خانه / صنایع غذایی / جزوه مهندسی صنایع غذایی

جزوه مهندسی صنایع غذایی

دانلود رایگان جزوه مهندسی صنایع غذایی ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ جزوه مهندسی صنایع غذایی “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

جزوه مهندسی صنایع غذایی

جزوه-مهندسی-صنایع-غذاییجزوه مهندسی صنایع غذاییتوضیحات محصول: کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته  مهندسی صنایع غذایی – ویژه کنکور سال ۹۵ همراه با تست و پاسخ تشریحی- آحاد وابعاد براي بیان و توصیف کمیتهاي فیزیکی به ابعاد و آحـاد نیازمنـدیم کـه طبـق تعریـف ابعـاد همـان مفـاهیم اساسـی دراندازهگیري کمیتهاي اصلی مانند جرم، طول و زمان هستند. واحدها نیز به دو دستهي کلی تقسیمبندي میشوند: واحدهاي اصلی و واحدهاي فرعی  واحدهاي اصلی: واحدهایی هستند که به طور مستقل تعریف میشوند مثل طول، جرم و …  واحدهاي فرعی: واحدهایی هستند که از واحدهاي اصلی تعریف و مشتق میشوند.  آنچه که واضح است این است که هر کمیت فیزیکی بوسیله ي یک بعد بیان میشود که برخی از آنها به شرح زیر است آحاد و ابعاد  آنچه که در این بخش مد نظر است بازنگري و ارائه ي مجدد برخی اصول و مفاهیم اساسی شیمیایی و فیزیکی است کـه اگر چه این مفاهیم در ظاهر آسان به نظر می رسند اما کاربرد آن ها براي درك و حل مسائل صنعتی از اهمیت ویـژه ايبرخوردار است.  به طور کلی براي بیان و توصیف کمیت هاي فیزیکی به ابعاد و واحدها نیازمندیم. طبق تعریف ابعـاد مفـاهیم اساسـی دراندازه گیري کمیت هایی مثل جرم، طول و زمان و … هستند. «۱۲» مهندسی صنایع غذایی  قاعده ي کلی این است که دو بعد تنها در صورتی قابل جمع و تفریق اند که همسان باشند، در حالی که براي دو بعد غیر هم سان انجام اعمال ضرب و تقسیم امکان پذیر است. به عنوان مثال بعد طول با زمان قابلیت جمع یـا تفریـق شـدن را ۱- ندارند اما قابلیت تقسیم شدن بر هم را دارند که در صورت تقسیم شدن بعد طول بر زمان مفهوم سـرعت (  ( V = LT بوجود می آید.  موازنه ماده وانرژي  یکی از مفاهیم اساسی مورد استفاده در طراحی سیستم هاي مهندسی مفهوم موازنهي مواد است. ایـن بحـث بـر پایـهي قانون بقاي ماده استوار است که طبق این قانون جرم نه به وجود میآید و نه از بین میرود بلکه مقداري است ثابت. براي انجام موازنهي جرم ابتدا لازم است سیستم مورد بررسی مشخص شود. (سیستم یک قسمت دلخواه از فرآیند یا کـل فرآیند است که مهندس جهت تجزیه و تحلیل در نظر میگیرد.) سیستم بوسیلهي مرز از سایر قسمتها یا از محیط جدا میشود. طبق یک تقسیمبندي سیستم به ۲ نوع سیستم بسته و باز تقسیم میشود که سیستم باز یا پیوسته بـه سیسـتمی گفتـه میشود که مواد از حدود آن یا مرز آن عبور میکنند ولی در سیستم ناپیوسته یـا بسـته مـواد از حـدود سیسـتم خـارجنمیشوند.  غالباً سیستمهاي باز یا پیوسته در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند، این سیستمها داراي جریان ورودي و خروجی مواد بوده و از همین رو تجمع جرم در این سیستمها وجود ندارد به این معنی که مجموعه تست  1 – بر روي دیگی یک سوپاپ اطمینان نصب شده است که در فشار ۵ اتمسفر باز میشود. فشار جو محل یک اتمسفر است. دیگ پر از آب است و آنرا حرارت میدهیم تا سوپاپ باز شود. اگر لحظه باز شدن سوپاپ درجه حرارت C °100باشد. کدام گزینه صحیح است؟ 1 – فشار آب خروجی به یک اتمسفر میرسد و آب خروجی به بخار داغ تبدیل میشود.  2 – فشار آب خروجی به یک اتمسفر و آب خروجی به بخار اشباع تبدیل میشود.  3 – فشار آب خروجی به فشار تعادل میرسد و درجه حرارت آب افزایش مییابد.  4 – فشار آب خروجی به فشار تعادل میرسد و درجه حرارت آب خروجی کاهش مییابد.  4 – چرا غذا در دیگ زودپز سریعتر پخته میشود؟ 1 – ضریب هدایت حرارتی و گرماي ویژه دیگ زودپز کم است. و در نتیجه حرارت بیشتري را عبور میدهد و حـرارت کمتـري را جذب مینماید.  2 – در دیگ زودپز فشار وارد بر سطح آب از طریق سوپاپها کم میشود و در نتیجه نقطه جوش آب کاهش مییابد. 3 – در دیگ زودپز آب تبدیل به بخار داغ میشود و بخار داغ به پخته شدن غذا کمک میکند.  4 – در دیگ زودپز فشار وارد بر سطح آب در حال افزایش است و در نتیجه جوش آب زیاد میشود.  5 – اگر فشار اشباع بخار آب در دمايC باشـد. مقـدار بخـار آب موجـود در ۱/ ۶hgهـواي ۳۵° ۶KPa برابر با مرطوب در دماي ۳۵° KPa با رطوبت نسبی ۶۰ در عدد فشار کل C 100چند کیلوگرم است؟   0/96 – 4 0/6 – 3 %36 – 2 %23 – 1 – دماي اشیاء واقع بر سطح زمین در یک شب زمستان به زیر صفر درجه سانتیگراد میرسد. رطوبـت هـوا نسبتاً زیاد است. فرآیند تغییر فاز بخار آب هوا روي سطح اشیاء به کـدامیک از صـورتها اسـت؟ (مهندسـی مکانیک ۷۵)  1 – از بخار به جامد (انجماد بخار) ۲ – از بخار به جامد به مایع  3 – از بخار به مایع (میعان) ۴ – از بخار به مایع به جامد. 9 – مخلوطی از دو فاز مایع و بخار آب را در یک ظرف صلب و بسته در نظر بگیرید، به آن حرارت مـیدهـیم.  در این فرآیند ………….. میشود. 1 – مقدار بخار زیاد  2 – مقدار مایع زیاد  3 – تغییر آنتالپی با تغییر انرژي داخلی برابر 4 – اگر حجم مخصوص از مقدار بحرانی کمتر باشد، مایع زیاد حل تست ها  1-گزینه ۲صحیح است  2-گزینه ۳ صحیح است  3 – گزینۀ (۴) صحیح است

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “جزوه مهندسی صنایع غذایی  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

طرح توجیهی تولید روغن خام یا روغن نباتی

طرح توجیهی تولید روغن خام یا روغن نباتی

طرح-توجیهی-تولید-روغن-خام-یا-روغن-نباتی

توضیحات:
این طرح توجیهی در زمینه تولید روغن خام ( روغن نباتی ) می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.

این فایل برای کارآفرینان در زمینه تولید روغن خام ( روغن نباتی ) مناسب می باشد.

این طرح توجیهی شامل مباحث زیر می باشد:
مقدمه و خلاصه ای از طرح
فهرست مطالب
جداول و محاسبات مربوطه
موضوع و معرفی طرح
هزینه تجهیزات
ظرفيت
سرمايه گذاری كل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهيلات
دوره بازگشت سرمايه
اشتغال زايی
فضای مورد نیاز
تعداد و هزینه نیروی انسانی
استانداردهای مربوطه
بازارهای داخلی و خارجی
توجیه فنی و اقتصادی طرح
عرضه کنندگان و ...

این طرح توجیهی (مطالعه امکان سنجی، طرح کسب و کار، طرح تجاری یا BP) در قالب فایل word و در حجم 35 صفحه به همراه جداول و کلیه محاسبات مربوطه در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

مناسب برای :
- اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
- گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
- ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
- گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
- ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی
- مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort