خانه / کشاورزی و زراعت / جزوه آزمون سال هاي گذشته (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

جزوه آزمون سال هاي گذشته (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

دانلود رایگان جزوه آزمون سال هاي گذشته (علوم باغبانی)رشته کشاورزی ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ جزوه آزمون سال هاي گذشته (علوم باغبانی)رشته کشاورزی “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

جزوه آزمون سال هاي گذشته (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

جزوه-آزمون-سال-هاي-گذشته-(علوم-باغبانی)رشته-کشاورزیجزوه آزمون سال هاي گذشته (علوم باغبانی)رشته کشاورزی توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی -ویژه کنکور سال ۹۵ – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی  مجموعه تست سال هاي اخیر  1. We have ………… All the latest safety features into the design so there is no need  to worry, about the project on that count. 1) derived 2) consisted 3) comprised 4) incorporated 2. She’s working for an overseas …………of the company and earning a huge salary  for an employee of her experience. 1) authority 2) accessory 3) subsidiary 4) supplementary 3. Many experts …………Rewarding your child for good behavior but few would  suggest punishment for bad behavior. 1) amend 2) acquire 3) attribute 4) advocate 4. Malnutrition in the region is quite ………… , affecting up to 78% of children  under five. 1) conflicting 2) widespread 3) attribute 4) advocate میوه کاري  31ـ تغییر رنگ میوه خرما در کدام مرحله اتفاق میافتد؟ 1) تمار ۲) خلال ۳) رطب ۴) کیمري 32ـ درخت انار به سرماي بیش از حد زمستان و سرماي دیررس بهاره چه عکسالعملی نشان میدهد؟  1) حساس است.  2) حساس نیست و درجه حرارتهاي زیر صفر را تحمل میکند. 3) حساسیت آن بستگی به رقم دارد و اصولاً حساس نیست. 4) حساسیت آن به شرایط تغذیهاي و آبیاري بستگی دارد. 33ـدانه گرده لازم براي گردهافشانی انجیرهاي خوراکی از کدام محصول انجیر کاپريفیگ تأمین میشود؟   Sanpedro (4 Profichi (3 Mamme (2 Mammoni (1 34ـدر کدام درخت میوه هم گلهاي هرمافرودیت(دوجنسی) و هم گلهاي یکجنسی(گلهـاي نـر) دیـده میشود؟  1) پرتقال و النسیا ۲) زردآلو ۳) زیتون ۴) گلابی خاك شناسی و گیاه شناسی  61ـ یکی از عوامل مؤثر در میزان رطوبت قابل استفاده خاك است: 1) رنگ خاك pH (2 خاك ۳) عمق خاك ۴) درصد آهک  62ـ کدام یک از موارد زیر تحت تأثیر عملیات شخم تغییر نمینماید؟  1) ساختمان خاك ۲) بافت خاك  3) میزان تخلخل ۴) وزن مخصوص ظاهري خاك 63ـ کدام یک از مشکلات زیر مربوط به خاكها شنی است؟ 1) زهکشی ضعیف ۲) مواد آلی کم ۳) تهویه ضعیف ۴) فرسایشپذیري 64ـ درصد معدنی شدن ماده آلی خاك در کدام یک از نسبتهاي C/N بیشتر است؟   400 (4 80 (3 50 (2 10 (1 65ـ چنانچه جرم مخصوص ظاهري خاك ۱/۲ gem -3 باشد درصد ذرات جامد خاك تقریباً چقدر است؟  65 (4 55 (3 45 (2 35 (1 ازدیاد نباتات  90ـ کدام یک از محیط کشتهاي زیر قبل از استفاده نیاز است استریل گردد؟  1) پامیس ۲) پرلیت ۳) راك وول ۴) ورمی کولیت 2 به گل ۹۱ـ در چه زمانی بیشترین نیاز به افزودن CO خانه است؟  1) تابستانـ ظهر ۲) تابستانـ صبح ۳) زمستانـ صبح ۴) زمستانـظهر  92ـ استفاده از کدام تکنیک میتواند گیاه را از حالت بلوغ به فاز نونهالی برگرداند؟  1) تیمار با اکسین در قسمتهاي پایینی گیاه 2) سرزنی مکرر بخشهاي بالغ گیاه 3) پیوند مکرر بخش بالغ روي پایههاي پاکوتاه 4) پیوند مکرر روي پایههاي بذري نونهال 93ـ خواب ناشی از عامل فیزیولوژیکی درون بذر چه نام دارد؟  Endodormancy (2 Ecodormancy (1  Quiscence (4 Paradormancy (3   فیزیولوژي و فیزیولوژي بعد از برداشت 120ـ علایم کمبود نیتروژن با علایم کمبود یک از این عناصر معدنی شباهت دارد؟  1) آهن ۲) مولیبدن ۳) منیزیم ۴) منگنز 121ـ کدام یک از این موارد صحیح است؟ 1) پدیده تعرق در کلیه گیاهان قابل رویت است. 2) پدیده تعرق ازطریق روزنههاي هوایی صورت میگیرد. 3) عامل تعرق فشاري است که در ریشه ایجاد میشود. 4) عامل تعرق از پتانسیل اسمزي در سلولهاي هیداتود است. 122ـ فرمول شیمیایی کلروفیل a کدام است؟  C55H70O6 4 N Mg (2 C55H72O5 4 N Mg (1  C20H29OH (4 C H40 56 (3 123ـ اگر انتالپی (Enthalpy) با H نمایش داده شود، در یک واکنش DH ………. نمایشگر تولید حرارت بوده و در نتیجه واکنش ………. است. 1) منفی، اگزوترمیک ۲) مثبت، آندروترمیک 3) منفی، آندوترمیک ۴) مثبت، اگزوترمیک پاسخنامه  1ـ گزینه ۴) کلمه incorporated به معنی به هم پیوستن درست است.  2ـ گزینه Subsidiary (3 به معنی شعبه یا زیرمجموعهاي از یک شرکت درست است.  3ـ گزینه amend (4 به معنی اصلاح کردن و تحریم کردن، acquire به معنی بـه دسـت آوردن و attribute بـه معنـی نسبت داد ن است و گزینه advocate 4 به معنی طرفداري کردن 4ـ گزینه Conflicting (2 به معنی ناسازگار widespread به معنی شایع attribute به معنی نسبت دادن و و advocate به معنی طرفداري کردن است.  5ـ گزینه intensity (1 به معنی شدت 6ـ گزینه ۱) به معنی فطري درست است.  

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “جزوه آزمون سال هاي گذشته (علوم باغبانی)رشته کشاورزی  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

تحقیق ويژگيهای سيستم آبياری سنتر پيوت

این محصول با ارزش " تحقیق ويژگيهای سيستم آبياری سنتر پيوت "را از یاهو فایل دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort