل پنجم    ۲۴۰نتیجه گیری و بیان پیشنهادات و محدودیت ها    ۲۴۰موسیقی درمانی    ۲۴۱موسیقی    ۲۴۱جامعه آماری    ۲۴۲ابزارسنجش    ۲۴۲نتایج تحقیق    ۲۴۳نظر پژوهشگر    ۲۴۴محدودیت ها    ۲۴۴پیشنهادات    ۲۴۵منابع    ۲۴۶ضمائم    ۲۴۸ مقدمهبرای مواجهه شدن با سوالات بی شمار این جهان درهایی از رنج های بی شمارش راهی جز رشد هوشیارانه ای برای پیمودن نیست . این هوشیاری ، آن نوع هوشیاری است که از خلال رویا شدن حس زیبا شناسی و ادراک آن حاصل می شود و تداوم می یابد .این هوشیاری روح شناخت زیبائی های این جهان را در زبان موسیقی ، زبان رقص ( ریتم حرکت) و زبان شعر که به بیانی مهربان ترین و شاید عاشقانه ترین پیام های خلقت می باشند ، بازشناسی می کند و آنها را بعنوان فرزندان هنر به قالب هویت می کشاند و پیام آنها را به زبان رنگ – شکل – طراحی – نقاشی و نور و ………. تفسیر نموده و با نهادو درون انسان و هستی پیوند می دهد و معنا می کند ( کنگره هنر درمانی ، ۱۳۸۵ )هنر این چشمه زاینده که آب حیات از آن می جوشد ، دارای ارزش جاودانگی و بخشیدن حیات ابدی است . هر کس بخواهد حیات جاودانه بیابد باید در آن وارد شود و شستشو کند . تمام کائنات و عالم خلقت غرق در دریای هنرند و با صدا و رقص و حرکت ، سجود خود را در برابر سازنده خود بجا آورده و نماز می گذارند . موسیقیموسیقی نیازی فیزیولوژیک ، ذهنی ، احساسی ، اجتماعی ، فرهنگی در زندگی انسان است و از این طریق نیازهای ریشه ای گسترده در تار و پود زندگی بشر پیدا کرده است .موسیقی رابطه زیستی و فیزیولوژیک با مغز آدمی دارد . ریتم ، محرک بیولوژیک و ملودی لذّت خوشی و خیال انگیزی است . به این دلیل کوچکترین کنش ریتمیک و نوای موزون روح و جسم را بر می انگیزد .از آغاز نوزادی بدون آن که آموزشی در کار باشد توجه به ریتم وملودی وجود و مغز به هماهنگی ، نظم و سازماندهی اصرار و گرایش دارد و موسیقی جلوه و تشابهی از این هماهنگی است .موسیقی نیازی شناختی است . با توجه به موسیقی دنیایی از زیبائی ها ، رمز و راز صوت ها ، هماهنگی ها و وحدت اجزا و ارضای خیال انگیزی ها گشوده می شود و ذهن از ورود به تصورهای تازه ،الهام و خلق افکار جدید لذّت می برد . اندیشه ها و افکاری که در ذات دانش موسیقی وجود دارد وبا کنجکاوی بشر اندکی از آن کشف شده و دانش گسترده موسیقی امروزی را بوجود آورده است .از سوی دیگر موسیقی با عناصر ذهنی مانند تخیّل ، حافظه ، تداعی ، الهام و …….. درآمیخته که در نتیجه آن مقوله ای شناختی بوجود آورده است.امّا موسیقی بیش از هر چیزی نیازی عاطفی و احساسی است . موسیقی سیستم عواطف مغز را به سرعت تحریک می کند و به تحریک احساسی و فرافکنی حالت های درونی و هم حسی منجر می شود و از همه مهم تر احساس ها را وسعت می بخشد .هم چنین موسیقی نیازی اجتماعی است و همبستگی در ذات مطبوع آن وجود دارد . هر جا موسیقی جاری است گروهی در کنار هم جمع اند زیرا موسیقی به راحتی می تواند احساس ها و بیان مشترکی را در جمع بوجود آورد و نیروی عمومی را بر انگیزد . موسیقی نیروی همدلی است ، از آن می توان در تفاهم اجتماعی و سلیقه ملّی بهره جست

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “تحقیق بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

چاپ: تاریخچه و روش ها، با تأکید بر بررسی پوشش های بعد از چاپ

چاپ: تاریخچه و روش ها، با تأکید بر بررسی پوشش های بعد از چاپ

چاپ-تاریخچه-و-روش-ها-با-تأکید-بر-بررسی-پوشش-های-بعد-از-چاپ

توضیحات:
تحقیق چاپ: تاریخچه و روش ها، با تأکید بر بررسی  پوشش های بعد از چاپ، در قابل فایل Word و در حجم 27 صفحه.

بخشی از متن:
هدف از این مقاله معرفی صنعت چاپ و روش های مختلف آن با تأکید بر پوشش های بعد از چاپ می باشد. پوشش بعد از چاپ به پوشش روی جلد و یا روی صفحات گفته می شود که بیشتر حالت تزئینی دارد. ولی در عین حال مهمترین کاربرد آن حفاظت لایه های داخلی کاغذ یا صفحه جلد از عواملی مانند رطوبت، حرارت، پارگی، کشیدگی و سایر آسیب‌های محیطی است. این پوشش ها شامل سه نوع اصلی می باشند که عبارتند از: سلفون، ورنی و یووی که هر کدام از آن ها در دو نوع مات و براق به کار می روند. در این تحقیق بعد از اشاره ای به تاریخچه چاپ در جهان و ایران، ابتدا انواع مختلف روش های چاپ مورد بحث قرار گرفته و سپس انواع روش های پوشش پس از چاپ با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهند که هر کدام از روش های بعد از چاپ دارای مزایایی نسبت به دیگری هستند و انتخاب مناسب ترین آن ها برای استفاده بستگی به نیاز و سلیقه استفاده کننده دارد.

فهرست بخشی از مطالب:
چکیده
ریشه لغوی کلمه چاپ
تعریف چاپ
 نشر
تعریف
دید کلی
تاریخچه
سیر تحولی و رشد
انواع چاپ
روش های چاپ
چاپ هلیوگراور
چاپ فلکسو
چاپ سیلک اسکرین
چاپ تامپو
چاپ افست روی فلز
چاپ مخمل
چاپ پارچه
چاپ ترموگرافی
و ...
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *