خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / جزوه زبان تخصصی مجموعه علوم تربیتی ۲

جزوه زبان تخصصی مجموعه علوم تربیتی ۲

دانلود رایگان جزوه زبان تخصصی مجموعه علوم تربیتی ۲ ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ جزوه زبان تخصصی مجموعه علوم تربیتی ۲ “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

جزوه زبان تخصصی مجموعه علوم تربیتی ۲

جزوه-زبان-تخصصی-مجموعه-علوم-تربیتی-2جزوه زبان تخصصی مجموعه علوم تربیتی ۲ IntroductionA brief Historical Perspective.Psychology as a scientific discipline originated in middle Europe in the late ١٩th century, appearing as a complex hybrid of philosophy and the newly emerging discipline of experimental biology. Psychology remained a European, and particularly a German, discipline until the ١٩٢٠s, when the first substantial numbers of American students of psychology began taking their doctoral degrees in the United States. The four major schools of psychological thought that developed early in this century were structuralism١ , Gestalt psychology٢,behaviorism٣,and psychoanalysis٤مقدمه : یک چشم انداز تاریخی کوتاه روانشناسی به عنوان یک رشته علمی منشاء خود را از اروپاي میانه در پایان قرن ۱۹ به عنوان یک ترکیب پیچیده اي ازفلسفه وعلم تازه به ظهور رسیده زیست شناسی آزمایشی گرفته است.روانشناسی به عنوان یـک رشـتۀ اروپـایی بـه ویـژهآلمانی باقی ماندتا اینکه دردهۀ ۱۹۲۰ اولین دانشجویان امریکایی روانشناسی مدارك دکتراي خودرادر ایالات متحدهگرفتند. چهار مکتب مهم روانشناسی که در ابتدا ایجاد شد عبارت بودنداز ساختارگرایی،روانشناسی گشتالت،رفتارگرایی وروان تحلیل گريواژه ها واصطلاحات تخصصی ساختارگراي structuralism روانشناسی گشتالت Gestalt psychology رفتار گرایی behaviorism روان تحلیل گري psychoanalysisشناسایی identify زیربنایی،اساسی fundamental عناصر ،اجزاء elementsذهنی ،روانی mentalتمرکز داشتن، تاکید داشتن focusedجواب خود آزمایی همراه با ترجمه 1 – به طور کلی روان شناسان تربیتی ممکن است همه کارهاي زیر را انجام دهند بجز اتخاذ سیاستهایی در زمینهکمکهايآموزشیخاص. 1) کارکردن مستقیم با والدین و معلمان 2 ) بجز اتخاذ سیاستهایی در زمینه کمک هاي آموزشی خاص 3) دادن مشورت به مدارس ومقامات محلی 4) اجراي آزمونهایی روي کودکان مشکل دار گزینه( .۲) صحیح است 2 – عبارت فعالیت اخیر درمتن بالا به یافتندورنماهاوگزارش هايکتبیاشارهمی کند 1 ) صحبت با معلمان و والدین ۲) اتخاذ بهترین تصمیم ممکن 3 ) یافتن دورنماها وگزارش هاي کتبی ۴) رفتار با کودکانی که مشکل خاصی در مدرسه دارند گزینه( .۳) صحیح است 3 – کودکانیکه نیازهايمتفاوتیدارند به مشورت روان شناسان تربیتیخبرهنیاز دارند. 1) باید در مدارس عادي آموزش ببینند 2) به مشورت روان شناسان تربیتی خبره نیاز دارند. 3) باید به طور مشابهی به وسیله نسل هاي مختلف با آنها رفتار کنند 4) می توانند پیشرفت بیشتري داشته باشند اگر در مدارس ویژه طراحی شده آموزش ببینند. گزینه( .۲) صحیح است 4 – کلمه مهم درمتن بالا به معنی …میباشد 1) طولانی ۲) پیچیده ۳) مسئله دار ۴) با اهمیت گزینه( .۴) صحیح است 5 – بر اساس متن ایندرست نیست که بگوییم روان شناسان تربیتیبه تربیت بیشترينیاز دارند. 1) کودکان بعضی از مدارس باید در مراکز تربیتی وقت خود را صرف کنند 2) روان شناسان تربیتی باید با معلمان کلاس هاي تقویتی ومددکاران اجتماعی همکاري کنند 3) روان شناسان تربیتی به تربیت بیشتري نیاز دارند 4) دو نوع مدارس براي کودکانی که نیازهاي آموزشی خاص دارند وجود دارد گزینه( .۳) صحیح فهرست مطالب واژه ها واصطلاحات تخصصی …………………………………………………………………………………… ……………۹۱۰… ………………………………………………………………………………………………………………..۱خودآزماییفصل اول: یروانشناس ………………………………………………………………………………………………………..۱۱لغات واصطلاحات یتخصص …………………………………………………………………………………… …………… ۱۶درك مطلب يبرا خود ییآزما …………………………………………………………………………………… …………۱۸جواب خود ییآزما همراه با ترجمه…………………………………………………………………………………… ……۲۱فصل دوم: روشها، نگرشها و سنجش يرفتار ……………………………………………………………………………..۲۲درك مطلب يبرا خود ییآزما …………………………………………………………………………………… …………۲۵فصل سوم : يواکنشها یروان …………………………………………………………………………………… ………….۳۱درك مطلب يبرا خود ییآزما …………………………………………………………………………………… …………۴۹فصل چهارم: یروانشناس در آموزش، ی يریادگ ی،انگ زش یوانگ زه………………………………………………………. .۵۲درك مطلب برای خود آزمایی…………………………………………………………………………………… ……….. ۷۵فصل پنجم: واژه ها واصطلاحات …………………………………………………………………………………… …….. ۸۶مجموعه تست سالها ي اخیر …………………………………………………………………………………… ………… ۹۱پاسخنامه مجموعه تست سالها ي اخیر………………………………………………………………………………… ۱۰۰مجموعه تست سال ها ی اخیر …………………………………………………………………………………… ………..۱۰۸پاسخنامه مجموعه تست سالها ی اخیر………………………………………………………………………………..۱۱۶واژه نامه ……………………………………………………………………………………………………………….. …. ۱۵۹مجموعه تست…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۶پاسخنامه ……………………………………………………………………………………………………………….. …۲۶۶مجموعه تست……………………………………………………………………………………………………………. ۲۷۳پاسخنامه ……………………………………………………………………………………………………………….. .. ۲۸۸مجموعه تست……………………………………………………………………………………………………………..۲۹۹پاسخنامه……………………………………………………………………………………………………………….. ….. ۳۰۸

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “جزوه زبان تخصصی مجموعه علوم تربیتی ۲  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

تحقیق اتیسم و کاربردی ترین روش درمانی آن در ایران

تحقیق اتیسم و کاربردی ترین روش درمانی آن در ایران

تحقیق-اتیسم-و-کاربردی-ترین-روش-درمانی-آن-در-ایران

توضیحات:
دانلود تحقیق اتیسم و کاربردی ترین روش درمانی آن در ایران چیست؟، در قالب فایل word و در حجم 3 صفحه. 

بخشی از متن:
اتیسم، بیماری نیست. (1) نوع اختلال رشدی ذهنی پیچیده است در سه سال اول زندگی شروع می‌شود علت آن هنوز ناشناخته است. 

فهرست مطالب 
اتیسم 
اتیسم و کاربردی ترین روش درمانی آن در ایران چیست ؟
1. علائم نقص در تعامل اجتماعی 
2. علائم نقص در ارتباط کلامی و غیرکلامی 
3. علائم رفتارهای تکراری عجیب‌و غریب 
روش لوواس (method lovaas)
مدل لوواس چگونه و چه چیزی آموزش داده می‌شود؟
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort