خانه / معماری / جزوه درك عمومی(قسمت دوم) معماری

جزوه درك عمومی(قسمت دوم) معماری

دانلود رایگان جزوه درك عمومی(قسمت دوم) معماری ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ جزوه درك عمومی(قسمت دوم) معماری “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

جزوه درك عمومی(قسمت دوم) معماری

جزوه-درك-عمومی(قسمت-دوم)-معماری درك عمومی(مقسمت دو ( معماریجزوه فهر ست مطالب فصل اول: نمایش اجسام ……………………………………………………………………………………………………. ۷انواع نمایش جسم: ………………………………………………………………………………………………………………۸ -1 خط راست و موازی با پرده باشد:…………………………………………………………………………………… ……….۹رسم سه نما ی یک جسم: ……………………………………………………………………………………………………..۱۱ارتباط تصاو یر در سه صفحه نما …………………………………………………………………………………… ………….۱۳رسم احجام با استفاده از تصاو یربالا و جانبی :………………………………………………………………………………….۱۴روش سه سه يبعد شینما جسم ( ویپرسپکت ): …………………………………………………………………………………۱۷الف – یپرسپکت يوها یهندس ( يمواز ):…………………………………………………………………………………… …….۱۷ -1 تصویرا کیزومتر :………………………………………………………………………………………………………….۱۸تست سامانه يها يدیخورش …………………………………………………………………………………… …………۱۱۳وهیش يها يمعمار یا یران …………………………………………………………………………………… ……………… ۱۱۷مساجد کی یا یوان …………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰آثار يمعمار یش وه خراسان …………………………………………………………………………………… ……………. ۱۲۲فصل اول: نمایش اجسام انواع نمایش جسم: نمایش اجسام مختلف در صفحه کاغذ به چند صورت انجام می شود. هدف از ارائه هر گونه نمایش از طرف طراح رساندنمقصود خود از شکلی است که مدنظر وي است و این کار ۲ روش کلی دارد: روش ۲ بعدي و روش هاي ۳ بعدي الف – روش ۲ بعدي (سه نما): در این روش اجسام به صورت سه تصویر از سه قسمت اصلی جسم به نمایش درمی آیند(جلو، بالا و کنار) که به ترتیب تصویر نما، پلان و نماي جانبی جسم نامیده می شوند.  محل قرارگیري سه تصویر در کنار هم نیز به صورت قراردادي مطابق شکل سمت راست بالا می باشد که تصویر جانبیدر سمت راست تصویر روبرو و تصویر بالا نیز در پایین تصویر روبرو قرار می گیرد. در نگاه اول چنین تصاویري بسیار ساده و گویا می آیند ولی وقتی اجسام پیچیده تر می شوند و خطوط شیبدار و قوسآنها زیاد می شود کار سخت تر می شود. انواع سؤالاتی که دراین زمینه طرح می شود به دو صورت است، یا در آنها ۲ نما از ۳ نماي جسم داده می شود و نمايسوم را می خواهند و یا ۳ نما داده شده و حجم را می خواهند (و بر عکس حجم داده می شود و یکی از نماها را میخواهند). پاسخ دادن به چنین سؤالاتی اغلب بسیار ساده بوده ولی در عین حال با سهل انگاري در رعایت نکات بسیارساده می تواند ما را به بیراهه ببرد. در اینجا چند مورد از اصول تشخیص و رسم خطوط و سه نماها را مرور می کنیم.  گردآوردنده هاي تخت آب چکه این نوع کلکتور که از صفحات فلزي سیاه رنگ کنگرهاي ساخته میشود. در این نوع کلکتورهـا آب از لولـهاي در قسـمتفوقانی، بر روي شیارهاي صفحه میي کنگرهاي چکد. آب در حین جریان با جذب حرارت از صفحهي سیاه رنگ مـوجدار،در پاین در یک ناودانی جمع و از طریق لولهاي جهت مصرف و با ذخیره خارج میشود. گردآورندههاي تخت هوایی کلکتورهاي تخت هوایی، یکی دیگر از گردآورندههایی هستند که در آنها از هوا با گـاز بـه عنـوان سـیال حامـل حـرارتاستفاده میشود. نگهداري آسان و یخ نزدن هوا از مزایاي این نوع کلکتورها در مقایسه با انواع کلکتورهایی است که با مایع کار میکنند. بهعلاوه در این نوع گردآورندهها هواي گرم مستقیماً وارد ساختمان یا محفظه ذخیره میشود. این کلکتورها معایبی نیز دارند که اهم آنها عبارتند از: مشکل گرم کردن آب مصرفی به وسیلهي هواي گـرم تهیـه شـده،لزوم ساخت و نصب کانال هایی با سطح مقطع مناسب که معمولاً فضاي زیادي از ساختمان را اشغال میکنند و احتیـاجبه هوا رسان با قدرت الکتریکی لازم براي انتقال هواي گرم از کلکتور به محل ذخیره. گردآورندههاي لولهاي تخت خلاء یک نوع از این کلکتورها، از یک سري لولههاي شیشهاي موازي که صفحه و لوله جذب کننده را در بر گرفته تشکیل شدهو براي این که از تلفات حرارتی بیشتر جلوگیري شود در داخل لولهي شیشهاي ایجاد خلاء گردیده است. گردآورنده هاي متمرکزکننده به طور کلی سه نوع گردآورندة متمرکزکننده وجود دارد: الف – گردآورندة متمرکزکننده با بشقابک سهموي ب – گردآورندة متمرکزکننده با برج مرکزي و ج – گردآورندة متمرکزکنندة خط سهموي معمولاً به دلیل تولید انرپی بسیار زیاد در این روش، این نوع گردآورندهها در نیروگاههاي برق خورشیدي و با کـورههـايخورشیدي مورد استفاده قرار میگیرند. براي اینکه چنین سامانهاي کاملاً مؤثر باشد لازم است که این گردآورنده تمام مدت به طرف خورشید نشانهگیري شـود ودر نتیجه به شیوة ردگیري دو محوري نیاز دارد. از این سطوح که هپلوستات نامیده میشوند، در صورتی که به شکل کلکتور سهومی کامل ساخته شـوند در تهیـه انـرژيالکتریکی و حرارتی و مکانیکی در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند. ? متمرکزکنند ههاي خطی (سهموي) و برجی (گردآورندههاي متمرکز و خطی) براي تولید گرماي زیاد در گردآورندهه اي برخی از هلیوستات (خورشید یاب) براي تنظیم آینهها استفاده میشود. پدیده فتوولتاییک: به پدیدهاي که در اثر تابش نور بدون استفاده از مکانیزمهاي محرك مکانیکی الکتریسیته تولید کند، پدیـده فئوولتاییـکمیگفته شود. – عاملی که این فرآیند را به وجود میآورد، سلول خورشیدي نام دارد.- سامانه هاي فئوولتایی انرژي نوري را مستقیماً به انرژي الکتریکی تبدیل میکنند.عملکرد سلولهاي خورشیدي مکانیسمهاي فتوولتایی سلولهاي خورشیدي، کریستالهاي صافی هستند که از لایههـاي نـازك از **** نیمـه هـاديساخته شدهاند که خصایص الکترونیکی متفاوت دارند و این امر موجب پیدایش میدان هاي الکترونیکی قـوي درون آنهـامیشود. پانل یا شبکه PV، از اتصال سلول هاي فتوولتایی به یکدیگر به وجود میآید که به صورت مدول در آورده میشوند. ایـنمدولها را بر روي یک صفحه نصب میکنند و از زاویه و جهت صحیح براي حداکثر گردآوري فصلی و سالی برخوردارند. تست سامانه هاي خورشیدي .1 کدام مسجد از تغییر مسجد شبستانی به چهار ایوانی تغییر شکل یافته است؟۱) مسجد جامع اردستان ۲) مسجد امام اصفهان 3) مسجد جامع زواره ۴) مسجد گلپایگان گزینه « ۱» صحیح است. .2 کدام مسجد از تغییر مسجد شبستانی به چهار ایوانی تغییر شکل یافته است؟۱) مسجد جامع زواره ۲) مسجد جامع اردستان 3) مسجد جامع نائین ۴) مسجد گلپایگان نکته: در کل مساجد شیوه رازي به ویژه دوره سلجوقی داراي ویژگی هاي زیر میباشند: -1 اغلب مساجد این دوره از نوع چهار ایوانی میباشند.-۲ مساجد شیوه رازي داراي تزئینات گچبري در داخل و تزئینات آجرکاري در فضاي بیرونی میباشند.-۳ گنبد مساجد سلجوقی دو پوسته پیوسته، ساده و آجري (فاقد کاشیکاري) و از نوع ترکین میباشند.-۴ در مساجد شیوه رازي اغلب براي احداث گنبد از گوشه سازي پتکانه استفاده شده است. گزینه « ۲» صحیح است..۳ کدام کاروانسراها از جهت شکل کالبدي به یکدیگر شبیه میباشند؟۱) درون شهري، کوهستانی ۲) حاشیه شهري، درون شهري 3) درون شهري، برون شهري ۴) حاشیه شهري، بین شهري گزینه « ۴» صحیح است..۴ عملکرد کدامیک از ابنیه ذیل با دیگران تفاوت دارد؟۱) خان ۲) رباط ۳) سرا ۴ ) گازارگاهگزینه « ۴» صحیح است. ? ۱۱۴ درك عمومی / قسمت دوم .5 کدام دوره به عصر طلایی و شکوفایی احداث کاروانسراها معروف است؟۱) قاجاریه ۲) زندیه ۳) صفویه ۴ ) پهلويگزینه « ۳» صحیح است. .6 آب مورد نیاز در مجموعه بناي رباط شرف (در نزدیکی شهر سرخس) به کدامیک از شیوه هاي زیرتأمین میشده است؟۱) به کمک قنات شرف که از زیر کاروانسرا میگذرد. 2) آب به کمک کارگران و حیوانات اهلی انتقال مییافته است.  )3 بناي کاروانسرا در مجاورت رودخانۀ سرخس قرار دارد. 4) استفاده از بام شیبدار براي جمعآوري آب باران گزینه « ۴» صحیح است. 

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “جزوه درك عمومی(قسمت دوم) معماری  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

پاورپوینت (اسلاید) انعطاف پذیری در ساختمان

پاورپوینت (اسلاید) انعطاف پذیری در ساختمان

پاورپوینت-(اسلاید)-انعطاف-پذیری-در-ساختمان

توضیحات:
فایل پاورپوینت انعطاف پذیری در ساختمان، در حجم 62 اسلاید قابل ویرایش، همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
مکان هایی که بتوانند برای منظور های متنوعی به کار آیند ، در مقایسه با مکان هایی که برای کاربری مشخص و محدودی طراحی شده اند حق انتخاب های بیشتری را به کاربران عرضه می دارند . محیط هایی که قابلیت چنین گزینه هایی را داشته باشند دارای کیفیتی هستند که آن را ” انعطاف پذیری ” می نامیم .
چه ما خوشمان بیاید یا نیاید ، قدرت اصلی تصمیم گیری درباره اینکه یک مکان چگونه باشد در دست کسی است که هزینه آن را می پردازد : کارفرما . تقریبا هیچوقت نقش تعیین کننده کارفرمایان و پشتیبانان مالی پروژه به وسیله کاربران مستقیم مکان ، کنترل شدنی نبوده است . 
بدین ترتیب ، کاربران کسانی هستند که کمترین حرف را برای طراحی می زنند . معمولا کارفرمایان پروژه علاقه زیادی به ارتقاء قدرت انتخاب کاربران ندارند . 
طراحان نیز غالبا به فعالیت هایی توجه می کنند که کارفرمایان تعریف می کنند . بنابراین طراحی معمولا بر مبنای چنین تعاریفی از فعالیت ها که به ترسیم الگوهای فعالیتی مورد تمایل کارفرمایان منجر می شود شکل می گیرد . 

فهرست مطالب:
مقدمه
چرا انعطاف پذیری یک مشکل است ؟
مشکلات داخل ساختمانها
مشکلات در فضای بیرونی همگانی
انعطاف پذیری و هزینه های معمول
انعطاف پذیری مقیاس کلان 
انعطاف پذیری مقیاس خرد
الزامات طراحی در سطوح متفاوت
طراحی برای انعطاف پذیری مقیاس کلان
انواع دیگر ساختمان ها
قالب ترجیحی
سازماند هی درونی 
بخش های نرم و سخت
انعطاف پذیری مقیاس بزرگ در عرصه های داخلی
بخش های فعال و غیر فعال
انعطاف پذیری در مقیاس خرد
اندازه اتاق
شکل اتاق
طراحی جزئیات اتاق
فضاهای بیرونی
باغچه های خصوصی
لبه فضا
خیابان سواره رو پر تردد
فضاهای خیابانی مشترک (مشاع)
فضاهای پیاده
خرده اقلیم

هدیه محصول:
فایل WORD مطالعات مجتمع مسکونی (8صفحه)
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort