خانه / معارف اسلامی / دانلود تحقیق کامل در مورد فلسفه سجده در نماز

دانلود تحقیق کامل در مورد فلسفه سجده در نماز

دانلود رایگان دانلود تحقیق کامل در مورد فلسفه سجده در نماز ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود تحقیق کامل در مورد فلسفه سجده در نماز “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

دانلود تحقیق کامل در مورد فلسفه سجده در نماز

دانلود-تحقیق-کامل-در-مورد-فلسفه-سجده-در-نمازفلسفه سجده در نمازبا فرمت قابل ویرایش wordتعداد صفحات : 14 صفحهتاریخچه سجده پسازآ نکه خداوندآدم راآفریدبه فرشتگان دستورداد تا برای او سجده کنند. همهسجده کردند جزابلیس وخداونداورا بخاطرهمین نافرمانی ازدرگاه خود راند.اینماجرا را قرآن بارها تکرارمی کند ومی دانیم که تکرارهای قرآن بی دلیل نیست.ای انسانی که همه ی فرشتگانبخاطرتوبه سجده ا فتادند چرا تو در برابرخدا وند خا لق سجده نمی کنی؟ ایانسان ابلیس بخاطر ترک سجده ی تو رانده شد. آنوقت تو که سجده بر خداوند راترک می کنی چه انتظاری داری؟ابلیس که برتو سجده نکرد می گفت من ازانسانبرترم. آیا تو می توانی بگویی من از خداوند برترم؟ تو که زمانی هیچ بودیووقتی هم به دنیا آمدی سراسر وجودت را ضعف و عجز فراگرفته بود ودرنهایت همعاجزانه ازدنیا می روی چگونه دربرابرآفریدگارهستی تکبرمی کنی؟به هرحالاولین فرمان خداوند پس از خلقت بشر فرمان سجده بود. سجدههماهنگی با فرشتگان الهی است. علی(ع) می فرماید: هیچ طبقه ای از طبقاتآسمان نیست مگرآنکه گروهی از فرشتگان درحال سجده اند. سجده عالی ترین درجه یعبودیت وبندگی است زیرا انسان بالاترین نقطه ی بدن خود یعنی پیشانی رابرخاک می ساید واظهار ذلت و عجز به درگاه عزیزقادرمی برد.  سجده عالی ترینمقام برای والاترین مردان و زنان عالم است. لذا خداوند پیامبرش را مامور بهسجده می کند نه فقط درروز که به هنگام شب ‘ومن اللیل فاسجدله وسبه لیلاطویلا’ وخطاب به حضرت مریم آ ن زن پاک وعابدمی فرماید:’یا مریم اقنتی لربکواسجدی’سجدهکه به دنبال رکوع می آیدمرحله ای کامل تر وبالاترازآنست ونمازگذاررابه اوجخضوع می رساند سجده مایه ی مباهات خداوند برفرشتگان است ولذا عنایت الهیرابدنبا ل دارد تا آنجا که در هرسجده یکی ازگناها ن انسان محو وپاداشی برایاو ثبت می شود.حضرتعلی(ع) می فرماید: اگر انسان بداند به هنگام سجده چه رحمتی ا ورا فراگرفته است هرگز سرازسجده بر نمی دارد. پیامبر(ص) می فرماید: من درقیامت امتخودرا از آثار سجده که برپیشانی دارند می شناسم  وآن گوشه اززمین که برآنسجده شده است در قیامت گواه عبادت انسان میگردد ودردنیا نیز ازآننقطه نوری به آسمانها می رود. درحدیث می خوانیم: دلیل سجده سهوبرای هرکموزیادی سهوویا کلام وقیام وقعودنابجا آن است که ابلیس تورا گرفتارحواس پرتیکرد ودرنمازتوخللی ایجاد نمود پس توبعد ازنمازدوسجده بجای آور تا بینیاوبه خاک مالیده شود وبداند هر لغزشی ایجادکندتو دوباره دربرابر خداوند بهسجده می افتی[1] .      ذکرسجود  ‘ سبحان ربی الاعلی وبحمده ‘  منزهومقدس می خوانم وپاک وپاکیزه دانم پروردگاربرتروفراترخودراازهرچه جنا بمتعال اورا نسزد وعزت وجلال را نشاید. وبحمده: درحالتی که مشغول ستایشونیایش ا ویم که توفیق بخشیده است مراکه تنزیهوتقدیس اورا به جای آورم. تامدال حاصل نشده مکررتسبیح رابگوید مگرامام جماعت که سرسه نوبت اقتصار(اکتفا) می کند. درحدیثنبوی وارد شده ا ست: نزدیکترین وقت وحالی که بنده به خدا ست حا لت وفرصتسجوداست که حق تعالی درباره ی آ ن فرمود: ‘ وسجد واقترب ‘ یعنی به سجدهدرآی ونزدیک شو. وازامثا ل این اخبار وغیرآن مستفاد می شود که بهترین افعا لنمازسجود است بنابراین طول کشیدن وفروماندن درآن به اخلاص آگاهی بسنیکوست. بزرگی گوید: رکوع دعوی بندگی است وسجدتین دوگواه است برآ ن.دیگریگوید: به قدرنسبتی توهستی حق تورا جلوه گر گردد. نمی بینی که دررکوع سبحانربی العظیم گویی ودرسجود سبحان ربی الاعلی اگرتونباشی اوباشد[2]. سپسازدیدن ادا شدن حق بندگی ترقی کنی وبه شرف مقام قرب می رسی. پس پروردگارتراازداشتن ا نبازبزرگ دا ن. گویا وقتی به قرب رسیدی انوارجمال احدیتبرتوجلوه کرد و هستی همه ی آفریدگان درپیش ا وفرو باشید وتو پروردگارتراازا ین که برای کمال انبازی باشد بزرگ داشته وبرای عظمتش به سجده ا فتادیدرحالی که ازهمه چیزروی گردانده وا ورا ازهمه نقا یص ضدکمال حتی شریکدروجود راستین تنزیه می کنی. گویادر همه هستی جزخدانمی بینی و هستی همه ممکنات همچون سراب کویراست که تشنه آن راآب می پندارد ومی بینی که وجود عالم گویا وجودی خیالی است وهستی راستین وعینی واقعی همان وجود آن والاست . بلکه اصلا جزبه او توجهی نمی کنی. امام صادق (ع) درمصباح الشریعه فرمود: به خدا سوگند هیچگاه زیان نکرد آ ن که حقیقت سجده ها را ادا کرده –اگرچه درعمرش یکبا ر- باشد ورستگارنشد آن که درچنین حالی باپروردگارش خلوتکرد وچونان کسانی که خود فریبند ازآنچه خدا وند برای ساجدان ازا نس به دستآمده وآسایش آینده آماده کرده غاقل وسرگرم شدهیچگاه ازخدا دورنمی شود آ نکه تقربش درسجده هارا به خوبی انجام داده وبرای آنکه بی ادبی کرده وبا دلبستن به دیگرا ن درحال سجده ی به اوبی احترامی کرده هیچگاه قربی به سویاونخواهد بود پس سجده کن همچون سجده ی متواضعان برای خدا وند. سجده یخاکساری که دانسته است اوازخاکی که مردم پایمالش می کنندآفریده شده وازنطفه ای که هرکسی ازآن بیزارست ترکیب یافته ا ستوخداوند معنای سجده ها راسبب نزدیکی به خود بادل و درون وروح قراردارد. پس آن که به اونزدیک شدازغیراودورمی شود. آیا نمی بینی که درظاهر(هم) هیا ت سجده ها جزباپوشیدهشدن همه چیزوبازماندن چشم ا زهرآنچه چشم آن را می بیند. درست نمی شود مسالهباطن هم همین طورا ست آن که درنمازدلش به چیزی جزخدا بسته بود.ا وبه آ نچیزنزدیک ا زحقیقت آنچه خداوند درنمازش ازا وخوا سته دورا ست. که خدافرمود: ‘ ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه ‘ خداوند برای هیچ انسانیدرسینه اش دودل نگذارده رسول خدا (ص) فرموده اند که خدای والا فرمود:به دلبنده ام آگاه نمی شوم ودرآن اخلاص خواهی درفرمانبری به خاطرخودم ورضایم رانمی یابم مگرا ین که ثبا تش وتدبیرش را به عهده می گیرم وبه اونزدیک می شوموهرکه درنمازش به غیرمن پردا خت اوازکسانی است که خودش را به مسخره گرفتهونامش دردفترزیان کاران نوشته ا ست. اماسجده ازبرترین اعمال بدنی ا ست وخدا وند آ ن را با نوراجا بت می کند. چنانکه ازحضرت صادق (ع) روایت شده ا ست که ‘ نوررا درگریه وسجده یافتم ‘ونیزروا یت شده که سجده نزدیک ترین حالت بنده به خداست. به ویژه هنگا می کهگرسنه وگریا ن باشد. وبرای آ ن درروایت ها فضایل بسیاری ا ست. ازآن جملهاین که گروهی ازرسول خدا (ص) خواستندکه درپیشگاه پروردگاربهشت رابرایشا نضما نت کند. وحضرت فرمود: ‘ به این شرط که مرا با طولانی کردن سجده ها یاریکنید ‘ پاسخ دادند : بله . پس بهشت را برایشا ن ضمانت کردودیگرروایت شدهکه به حضرت صادق (ع) عرض شد: چرا خداوند ابراهیم را به دوستی گرفت؟ فرمود:به خاطر بسیاری سجده اش برزمین . ونیزدرصحیح روا یت شده که بنده وقتینمازگذاردسپس سجده شکرکردخداوندوالاپرده ی میان بنده و فرشتگان راگشوده ومیفرماید: ای فرشتگانم به بنده ام بنگرید. فریضه ا م را انجام داده وعهدم رابه پایا ن رساند………….

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “دانلود تحقیق کامل در مورد فلسفه سجده در نماز  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

پاورپوینت غسل

این محصول با ارزش " پاورپوینت غسل "را از یاهو فایل دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *