خانه / معماری / جزوه درک عمومی(قسمت دوم) معماری

جزوه درک عمومی(قسمت دوم) معماری

دانلود رایگان جزوه درک عمومی(قسمت دوم) معماری ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ جزوه درک عمومی(قسمت دوم) معماری “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

جزوه درک عمومی(قسمت دوم) معماری

جزوه-درک-عمومی(قسمت-دوم)-معماری درک عمومی(مقسمت دو ( معماریجزوه فهر ست مطالب فصل اول: نمایش اجسام ……………………………………………………………………………………………………. 7انواع نمایش جسم: ………………………………………………………………………………………………………………8 -1 خط راست و موازی با پرده باشد:…………………………………………………………………………………… ……….9رسم سه نما ی یک جسم: ……………………………………………………………………………………………………..11ارتباط تصاو یر در سه صفحه نما …………………………………………………………………………………… ………….13رسم احجام با استفاده از تصاو یربالا و جانبی :………………………………………………………………………………….14روش سه سه یبعد شینما جسم ( ویپرسپکت ): …………………………………………………………………………………17الف – یپرسپکت یوها یهندس ( یمواز ):…………………………………………………………………………………… …….17 -1 تصویرا کیزومتر :………………………………………………………………………………………………………….18تست سامانه یها یدیخورش …………………………………………………………………………………… …………113وهیش یها یمعمار یا یران …………………………………………………………………………………… ……………… 117مساجد کی یا یوان …………………………………………………………………………………………………………… 120آثار یمعمار یش وه خراسان …………………………………………………………………………………… ……………. 122فصل اول: نمایش اجسام انواع نمایش جسم: نمایش اجسام مختلف در صفحه کاغذ به چند صورت انجام می شود. هدف از ارائه هر گونه نمایش از طرف طراح رساندنمقصود خود از شکلی است که مدنظر وی است و این کار 2 روش کلی دارد: روش 2 بعدی و روش های 3 بعدی الف – روش 2 بعدی (سه نما): در این روش اجسام به صورت سه تصویر از سه قسمت اصلی جسم به نمایش درمی آیند(جلو، بالا و کنار) که به ترتیب تصویر نما، پلان و نمای جانبی جسم نامیده می شوند.  محل قرارگیری سه تصویر در کنار هم نیز به صورت قراردادی مطابق شکل سمت راست بالا می باشد که تصویر جانبیدر سمت راست تصویر روبرو و تصویر بالا نیز در پایین تصویر روبرو قرار می گیرد. در نگاه اول چنین تصاویری بسیار ساده و گویا می آیند ولی وقتی اجسام پیچیده تر می شوند و خطوط شیبدار و قوسآنها زیاد می شود کار سخت تر می شود. انواع سؤالاتی که دراین زمینه طرح می شود به دو صورت است، یا در آنها 2 نما از 3 نمای جسم داده می شود و نمایسوم را می خواهند و یا 3 نما داده شده و حجم را می خواهند (و بر عکس حجم داده می شود و یکی از نماها را میخواهند). پاسخ دادن به چنین سؤالاتی اغلب بسیار ساده بوده ولی در عین حال با سهل انگاری در رعایت نکات بسیارساده می تواند ما را به بیراهه ببرد. در اینجا چند مورد از اصول تشخیص و رسم خطوط و سه نماها را مرور می کنیم.  گردآوردنده های تخت آب چکه این نوع کلکتور که از صفحات فلزی سیاه رنگ کنگرهای ساخته میشود. در این نوع کلکتورهـا آب از لولـهای در قسـمتفوقانی، بر روی شیارهای صفحه میی کنگرهای چکد. آب در حین جریان با جذب حرارت از صفحهی سیاه رنگ مـوجدار،در پاین در یک ناودانی جمع و از طریق لولهای جهت مصرف و با ذخیره خارج میشود. گردآورندههای تخت هوایی کلکتورهای تخت هوایی، یکی دیگر از گردآورندههایی هستند که در آنها از هوا با گـاز بـه عنـوان سـیال حامـل حـرارتاستفاده میشود. نگهداری آسان و یخ نزدن هوا از مزایای این نوع کلکتورها در مقایسه با انواع کلکتورهایی است که با مایع کار میکنند. بهعلاوه در این نوع گردآورندهها هوای گرم مستقیماً وارد ساختمان یا محفظه ذخیره میشود. این کلکتورها معایبی نیز دارند که اهم آنها عبارتند از: مشکل گرم کردن آب مصرفی به وسیلهی هوای گـرم تهیـه شـده،لزوم ساخت و نصب کانال هایی با سطح مقطع مناسب که معمولاً فضای زیادی از ساختمان را اشغال میکنند و احتیـاجبه هوا رسان با قدرت الکتریکی لازم برای انتقال هوای گرم از کلکتور به محل ذخیره. گردآورندههای لولهای تخت خلاء یک نوع از این کلکتورها، از یک سری لولههای شیشهای موازی که صفحه و لوله جذب کننده را در بر گرفته تشکیل شدهو برای این که از تلفات حرارتی بیشتر جلوگیری شود در داخل لولهی شیشهای ایجاد خلاء گردیده است. گردآورنده های متمرکزکننده به طور کلی سه نوع گردآورنده متمرکزکننده وجود دارد: الف – گردآورنده متمرکزکننده با بشقابک سهموی ب – گردآورنده متمرکزکننده با برج مرکزی و ج – گردآورنده متمرکزکننده خط سهموی معمولاً به دلیل تولید انرپی بسیار زیاد در این روش، این نوع گردآورندهها در نیروگاههای برق خورشیدی و با کـورههـایخورشیدی مورد استفاده قرار میگیرند. برای اینکه چنین سامانهای کاملاً مؤثر باشد لازم است که این گردآورنده تمام مدت به طرف خورشید نشانهگیری شـود ودر نتیجه به شیوه ردگیری دو محوری نیاز دارد. از این سطوح که هپلوستات نامیده میشوند، در صورتی که به شکل کلکتور سهومی کامل ساخته شـوند در تهیـه انـرژیالکتریکی و حرارتی و مکانیکی در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند. ? متمرکزکنند ههای خطی (سهموی) و برجی (گردآورندههای متمرکز و خطی) برای تولید گرمای زیاد در گردآورندهه ای برخی از هلیوستات (خورشید یاب) برای تنظیم آینهها استفاده میشود. پدیده فتوولتاییک: به پدیدهای که در اثر تابش نور بدون استفاده از مکانیزمهای محرک مکانیکی الکتریسیته تولید کند، پدیـده فئوولتاییـکمیگفته شود. – عاملی که این فرآیند را به وجود میآورد، سلول خورشیدی نام دارد.- سامانه های فئوولتایی انرژی نوری را مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند.عملکرد سلولهای خورشیدی مکانیسمهای فتوولتایی سلولهای خورشیدی، کریستالهای صافی هستند که از لایههـای نـازک از **** نیمـه هـادیساخته شدهاند که خصایص الکترونیکی متفاوت دارند و این امر موجب پیدایش میدان های الکترونیکی قـوی درون آنهـامیشود. پانل یا شبکه PV، از اتصال سلول های فتوولتایی به یکدیگر به وجود میآید که به صورت مدول در آورده میشوند. ایـنمدولها را بر روی یک صفحه نصب میکنند و از زاویه و جهت صحیح برای حداکثر گردآوری فصلی و سالی برخوردارند. تست سامانه های خورشیدی .1 کدام مسجد از تغییر مسجد شبستانی به چهار ایوانی تغییر شکل یافته است؟1) مسجد جامع اردستان 2) مسجد امام اصفهان 3) مسجد جامع زواره 4) مسجد گلپایگان گزینه « 1» صحیح است. .2 کدام مسجد از تغییر مسجد شبستانی به چهار ایوانی تغییر شکل یافته است؟1) مسجد جامع زواره 2) مسجد جامع اردستان 3) مسجد جامع نائین 4) مسجد گلپایگان نکته: در کل مساجد شیوه رازی به ویژه دوره سلجوقی دارای ویژگی های زیر میباشند: -1 اغلب مساجد این دوره از نوع چهار ایوانی میباشند.-2 مساجد شیوه رازی دارای تزئینات گچبری در داخل و تزئینات آجرکاری در فضای بیرونی میباشند.-3 گنبد مساجد سلجوقی دو پوسته پیوسته، ساده و آجری (فاقد کاشیکاری) و از نوع ترکین میباشند.-4 در مساجد شیوه رازی اغلب برای احداث گنبد از گوشه سازی پتکانه استفاده شده است. گزینه « 2» صحیح است..3 کدام کاروانسراها از جهت شکل کالبدی به یکدیگر شبیه میباشند؟1) درون شهری، کوهستانی 2) حاشیه شهری، درون شهری 3) درون شهری، برون شهری 4) حاشیه شهری، بین شهری گزینه « 4» صحیح است..4 عملکرد کدامیک از ابنیه ذیل با دیگران تفاوت دارد؟1) خان 2) رباط 3) سرا 4 ) گازارگاهگزینه « 4» صحیح است. ? 114 درک عمومی / قسمت دوم .5 کدام دوره به عصر طلایی و شکوفایی احداث کاروانسراها معروف است؟1) قاجاریه 2) زندیه 3) صفویه 4 ) پهلویگزینه « 3» صحیح است. .6 آب مورد نیاز در مجموعه بنای رباط شرف (در نزدیکی شهر سرخس) به کدامیک از شیوه های زیرتأمین میشده است؟1) به کمک قنات شرف که از زیر کاروانسرا میگذرد. 2) آب به کمک کارگران و حیوانات اهلی انتقال مییافته است.  )3 بنای کاروانسرا در مجاورت رودخانۀ سرخس قرار دارد. 4) استفاده از بام شیبدار برای جمعآوری آب باران گزینه « 4» صحیح است. 

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “جزوه درک عمومی(قسمت دوم) معماری  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

پاورپوینت (اسلاید) سیر تحول مسجد جامع اصفهان

پاورپوینت (اسلاید) سیر تحول مسجد جامع اصفهان

پاورپوینت-(اسلاید)-سیر-تحول-مسجد-جامع-اصفهان

توضیحات:
فایل پاورپوینت سیر تحول مسجد جامع اصفهان ،در حجم 29 اسلاید قابل ویرایش، همراه با یک هدیه ویژه.


بخشی از متن:
مسجد جامع یا مسجد جمعه اصفهان، یکی از شاهکارهای معماری اسلامی در ایران است که در طول حیاط خود، تغییرات گسترده ای را تجربه کرده است.
شهرت این مسجد بیشتر از آن جهت است که انواع شیوه های معماری اسلامی را در بر دارد و می توان گفت این مسجد آیینه ایست تمام نما از هنر دوران اسلامی که از قرون اولیه تا دوران متأخر آن را شامل می شود.
اصفهان به عنوان یکی از کانون های مهم سیاسی و مذهبی در ادوار مختلف مطرح بوده است. همین امر سبب شده است به دنبال هر رخداد و تغییر سیاسی و مذهبی و اجتماعی، تغییراتی را در این مسجد شاهد باشیم(موزه رضا عباسی،1358: 12).
البته این تغییرات عوامل متعددی می تواند داشته باشد و تغییرات سیاسی و اجتماعی بیشتر بر نوع و سبک تغییرات حاکم بر مسجد تأثیر داشته است.
در مورد مسجد جامع اصفهان و تحولات صورت گرفته در آن پژوهش های بسیاری صورت گرفته است ولی بیشتر تمرکز این پژوهشها بر تحولات مسجد جامع از دوره سلجوقی به بعد بوده است و کمتر به دوره های تحولی آن تا قبل از دوره سلجوقی پرداخته شده است. البته شاید یکی از دلایل عمده این امر، محدودیت هایی باشد که در زمینه کاوش در این مسجد وجود دارد و مانع حفریات پیگیر و گسترده در بافت مسجد می شود. اکثر اطلاعاتی که از تغییرات مسجد جامع از دوره اولیه آن تا دوره سلجوقی در دست است بر اساس حفریاتی است که در حین مرمت مسجد توسط هیئت ایتالیایی "ایزمئو" صورت گرفته است ...

فهرست مطالب:
مقدمه
پیشینه مطالعاتی
مسجد جامع اصفهان از ابتدا تا پایان آل بویه
تزئینات مسجد جامع اصفهان در دوره آل بویه
تحولات مسجد جامع در زمان سلجوقیان
پلان های شکل گیری مسجد جامع
نتیجه گیری

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مسجد تاریخانه ی دامغان(16 اسلاید)
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *