خانه / کشاورزی و زراعت / جزوه میوه کاري (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

جزوه میوه کاري (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

دانلود رایگان جزوه میوه کاري (علوم باغبانی) رشته کشاورزی ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ جزوه میوه کاري (علوم باغبانی) رشته کشاورزی “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

جزوه میوه کاري (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

جزوه-میوه-کاري-(علوم-باغبانی)-رشته-کشاورزیجزوه میوه کاري (علوم باغبانی) رشته کشاورزی  توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی -ویژه کنکور سال ۹۵ – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی فصل اول :مدیریت کف باغ    مدیریت و نگهداري خاك باغ  روشهاي مدیریت و نگهداري خاك باغ به منظور کنترل رطوبت (حفاظت یا بهرهبرداري) صورت مـیگیـرد. میـزان حفـظ رطوبت بستگی به فاکتورهاي متفاوتی دارد که مهمترین آنها نوع خاك میباشد. براي مثال میزان کاهش رطوبـت خـاك تحت سیستم وجینی کامل در خاکهاي لومی که داراي بافتهاي ریزتري هستند کمتر از خاکهاي شنی میباشد. روشـهاي مدیریت خاك باغ بایستی براساس قدرت نگاهداري رطوبت توسط خاك بهکار گرفته شود.  در مناطقی که میزان ظرفیت نگاهداري رطوبت خاك با توجه به پراکندگی باران پایین میباشد نبایستی از سیسـتمهـاي  چمنی یا نباتات پوششی استفاده گردد زیرا رطوبت جهت رشد درختان، نباتات پوششی و چمنی کافی به نظر نمیرسد.  در بعضی موارد بدون در نظر گرفتن حفاظت رطوبت خاك روشهاي مدیریت خـاك بـه منظـور اسـتفاده از ماشـین آلات  سنگین در سطح باغ بکار برده میشود. یکی دیگر از اهداف روشهاي مدیریت خاك افزایش مواد آلـی خـاك و در نتیجـه  افزایش قدرت نگاهداري رطوبت توسط خاك میباشد.  استفاده از روشهاي چمنی به منظور افزایش مواد آلی خاك زمانی سودمندي خواهدبود که میزان تجزیه مواد اضافه شـده  کمتر از مقداري باشد که در اثر دیسک زدن به خاك اضافه میشود. روشهاي متفاوتی جهت مدیریت و نگاهداري خاك باغ بکار میرود که مهمترین آنها عبارتند از سیستم وجینـی، سیسـتم  وجینی بهعلاوه نباتات پوششی، چمنی، مالچ یا چمنی بعلاوه علف کش و نباتات میانی میباشند که به طـور مختصـر بـه  شرح آنها خواهیم پرداخت.  سیستم وجینی در این روش سطح باغ چندین مرتبه در فصل رشد دیسک زده میشود و بدین طریق از رشد علفهاي هرز و سـایر علفهـا  جلوگیري میگردد که این عمل موجب افزایش نگاهداري رطوبت خاك میگردد. استفاده از این روش براي مدت طولانی  باعث کاهش نفوذ آب باران در خاك میشود. همچنین جاري شدن آب باران در سطح زمین باعث افزایش فرسایش خاك میگردد.  این روش در خاکهایی که بافتهاي ریزتري دارند میتوان تا ۱۰ سال اول بعد از کشت درختان بهکار برده میشود.  تستهاي میوهکاري (مربوط به دوره نو نهالی و…)  1- به منظور کوتاه کردن دوره جوانی مرکبات کدام مورد صحیح است  1- استفاده از پیوندك بالغ و بدون خار ۲- استفاده از پایه رویشی و تغذیه ازتی ۳- تامین شرایط مطلوب رشد پایه و استفاده از پیوندك بالغ ۴- تامین رطوبت و دماي مناسب براي رشد کافی پایه  2-کدامیک از اعمال زیر دوره نو نهالی Juvenil را کاهش میدهد؟  1- زخم حلقوي در تنه ۲- عدم هرس و تقویت رشد 3- کمانی کردن شاخهها ۴- هرس شدید شاخهها 3- کدامیک از حالت زیر در نو نهالی درختان میوه بیشتر ظاهر میگردد؟  1- رشد رویشی بسیار بطئی ۲- رشد رویشی توام با گلدهی 3- رشد رویشی بسیار زیاد ۴- متوقف شدن رشد رویشی   تست هاي مربوط به ازدیاد درختان میوه  محل قرار گرفتن پیوند در موقع کشت نهال در مناطق باد خیز باید در چه وضعیتی باشد.  1- پشت به جهت باد ۲- در سطح خاك قرار گیرد. 3- رو به جهت باد ۴- عمود بر جهت باد باشد. 2- در کدامیک از حالات زیر پیوند میانی در درختان میوه استفاده میشود ؟  1- از پیوند میانی براي مقابله با ناسازگاري انتقالی در درختان میوه استفاده میشود.  2- از پیوند میانی براي تغییر رقم در ناسازگاري انتقالی درخت میوه استفاده میشود.  3- اصولاً در میوه کاري از پیوند میانی استفاده میشود. 4- از پیوند میانی براي مقابله با ناسازگاري موضعی در درختان میوه استفاده میشود. «     جواب تستهاي مربوط به دوره نو نهالی  1-گزینه ۳- بالا بردن سرعت رشد و پیوندي بالغ بر روي پایه نابالغ بهترین روش کوتاه کردن دوره درختان است.  گزینه ۲- هر چه میزان هرس کمتر باشد باعث کوتاه شدن دوره نونهالی شده تقویت رشد و رشد مداوم هم باعث کوتاهتر شدن دوره نو نهالی میشود چون چرخه نونهالی را سریعتر کامل وطی میکند. گزینه ۳- در دوران نونهالی رشد رویشی بسیار زیاد است تا مرحله بلوغ که رشد رویشـی کـاهش و رشـد زایشـی شـروع میشود. جواب تستهاي مربوط به ازدیاد درختان  2-گزینه ۱ صحیح است البته در بعضی منابع گزینه ۳ هم آورده شده است  گزینه ۴ در زمانی که بین پایه و پیوندك ناسازگاري موضعی وجود داشته باشد میتوان از میان پایه استفاده کرد.

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “جزوه میوه کاري (علوم باغبانی) رشته کشاورزی  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

تحقیق ويژگيهای سيستم آبياری سنتر پيوت

این محصول با ارزش " تحقیق ويژگيهای سيستم آبياری سنتر پيوت "را از یاهو فایل دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort