خانه / مدیریت / تحقیق بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی

تحقیق بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی

دانلود رایگان تحقیق بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ تحقیق بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

تحقیق بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی

تحقیق-بررسی-میزان-آشنایی-مدیران-با-مفهوم-ارتباطات-یکپارچه-در-بازاریابیتحقیق بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی   چکیدهپژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که بر اساس قرائن موجود تجربی و علمی، مدیران بازارایابی شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه مواد شوینده مستقر در تهران، تا چه میزان با مفهوم جدید ارتباطات یکپارچه (IMC) آشنا بوده و تا چه میزان از تکنیکهای آن در طراحی استراتژی بازاریابی خود استفاده می کنند.ارتباطات بازاریابی به مدیران یادآوری می کند که همه عناصر تبلیغات و ارتباطات باید به صورت یکپارچه با یکدیگر هماهنگ شوند تا همانند صدای سازهای یک ارکستر سمفونیک که هدف مشخصی را دنبال می کند به گوش برسند.پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی»در محدوده زمانی سال ۱۳۸۶ و در قلمرو مکانی شرکت های خصوصی و دولتی فعال در زمینه تولید مواد شوینده و بهداشتی در تهران صورت پذیرفته است. هدف اصلی این تحقیق شناسایی میزان آشنائی مدیران با این مفهوم و استفاده ازراهکارهای آن در تدوین استراتژی بازاریابی شرکت هایشان می باشد.با توجه به چارچوب‌های نظری تحقیق در حوزه های مخاطب ،محتوای پیام و رسانه ها ، پژوهشحاضر در صدد یافتن پاسخ به این پرسش است که در میان ۵ شاخص IMC  و بازاریابی مدرن ، کدام شاخص ها در حوزه بازاریابی در ایران اجرا شده و یا قابل اجرا می باشند و کدام شاخص ها با توجه به تفاوت های فرهنگی ایران با کشورهای غربی که مهد تمدن بازاریابی هستند ، غیر قابل اجرا هستند؟تحقیق حاضر جزء تحقیقات کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها ، جزء تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایش می‌باشد.جامعه  آماری این تحقیق متکی به جمع‌آوری داده‌ها از مدیران ارشد بازاریابی بوده است.به منظور گردآوری اطلاعات ، پرسش‌نامه ای‌ با ۲۷ سؤال طراحی گردید که برای تمام مدیران بازاریابی شرکت های تولید کننده مواد شوینده و بهداشتی در تهران به صورت حضوری توسط شخص محقق برده شد .برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ، ابتدا داده‌های تحقیق از پرسش‌نامه‌ها استخراج و در رایانه ثبت شد و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS در بخش روش‌های توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اکثریت مدیران بازاریابی شرکت های مواد شوینده و بهداشتی جوان ، تحصیلات کارشناسی و از هر دو جنس زن و مرد می باشند.در این شرکت ها به تعیین مشخصات مشتریان بالقوه قبل از تولید یک محصول جدید ،برقراری ارتباط طولانی با مشتریان و آگاه فرض کردن آنها ، انتخاب گروه بازاریابی مجزا برای هر نام تجاری،ایجاد صمیمیت بین اعضاء ، مشتری فرض کردن کارکنان شرکت ، ایجاد زمینه ای برای ارائه خلاقیت توسط کارکنان ، تلاش برای همکاری بین واحدهای متفاوت شرکت در جهت یکیارچه کردن اهداف شرکت ، توجه به پایگاه اجتماعی مخاطبان برای درک بهتر ییام ها ،تبلیغ محصول ویژه در رسانه هایی با مخاطب محدود ،توجه به تبلیغات رقبا ، سنجش رابطه بین میزان تبلیغات و میزان فروش و استفاده از تکنیک پیشبرد فروش ، در حد متوسط و پایینی توجه می شود .به منظور اتخاذ تصمیم های اساسی در مورد محصولات به ترتیب مدیران بازاریابی ، فروش ،تبلیغات ، روابط عمومی و نام تجاری شرکت دارند و برای تدوین استراتژی بازاریابی و تولید یک محصول جدید به تمام فاکتورها در حد یکسانی توجه می شود .شرکت های شوینده و بهداشتی به اصلاح روش های بازاریابی مرسوم شرکت ،دخالت اعضاء گروه بازاریابی در تصمیم گیری های اساسی ، توجه به تمایز محتوایی پیام ها در زمان انتخاب رسانه مورد نظر ، توجه به بازخورهای مخاطبان و تاٌثیرگذاری آن بر روی سیاست گذاری آینده  در حد زیاد و قابل قبولی می باشد .در این شرکت ها میزان اهمیت به تولید محصول ویژه ، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و داشتن شعار تبلیغاتی با موضوع جهانی بسیار ناچیز می باشد .واژه های کلیدی: ارتباطات بازاریابی یکپارچه ، رسانه ها، تبلیغات، پیشبرد فروش، حمایت مالیفهرست مطالبمقدمه‌فصل‌ اول‌: کلیات‌۱-۱- بیان مسئله‌     ‌۲۲-۱ـ اهمیت تحقیق     ۲۳ـ۱ـ اهداف‌ تحقیق      ۸۴ـ۱ـ سؤالات‌ تحقیق‌     ۸۵ـ۱ـ جامعه‌ آماری‌     ۸۶ـ۱ـ روش‌ تحقیق‌     ۱۲۷ـ۱ـ تکنیک‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ (ابزار پژوهش۱۳۸ـ۱ـ روش‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌     ۱۳۹ـ۱ـ موانع‌ تحقیق‌     ۱۴۱۰-۱-یافته های پژوهش      ۱۴۱۱-۱- مبانی نظری     ..۱۵۱-۱۱-۱- نظریه جریان دو مرحله ای    . ۱۵۲-۱۱-۱-  نظریه استحکام     ۱۵۳-۱۱-۱- نظریه استفاده- رضایتمندی     ۱۶۴-۱۱-۱-  نظریه سلسله مراتب تأثیرات ارتباطی    ۱۶۵-۱۱-۱- نظریه پذیرش       ۱۶۶-۱۱-۱- نظریه انگیزشی     ۱۷۷-۱۱-۱- نظریه های خصیصه منفرد     ۱۷۸-۱۱-۱- نظریه شخصیتی چند خصیصه ای     ۱۸۹-۱۱-۱-  نظریه های مخاطب شناسی     ۱۹فصل‌ دوم‌: بررسی‌ ادبیات‌بخش‌ اول‌:۱ـ۱ـ تعریف واژگان‌     . ۲۵۱ـ۱ـ۱- مفهوم ارتباط     . ۲۵۲ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات     . ۲۶۳ـ۱ـ۱- مفهوم‌ بازاریابی    ..۲۸۴ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات بازاریابی    ..۳۱         ۵ـ۱ـ۱- مفهوم‌ مدیریت بازاریابی    . ۳۱۶ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات یکپارچه بازاریابی    . ۳۲             ۷ـ۱ـ۱- مفهوم‌ رسانه ها    . ۳۴۸ـ۱ـ۱- مفهوم‌ تبلیغات    . ۳۵۹ـ۱ـ۱- مفهوم‌ پیشبرد فروش    . ۳۸۱۰ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش مستقیم    . ۴۰۱۱ ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش شخصی    . ۴۱۱۲ ـ۱-۱- مفهوم‌ روابط عمومی    . ۴۱۱۳ ـ۱ـ۱- مفهوم‌ حمایت مالی    . ۴۴۱۴ ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش رابطه ای    . ۴۴بخش‌ دوم‌:۱ـ۲ـ سیر تحولات بازاریابی     . ۴۵۲ـ۲ـ دوران تکامل مدیریت بازاریابی    . ۵۲۳ـ۲ـ فلسفه های مدیریت بازاریابی     . ۵۴۱-۳ـ۲ـ گرایش تولید     . ۵۷۲-۳ـ۲ـ گرایش محصول    . ۵۷۳-۳ـ۲ـ گرایش فروش    . ۵۸۴-۳ـ۲ـ گرایش بازاریابی    . ۵۸۵-۳ـ۲ـ گرایش بازاریابی اجتماعی    . ۶۴۴ـ۲ـ تعاریف بازاریابی    . ۶۵۵ـ۲ـ ابعاد تعاریف بازاریابی    . ۶۷۱-۵ـ۲ـ نیازها و خواسته ها     . ۶۸۲-۵ـ۲ـ مبادله      ۶۹۳-۵ـ۲ـ بازار      ۷۰۶ـ۲ـ ابعاد گوناگون Marketing      ۷۱۱-۶ـ۲ـ بازارگرایی      ۷۱۲-۶ـ۲ـ بازارشناسی      ۷۱۳-۶ـ۲ـ بازاریابی      ۷۱۴-۶ـ۲ـ بازارسازی     ۷۲۵-۶ـ۲ـ بازارگردی      ۷۲۶-۶ـ۲ـ بازارسنجی      ۷۲۷ـ۶ـ۲ـ بازارداری      ۷۳۸ـ۶ـ۲ـ بازارگرمی      ۷۳۹ـ۶ـ۲ـ بازارگردانی      ۷۴۷-۲-شش گام برنامه بازاریابی     ۷۵بخش‌ سوم:۱ـ۳ـ بازاریابی نوین      ۷۶۲ـ۳ـ ماهیت ارتباطات بازاریابی       ۸۲۳-۳- مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی     ۸۵۴-۳- فرآیند برنامه ریزی IMC     ۸۸۵ـ۳ـ اهداف ارتباطات یکپارچه بازاریابی(IMC)     ۸۹۶ ـ۳ـ فاکتورهای رشدIMC     ۹۰۷ ـ۳ـ ارتباطات بازاریابی وIMC     ۹۱۸ ـ۳ـ پنج فاکتور کلیدیIMC     ۹۳۹ ـ۳ـ  اهداف IMC    . ۹۵۱۰ـ ۳ـ ویژگی های اصلی IMC9611ـ۳ـ آمیخته تبلیغات وIMC9812 ـ۳ـ به سوی یکپارچگی۹۹۱۳ ـ۳ـ نقش IMC در بازاریابی مدرن(۵ گام۱۰۴۱۴-۳-بازاریابی مبتنی بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی۱۰۵۱۵ ـ۳ـ آینده بازاریابی مبتنی بر IMC11016 ـ۳ـ فرآیند هشت مرحله ای IMC11317 ـ۳ـ فرآیند برنامه ریزی ۸ مرحله ای  هشت مرحله ای IGMC11518 ـ۳ـ فرآیند IMC (گونرینگ ) ۱۱۸۱۹ ـ۳ـ مراحل توسعه IMC12120 ـ۳ـ موانع موجود بر سر راه  اجرای IMC 12521 ـ۳ـ مقیاس های تعیین اهداف و اندازه گیری IMC129بخش‌ چهارم‌:۱ـ۴ـ فرآیند ارتباطات در IMC 1371-1ـ۴ـ عناصر فرآیند ارتباط۱۳۸۲-۱ـ۴ـ مراحل ایجاد ارتباطات اثربخش با مشتریان ۱۳۸۳-۱ـ۴ـ مراحل برنامه ارائه خدمات به مشتریان (۹ مرحله ۱۴۵۲ـ۴ـ انتخاب رسانه ها  ۱۶۱۳ـ۴ـتبلیغات    ۱۶۹۱-۳ـ۴ـ میزان تبلیغات ۱۷۰۲-۳ـ۴ـ تعیین اهداف تبلیغات      ۱۷۲۳-۳ـ۴ـ تعیین بودجه تبلیغات     ۱۷۳۴ـ۳ـ۴ـ تعیین استراتژی تبلیغات      ۱۷۴۵ـ۳ـ۴ـ عملکردهای تبلیغات‌     ۱۷۵۶ـ۳ـ۴ـ ویژگی های ساختار پیام در تبلیغات‌     ۱۷۶۷ـ۳ـ۴ـ خصوصیات جاذبه ها در تبلیغات‌      ۱۷۷۸ـ۳ـ۴ـ تبلیغات و آگهی ها      ۱۸۱۹ـ۳ـ۴ـ گام های اصلی برنامه تبلیغات و آگهی ها     ۱۸۶۱۰ـ۳ـ۴ـ تبلیغ شفاهی و رهبران عقاید     ۱۹۲۴ـ۴ـ ترویج     .۲۰۵۱-۴ـ۴ـ عوامل مؤثر در ترکیب ترویج     . ۲۰۷۲-۴ـ۴ـماهیت و اهمیت ترویج ۲۱۱۳-۴ـ۴ـ روش های ترویج     ..۲۱۱۴-۴ـ۴ـ ماهیت ابزار های ترویج     . ۲۱۳۵-۴ـ۴ـ عوامل مؤثر در تعیین ترکیب فعالیت های ترویجی..۲۲۰۵ـ۴ـ پیشبرد فروش     .. ۲۲۲۱-۵ـ۴ـ تصیمات اصلی در امور پیشبرد فروش     .. ۲۲۴۶ـ۴ـ فاصله بین فروش و بازاریابی     .. ۲۳۰۷ـ۴ـ روابط عمومی  بازاریابی     .. ۲۳۴۱-۶ـ۴ـ ابزارهای مهم روابط عمومی     .. ۲۳۷۲-۶ـ۴ـ مهمترین اقدامات در مورد روابط عمومی ۲۳۸۳-۶ـ۴ـ اجرای برنامه روابط عمومی      .. ۲۳۹۴-۶ـ۴ـ ارزیابی نتایج روابط عمومی      .. ۲۳۹۸ـ۴ـ حمایت مالی     .. ۲۴۱فصل‌ سوم‌: روش‌ تحقیق‌۱ـ۳ـجامعه‌آماری‌ ۲۴۶۲ـ۳ـ روش‌ و ابزار جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ ۲۴۹۳ـ۳ـ روش‌ تحقیق‌ در علوم اجتماعی۲۴۹۱-۳-۳- روش‌ کار در تحقیق‌ حاضر ۲۷۶۴ـ۳ـ اعتبار صوری‌ پرسشنامه‌ ۲۷۷۵ـ۳ـ روش‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌  ۲۷۸۶-۳-     سؤالات‌ تحقیق۲۷۸۷-۳- مستندات  سؤالات‌ تحقیق۲۷۸فصل‌ چهارم‌: یافته‌های‌ تحقیق‌۱-۴- تجزیه و تحلیل داده های توصیفی ۳۰۲فصل‌ پنجم‌: پیشنهادات‌بخش‌ اول‌:۱ـ۵ـ نتیجه‌گیری‌  ۳۴۵بخش‌ دوم:۲ـ۵ـ پیشنهادات‌ ۳۵۳منابع۳۵۶پیوست‌ ۳۶۳ فصل اولکلیات

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “تحقیق بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

پاورپوینت (اسلاید) خصوصی سازی در مالزی

پاورپوینت (اسلاید) خصوصی سازی در مالزی

پاورپوینت-(اسلاید)-خصوصی-سازی-در-مالزی

توضیحات:
پاورپوینت خصوصی سازی در مالزی، در حجم 23 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل.

این پاورپوینت به تشریح کشور مالزی می‌پردازد سپس در رابطه با خصوصی سازی این کشور صحبت می‌کند.

بخشی از متن:
مالزی کشوری در جنوب شرقی آسیا
پایتخت : کوالالامپور مرکز بازرگانی و مالی کشور
پایتخت اداری :سازمان‌های دولتی و وزارت‌خانه‌های این کشور در شهر جدید پوتراجایا
مالزی عضو سازمان ملل متحد و اتحادیه کشورهای همسود است
این فدراسیون شامل سیزده ایالت در جنوب شرقی آسیا است.

فهرست مطالب:
آشنایی با کشور مالزی
سابقه اقتصادی
سهم  بخش های مختلف از تولید ملی 
خصوصی سازی
اولیت های خصوصی سازی 
روش های خصوصی سازی 
دستاوردها
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *