خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / جزوه زبان تخصصی مجموعه علوم تربیتی 2

جزوه زبان تخصصی مجموعه علوم تربیتی 2

دانلود رایگان جزوه زبان تخصصی مجموعه علوم تربیتی 2 ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ جزوه زبان تخصصی مجموعه علوم تربیتی 2 “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

جزوه زبان تخصصی مجموعه علوم تربیتی 2

جزوه-زبان-تخصصی-مجموعه-علوم-تربیتی-2جزوه زبان تخصصی مجموعه علوم تربیتی 2 IntroductionA brief Historical Perspective.Psychology as a scientific discipline originated in middle Europe in the late ١٩th century, appearing as a complex hybrid of philosophy and the newly emerging discipline of experimental biology. Psychology remained a European, and particularly a German, discipline until the ١٩٢٠s, when the first substantial numbers of American students of psychology began taking their doctoral degrees in the United States. The four major schools of psychological thought that developed early in this century were structuralism١ , Gestalt psychology٢,behaviorism٣,and psychoanalysis۴مقدمه : یک چشم انداز تاریخی کوتاه روانشناسی به عنوان یک رشته علمی منشاء خود را از اروپای میانه در پایان قرن 19 به عنوان یک ترکیب پیچیده ای ازفلسفه وعلم تازه به ظهور رسیده زیست شناسی آزمایشی گرفته است.روانشناسی به عنوان یـک رشـتۀ اروپـایی بـه ویـژهآلمانی باقی ماندتا اینکه دردهۀ 1920 اولین دانشجویان امریکایی روانشناسی مدارک دکترای خودرادر ایالات متحدهگرفتند. چهار مکتب مهم روانشناسی که در ابتدا ایجاد شد عبارت بودنداز ساختارگرایی،روانشناسی گشتالت،رفتارگرایی وروان تحلیل گریواژه ها واصطلاحات تخصصی ساختارگرای structuralism روانشناسی گشتالت Gestalt psychology رفتار گرایی behaviorism روان تحلیل گری psychoanalysisشناسایی identify زیربنایی،اساسی fundamental عناصر ،اجزاء elementsذهنی ،روانی mentalتمرکز داشتن، تاکید داشتن focusedجواب خود آزمایی همراه با ترجمه 1 – به طور کلی روان شناسان تربیتی ممکن است همه کارهای زیر را انجام دهند بجز اتخاذ سیاستهایی در زمینهکمکهایآموزشیخاص. 1) کارکردن مستقیم با والدین و معلمان 2 ) بجز اتخاذ سیاستهایی در زمینه کمک های آموزشی خاص 3) دادن مشورت به مدارس ومقامات محلی 4) اجرای آزمونهایی روی کودکان مشکل دار گزینه( .2) صحیح است 2 – عبارت فعالیت اخیر درمتن بالا به یافتندورنماهاوگزارش هایکتبیاشارهمی کند 1 ) صحبت با معلمان و والدین 2) اتخاذ بهترین تصمیم ممکن 3 ) یافتن دورنماها وگزارش های کتبی 4) رفتار با کودکانی که مشکل خاصی در مدرسه دارند گزینه( .3) صحیح است 3 – کودکانیکه نیازهایمتفاوتیدارند به مشورت روان شناسان تربیتیخبرهنیاز دارند. 1) باید در مدارس عادی آموزش ببینند 2) به مشورت روان شناسان تربیتی خبره نیاز دارند. 3) باید به طور مشابهی به وسیله نسل های مختلف با آنها رفتار کنند 4) می توانند پیشرفت بیشتری داشته باشند اگر در مدارس ویژه طراحی شده آموزش ببینند. گزینه( .2) صحیح است 4 – کلمه مهم درمتن بالا به معنی …میباشد 1) طولانی 2) پیچیده 3) مسئله دار 4) با اهمیت گزینه( .4) صحیح است 5 – بر اساس متن ایندرست نیست که بگوییم روان شناسان تربیتیبه تربیت بیشترینیاز دارند. 1) کودکان بعضی از مدارس باید در مراکز تربیتی وقت خود را صرف کنند 2) روان شناسان تربیتی باید با معلمان کلاس های تقویتی ومددکاران اجتماعی همکاری کنند 3) روان شناسان تربیتی به تربیت بیشتری نیاز دارند 4) دو نوع مدارس برای کودکانی که نیازهای آموزشی خاص دارند وجود دارد گزینه( .3) صحیح فهرست مطالب واژه ها واصطلاحات تخصصی …………………………………………………………………………………… ……………910… ………………………………………………………………………………………………………………..1خودآزماییفصل اول: یروانشناس ………………………………………………………………………………………………………..11لغات واصطلاحات یتخصص …………………………………………………………………………………… …………… 16درک مطلب یبرا خود ییآزما …………………………………………………………………………………… …………18جواب خود ییآزما همراه با ترجمه…………………………………………………………………………………… ……21فصل دوم: روشها، نگرشها و سنجش یرفتار ……………………………………………………………………………..22درک مطلب یبرا خود ییآزما …………………………………………………………………………………… …………25فصل سوم : یواکنشها یروان …………………………………………………………………………………… ………….31درک مطلب یبرا خود ییآزما …………………………………………………………………………………… …………49فصل چهارم: یروانشناس در آموزش، ی یریادگ ی،انگ زش یوانگ زه………………………………………………………. .52درک مطلب برای خود آزمایی…………………………………………………………………………………… ……….. 75فصل پنجم: واژه ها واصطلاحات …………………………………………………………………………………… …….. 86مجموعه تست سالها ی اخیر …………………………………………………………………………………… ………… 91پاسخنامه مجموعه تست سالها ی اخیر………………………………………………………………………………… 100مجموعه تست سال ها ی اخیر …………………………………………………………………………………… ………..108پاسخنامه مجموعه تست سالها ی اخیر………………………………………………………………………………..116واژه نامه ……………………………………………………………………………………………………………….. …. 159مجموعه تست…………………………………………………………………………………………………………….. 186پاسخنامه ……………………………………………………………………………………………………………….. …266مجموعه تست……………………………………………………………………………………………………………. 273پاسخنامه ……………………………………………………………………………………………………………….. .. 288مجموعه تست……………………………………………………………………………………………………………..299پاسخنامه……………………………………………………………………………………………………………….. ….. 308

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “جزوه زبان تخصصی مجموعه علوم تربیتی 2  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

پاورپوینت (اسلاید) آموزش رنگ ها

پاورپوینت (اسلاید) آموزش رنگ ها

پاورپوینت-(اسلاید)-آموزش-رنگ-ها

توضیحات:
پاورپوینت ارائه کلاسی آموزش رنگ ها، در حجم 32 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل.

بخشی از متن:
کودکان نام رنگ ها را در سن 2 تا 5 سالگي ياد مي گيرند. در فاصله 6 هفتگي تا 2 ماهگي وضعيت کودکان تغيير بنياديني مي کند. ابتدا بچه ها شروع به تشخيص رنگ قرمز مي کنند و بعد از آن شروع به درک رنگ هاي روشن به ويژه ...

فهرست مطالب:
مفهوم رنگ 
تغيير بنياديني 
دخترها معمولاً نام رنگ ها را زودتر از پسرها مي آموزند 
تمرین های آموزش رنگ ها 
مهره هاي رنگي
نقاشي
شناسايي رنگ مورد نظر در بين رنگ هاي مختلف
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *