خانه / صنایع غذایی / جزوه مهندسی صنایع غذایی

جزوه مهندسی صنایع غذایی

دانلود رایگان جزوه مهندسی صنایع غذایی ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ جزوه مهندسی صنایع غذایی “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

جزوه مهندسی صنایع غذایی

جزوه-مهندسی-صنایع-غذاییجزوه مهندسی صنایع غذاییتوضیحات محصول: کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته  مهندسی صنایع غذایی – ویژه کنکور سال 95 همراه با تست و پاسخ تشریحی- آحاد وابعاد برای بیان و توصیف کمیتهای فیزیکی به ابعاد و آحـاد نیازمنـدیم کـه طبـق تعریـف ابعـاد همـان مفـاهیم اساسـی دراندازهگیری کمیتهای اصلی مانند جرم، طول و زمان هستند. واحدها نیز به دو دستهی کلی تقسیمبندی میشوند: واحدهای اصلی و واحدهای فرعی  واحدهای اصلی: واحدهایی هستند که به طور مستقل تعریف میشوند مثل طول، جرم و …  واحدهای فرعی: واحدهایی هستند که از واحدهای اصلی تعریف و مشتق میشوند.  آنچه که واضح است این است که هر کمیت فیزیکی بوسیله ی یک بعد بیان میشود که برخی از آنها به شرح زیر است آحاد و ابعاد  آنچه که در این بخش مد نظر است بازنگری و ارائه ی مجدد برخی اصول و مفاهیم اساسی شیمیایی و فیزیکی است کـه اگر چه این مفاهیم در ظاهر آسان به نظر می رسند اما کاربرد آن ها برای درک و حل مسائل صنعتی از اهمیت ویـژه ایبرخوردار است.  به طور کلی برای بیان و توصیف کمیت های فیزیکی به ابعاد و واحدها نیازمندیم. طبق تعریف ابعـاد مفـاهیم اساسـی دراندازه گیری کمیت هایی مثل جرم، طول و زمان و … هستند. «12» مهندسی صنایع غذایی  قاعده ی کلی این است که دو بعد تنها در صورتی قابل جمع و تفریق اند که همسان باشند، در حالی که برای دو بعد غیر هم سان انجام اعمال ضرب و تقسیم امکان پذیر است. به عنوان مثال بعد طول با زمان قابلیت جمع یـا تفریـق شـدن را 1- ندارند اما قابلیت تقسیم شدن بر هم را دارند که در صورت تقسیم شدن بعد طول بر زمان مفهوم سـرعت (  ( V = LT بوجود می آید.  موازنه ماده وانرژی  یکی از مفاهیم اساسی مورد استفاده در طراحی سیستم های مهندسی مفهوم موازنهی مواد است. ایـن بحـث بـر پایـهی قانون بقای ماده استوار است که طبق این قانون جرم نه به وجود میآید و نه از بین میرود بلکه مقداری است ثابت. برای انجام موازنهی جرم ابتدا لازم است سیستم مورد بررسی مشخص شود. (سیستم یک قسمت دلخواه از فرآیند یا کـل فرآیند است که مهندس جهت تجزیه و تحلیل در نظر میگیرد.) سیستم بوسیلهی مرز از سایر قسمتها یا از محیط جدا میشود. طبق یک تقسیمبندی سیستم به 2 نوع سیستم بسته و باز تقسیم میشود که سیستم باز یا پیوسته بـه سیسـتمی گفتـه میشود که مواد از حدود آن یا مرز آن عبور میکنند ولی در سیستم ناپیوسته یـا بسـته مـواد از حـدود سیسـتم خـارجنمیشوند.  غالباً سیستمهای باز یا پیوسته در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند، این سیستمها دارای جریان ورودی و خروجی مواد بوده و از همین رو تجمع جرم در این سیستمها وجود ندارد به این معنی که مجموعه تست  1 – بر روی دیگی یک سوپاپ اطمینان نصب شده است که در فشار 5 اتمسفر باز میشود. فشار جو محل یک اتمسفر است. دیگ پر از آب است و آنرا حرارت میدهیم تا سوپاپ باز شود. اگر لحظه باز شدن سوپاپ درجه حرارت C °100باشد. کدام گزینه صحیح است؟ 1 – فشار آب خروجی به یک اتمسفر میرسد و آب خروجی به بخار داغ تبدیل میشود.  2 – فشار آب خروجی به یک اتمسفر و آب خروجی به بخار اشباع تبدیل میشود.  3 – فشار آب خروجی به فشار تعادل میرسد و درجه حرارت آب افزایش مییابد.  4 – فشار آب خروجی به فشار تعادل میرسد و درجه حرارت آب خروجی کاهش مییابد.  4 – چرا غذا در دیگ زودپز سریعتر پخته میشود؟ 1 – ضریب هدایت حرارتی و گرمای ویژه دیگ زودپز کم است. و در نتیجه حرارت بیشتری را عبور میدهد و حـرارت کمتـری را جذب مینماید.  2 – در دیگ زودپز فشار وارد بر سطح آب از طریق سوپاپها کم میشود و در نتیجه نقطه جوش آب کاهش مییابد. 3 – در دیگ زودپز آب تبدیل به بخار داغ میشود و بخار داغ به پخته شدن غذا کمک میکند.  4 – در دیگ زودپز فشار وارد بر سطح آب در حال افزایش است و در نتیجه جوش آب زیاد میشود.  5 – اگر فشار اشباع بخار آب در دمایC باشـد. مقـدار بخـار آب موجـود در 1/ 6hgهـوای 35° 6KPa برابر با مرطوب در دمای 35° KPa با رطوبت نسبی 60 در عدد فشار کل C 100چند کیلوگرم است؟   0/96 – 4 0/6 – 3 %36 – 2 %23 – 1 – دمای اشیاء واقع بر سطح زمین در یک شب زمستان به زیر صفر درجه سانتیگراد میرسد. رطوبـت هـوا نسبتاً زیاد است. فرآیند تغییر فاز بخار آب هوا روی سطح اشیاء به کـدامیک از صـورتها اسـت؟ (مهندسـی مکانیک 75)  1 – از بخار به جامد (انجماد بخار) 2 – از بخار به جامد به مایع  3 – از بخار به مایع (میعان) 4 – از بخار به مایع به جامد. 9 – مخلوطی از دو فاز مایع و بخار آب را در یک ظرف صلب و بسته در نظر بگیرید، به آن حرارت مـیدهـیم.  در این فرآیند ………….. میشود. 1 – مقدار بخار زیاد  2 – مقدار مایع زیاد  3 – تغییر آنتالپی با تغییر انرژی داخلی برابر 4 – اگر حجم مخصوص از مقدار بحرانی کمتر باشد، مایع زیاد حل تست ها  1-گزینه 2صحیح است  2-گزینه 3 صحیح است  3 – گزینۀ (4) صحیح است

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “جزوه مهندسی صنایع غذایی  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

مقاله ترجمه شده فراوری فشار بالا در صنایع غذایی؛ ویژگی ها و کاربرد

مقاله ترجمه شده فراوری فشار بالا در صنایع غذایی؛ ویژگی ها و کاربرد

مقاله-ترجمه-شده-فراوری-فشار-بالا-در-صنایع-غذایی؛-ویژگی-ها-و-کاربرد

توضیحات:
مقاله ترجمه شده فراوری فشار بالا در صنایع غذایی؛ ویژگی ها و کاربردها، در قالب فایل word و در حجم 8 صفحه، همراه با فایل pdf مقاله انگلیسی مربوط به سال 2016.

عنوان انگلیسی مقاله:
Heigh Pressure Processing in Food Industry-Characteristics and  aplications
سال چاپ: 2016
چاپ شده در: Elsevier

بخشی از متن ترجمه:
این مقاله با هدف نشان دادن فراوری فشار بالای موادغذایی برای پردازش و فراوری مواد غذایی مایع و جامد با محتوای رطوبت بالا بیان شده است. هنگامی که از فراوری فشار بالا استفاده میکنیم، میکروارگانیسمها از بین رفته، اما پیوندهای کووالانسی شکسته نمیشود و اثر بر روی موادغذایی فرآوری شده در حداقل مقدار خود میباشد. علاوه بر این، اثر مثبت شامل اجتناب بیش از حد تیمار حرارتی و مواد نگهدارنده شیمیایی است. فناوری فشار بالا، اثر کمی بر ترکیبات با وزن مولکولی کم از قبیل عطر و طعم، ویتامینها و رنگدانه در مقایسه با فرآیندهای حرارتی دارد. بنابراین، کیفیت مواد غذایی پاستوریزه شده با فناوری فشار بالا بسیار شبیه به موادغذایی تازه است. ...................
فشار حاصل از واکنشهای بیوشیمیایی بعدی در محصولات تیمارشده رخ میدهد. این مقاله یک مرور کلی از وضعیت تکنولوژی فعلی را بیان میدارد.

لغات کلیدی : فشار بالا، کیفیت مواد غذایی، فراوری مواد غذایی، حفاظت بدون گرما، فراوری فشار بالا
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *