خانه / ادبیات / دانلود تحقیق رئاليسم Realism

دانلود تحقیق رئاليسم Realism

دانلود رایگان دانلود تحقیق رئاليسم Realism ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود تحقیق رئاليسم Realism “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

دانلود تحقیق رئاليسم Realism

دانلود-تحقیق-رئاليسم-realismدانلود تحقیق با عنوان رئاليسم Realism که شامل ۱۴ صفحه میباشد:نوع فایل : Wordفهرست محتوارئاليسممقدمهرئاليسم از ريشه‌ي لاتين «Real» به معناي واقعيت گرفته شده است. رئاليسم در معناي لغوي، معادل واقع‌گرايي يا واقعيت‌گرايي است. به لحاظ مابعدالطبيعي و در فلسفه‌ي يونان باستان، واقعيت عبارت است از امر بيروني خارج از ما. در حكمت عرفان اسلامي، «واقعيت»، امري ذومراتب است و در نظام هستي، «واقعيت مثالي» قرار دارد و باطنٍ واقعيت ملكوتي يا مثالي نيز، واقعيت جبروتي است كه البته در زبان حكما و عرفا، از اين مراحل بيش‌تر با تعبير «حقيقت» نام مي‌برند و معمولاً واژه‌ي «real» يا «واقعيت» در خصوص مرتبه‌ي محسوس عالم و واقعيت حسي به كار برده مي‌شود.الف) هستي‌شناختيب) معرفت‌شناختيج) اخلاقي و ارزشيمفهوم شناسي رئاليسماز عصر حجر تا امروزشناخت زيباييتقليد از طبيعتادبیات استفهامی در بستر رئالیسمرئالیسم جادویی

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “دانلود تحقیق رئاليسم Realism  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

جزوه مجموعه زبان و ادبیات فارسی معانی بیان و بلاغت

جزوه مجموعه زبان و ادبیات فارسی معانی بیان و بلاغت

جزوه-مجموعه-زبان-و-ادبیات-فارسی-معانی-بیان-و-بلاغت فصل اول: شرح درس و نکات کلیدي « معانی » علم معانی  : دانشی است که به یاري آن، حالات گونهگون سخن به منظور هماهنگی با اقتضاي حال شـنونده و خواننـده شناخته میشود و موضوع علم معانی عمدتاً بررسی جملات از حیـث معـانی و کاربردهـاي ثـانونی اسـت کـه مـتکلم بـه مقتضاي حال مخاطب ایراد کرده است و فایدة این علم این است که ما را با امکانات فراوان زبان آشنا میسازد تا بتـوانیم به مقتضاي حالات مختلف از آن امکانات استفاده کنیم و سخن مؤثر بگوییم.  بلاغت: مقصود از بلاغت این است که کلام، دلنشین و مؤثر و رسا و به اصطلاح وافی به مقصود باشد و بلیغ کسـی اسـت که بتواند مافیالضمیر خود را به نیکویی بیان کند؛ به طور خلاصه بلاغت، صفت آن سخنی است که پس از احـراز پایگـاه فصاحت با مقتضاي حال تطبیق کند.  فصاحت: در لغت به معنی روشنی و ظهور و گشاده تزبانی اس ؛ فصاحت در اصطلاح علماي بلاغت به سه مورد اختصـاص دارد و بر سه قسم است: فصاحت کلمه، فصاحت کلام و فصاحت متکلم  فصاحت کلمه: خالی بودن کلمه از چهار عیب را فصاحت کلمه گویند و این عیوب : عبارتند از   1ـ تنافر: آن است که مابین حروف و کلمات یا جملههاي متوالی تناسب و سازگاري و هماهنگی وجـود نداشـته باشـد و اینگونه کلمات و عبارات را متنافر و ضد آن را متلایم یعنی سازگار و متناسب گویند؛ تنافر دو نوع اسـت: تنـافر حـروف و تنافر کلمات.  تنافر حروف: ترکیب حروف در یک کلمه به نحوي است که تلفظ آن را دشوار کند:  ستودن ندانـد کـس او را چـو هسـت     میــان بنــدگی را ببایــدت بســت (فردوسی) ببایدت: تلفظ دو صامت قریب د«المخرج » ت«و » در کنار هم دشوار است.  دو دهـان داریـم گویـا همچـون نـی     یک دهان پنهانسـت در لبهـاي وي (مولوي) پنهانْست: تلفظ پنهانست به سکون نون و سین و تاء دشوار است.  معانی بیان و بلاغت « 9»    2ـ غرابت استعمال: استعمال کلمات غریب و دور از ذهن و غیرمعمول و مهجور در سخن را گویند:  مدان که فتنه بخسبد در این زمانه ولی     ز عدل تست که باري شده است در فرناس (سید حسن اشرف غزنوي) فرناس : نادانی یا خواب خفیف.  کمـــان آزفنــداك شـــد، ژالـــه تیـــر    گـــل و غنچـــه پیکـــان، زره آبگیـــر (اسدي) آزفنداك: قوس قزح.  نرمـــــک او را یکـــــی ســـــلام زدم    کــرد زي مــن نگــه بــه چشــماغیل  (فرهنگ اسدي)  چشماغیل: به گوشه چشم نگریستن.    3ـ مخالفت قیاس: آن است که استعمال کلمه بر خلاف موازین دستوري و صرفی صورت گیرد چنانکه جمع بستن سـر با (ان) خلاف قیاس است:  کنـون نهصــد و ســی تــن از دختـران     همــه بــر ســران افســران گــران (فردوسی) یا چهچهیدن مصدر جعلی، به معنی چه چه زدن: غنچـه مـیچه چهـد چـو بلبـل مسـت     گــــر ببینــــد رخ تــــو در گلشــــن (حاذق تبریزي) یا آوردن (بشندي) به جاي (بشنیدي):  گریــزان بــه بــالا چــرا بــر شــدي    چــــو آواز شــــیر ژیــــان بشــــندي (فردوسی) 4ـ کراهت در سمع: آن است که برخی از کلمات در گوش ناخوشایند باشد؛ مثل (نچخد) در این بیت:  آخـــر کـــآرام گیـــرد و نچخــد نیـــز    دوش کنـــد اســـتوار مـــرد نگهبـــان (رودکی) فصاحت کلام  آن است که جمله از کلمات فصیح ترکیب شده و به علاوه خود از این شش عیب نیز خالی باشد:  1ـ تنافر کلمات: آن است که الفاظ جمله هر کدام به تنهایی تنافر نداشته باشد اما گفتن آنها به توالی بر زبان سنگین و دشوار باشد و یا با قرار گرفتن در کنار یکدیگر ایجاد تنافر کند، : مانند « 10» زبان و ادبیات فارسی    «خواجه تو چه تجارت کنی» که گفتن این جمله چند بار پشت سر هم دشوار است.  و یا مانند کلمههاي (دزد، زر، باز) در این بیت: گـــر تضـــرع کنـــی و گـــر فریـــاد    دزد زر بــــاز پـــــس نخواهــــد داد (سعدي) 2ـ تنافر معنوي یا تنافر جمل و عبارات : آن است که جملههاي نثر یا مصرعهاي نظـم هـر کـدام بـه تنهـایی معنـی داشته باشند اما میان آنها در معنی، سازگاري و مناسبت نباشد مانند:  خانـــۀ ملـــک و دیـــن شـــود آبـــاد    بــاده پــیش آر هــر چــه بــادا بــاد   خانـــۀ زریـــن پادشـــاه جهانســـت     در سخن یک خدا چه جـاي گمانسـت    قــارون گوینــد گــنج داشــت نهــانی     شاه بلند اختر است و سـخت کمانسـت  (رادویانی)   سوالات بیان در فنون ادبی   -1 این سخن امیر معزّي دربارهي ملکشاه سلجوقی متضمن چه فنی از فنون ادبی است؟ مفصلاً بنویسید.     اي مــــاه چــــو ابــــروان یــــاري گــــویی    یـــا نـــی چـــو کمـــان شـــهریاري گـــویی      نعلـــــــی زده از زر عیـــــــاري گـــــــویی    بــــر گــــوش ســــپهر گوشــــواري گــــویی   2ـ نوع تشبیه را در بیت زیر تعیین و تحلیل کنید.    مـنم آن صـبح نخسـتین کـه چـو بگشـایم لـب    خــوش فــرو خنـدم و خنـدان شــدنم نگذارنــد    -3 صور خیال بیت زیر را شرح دهید.    طــاووس بــین کــه زاغ خــورد وانگــه از گلــو    گــــاورس ریــــزههــــاي منقّــــا برافکنــــد     پاسخ آزمون از دیدگاه بیان  1ـ در این ابیات تشبیه جمع وجود دارد زیرا یک مشبه ( ماه ) را به چند مشبهبه ( ابروان یار، کمان شهریار، نعل زرین و گوشوارة آسمان ) تشبیه کرده است. از آنجا که وجه شبهها حذف و ادات تشبیه ( چو و گویی ) ذکر شـده اسـت، تشـبیه مجمل مرسل است در بیت اول تشبیهها مفرد حسی به مفرد حسی است و وجه شبه نیز مفرد است : هلال بودن. تشـبیه ماه به نعلی که از طلاي ناب ساخته شده تشبیه مفرد حسی به مقید حسی است و وجه شبه آن هلال و درخشنده بـودن است. در مصراع آخر نیز ماه به گوشواره تشبیه شده که این تشبیه نیز تشبیه مفرد حسی به مفـرد حسـی اسـت و وجـه شبه در این تشبیه نیز آن هلال و درخشنده بودن است. گوش سپهر : اضافه استعاري : ابتدا سپهر به انسان تشبیه شده سپس بعد از حذف مشبهبه، مشبه همراه یکی از ملائمات  مشبهبه یعنی گوش آمده است.

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort