خانه / معارف اسلامی / دانلود تحقیق کامل در مورد فلسفه سجده در نماز

دانلود تحقیق کامل در مورد فلسفه سجده در نماز

دانلود رایگان دانلود تحقیق کامل در مورد فلسفه سجده در نماز ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود تحقیق کامل در مورد فلسفه سجده در نماز “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

دانلود تحقیق کامل در مورد فلسفه سجده در نماز

دانلود-تحقیق-کامل-در-مورد-فلسفه-سجده-در-نمازفلسفه سجده در نمازبا فرمت قابل ویرایش wordتعداد صفحات : ۱۴ صفحهتاريخچه سجده پسازآ نکه خداوندآدم راآفريدبه فرشتگان دستورداد تا براي او سجده کنند. همهسجده کردند جزابليس وخداونداورا بخاطرهمين نافرماني ازدرگاه خود راند.اينماجرا را قرآن بارها تکرارمي کند ومي دانيم که تکرارهاي قرآن بي دليل نيست.اي انساني که همه ي فرشتگانبخاطرتوبه سجده ا فتادند چرا تو در برابرخدا وند خا لق سجده نمي کني؟ ايانسان ابليس بخاطر ترک سجده ي تو رانده شد. آنوقت تو که سجده بر خداوند راترک مي کني چه انتظاري داري؟ابليس که برتو سجده نکرد مي گفت من ازانسانبرترم. آيا تو مي تواني بگويي من از خداوند برترم؟ تو که زماني هيچ بوديووقتي هم به دنيا آمدي سراسر وجودت را ضعف و عجز فراگرفته بود ودرنهايت همعاجزانه ازدنيا مي روي چگونه دربرابرآفريدگارهستي تکبرمي کني؟به هرحالاولين فرمان خداوند پس از خلقت بشر فرمان سجده بود. سجدههماهنگي با فرشتگان الهي است. علي(ع) مي فرمايد: هيچ طبقه اي از طبقاتآسمان نيست مگرآنکه گروهي از فرشتگان درحال سجده اند. سجده عالي ترين درجه يعبوديت وبندگي است زيرا انسان بالاترين نقطه ي بدن خود يعني پيشاني رابرخاک مي سايد واظهار ذلت و عجز به درگاه عزيزقادرمي برد.  سجده عالي ترينمقام براي والاترين مردان و زنان عالم است. لذا خداوند پيامبرش را مامور بهسجده مي کند نه فقط درروز که به هنگام شب ‘ومن الليل فاسجدله وسبه ليلاطويلا’ وخطاب به حضرت مريم آ ن زن پاک وعابدمي فرمايد:’يا مريم اقنتي لربکواسجدي’سجدهکه به دنبال رکوع مي آيدمرحله اي کامل تر وبالاترازآنست ونمازگذاررابه اوجخضوع مي رساند سجده مايه ي مباهات خداوند برفرشتگان است ولذا عنايت الهيرابدنبا ل دارد تا آنجا که در هرسجده يکي ازگناها ن انسان محو وپاداشي براياو ثبت مي شود.حضرتعلي(ع) مي فرمايد: اگر انسان بداند به هنگام سجده چه رحمتي ا ورا فراگرفته است هرگز سرازسجده بر نمي دارد. پيامبر(ص) مي فرمايد: من درقيامت امتخودرا از آثار سجده که برپيشاني دارند مي شناسم  وآن گوشه اززمين که برآنسجده شده است در قيامت گواه عبادت انسان ميگردد ودردنيا نيز ازآننقطه نوري به آسمانها مي رود. درحديث مي خوانيم: دليل سجده سهوبراي هرکموزيادي سهوويا کلام وقيام وقعودنابجا آن است که ابليس تورا گرفتارحواس پرتيکرد ودرنمازتوخللي ايجاد نمود پس توبعد ازنمازدوسجده بجاي آور تا بينياوبه خاک ماليده شود وبداند هر لغزشي ايجادکندتو دوباره دربرابر خداوند بهسجده مي افتي[۱] .      ذکرسجود  ‘ سبحان ربي الاعلي وبحمده ‘  منزهومقدس مي خوانم وپاک وپاکيزه دانم پروردگاربرتروفراترخودراازهرچه جنا بمتعال اورا نسزد وعزت وجلال را نشايد. وبحمده: درحالتي که مشغول ستايشونيايش ا ويم که توفيق بخشيده است مراکه تنزيهوتقديس اورا به جاي آورم. تامدال حاصل نشده مکررتسبيح رابگويد مگرامام جماعت که سرسه نوبت اقتصار(اکتفا) مي کند. درحديثنبوي وارد شده ا ست: نزديکترين وقت وحالي که بنده به خدا ست حا لت وفرصتسجوداست که حق تعالي درباره ي آ ن فرمود: ‘ وسجد واقترب ‘ يعني به سجدهدرآي ونزديک شو. وازامثا ل اين اخبار وغيرآن مستفاد مي شود که بهترين افعا لنمازسجود است بنابراين طول کشيدن وفروماندن درآن به اخلاص آگاهي بسنيکوست. بزرگي گويد: رکوع دعوي بندگي است وسجدتين دوگواه است برآ ن.ديگريگويد: به قدرنسبتي توهستي حق تورا جلوه گر گردد. نمي بيني که دررکوع سبحانربي العظيم گويي ودرسجود سبحان ربي الاعلي اگرتونباشي اوباشد[۲]. سپسازديدن ادا شدن حق بندگي ترقي کني وبه شرف مقام قرب مي رسي. پس پروردگارتراازداشتن ا نبازبزرگ دا ن. گويا وقتي به قرب رسيدي انوارجمال احديتبرتوجلوه کرد و هستي همه ي آفريدگان درپيش ا وفرو باشيد وتو پروردگارتراازا ين که براي کمال انبازي باشد بزرگ داشته وبراي عظمتش به سجده ا فتاديدرحالي که ازهمه چيزروي گردانده وا ورا ازهمه نقا يص ضدکمال حتي شريکدروجود راستين تنزيه مي کني. گويادر همه هستي جزخدانمي بيني و هستي همه ممکنات همچون سراب کويراست که تشنه آن راآب مي پندارد ومي بيني که وجود عالم گويا وجودي خيالي است وهستي راستين وعيني واقعي همان وجود آن والاست . بلکه اصلا جزبه او توجهي نمي کني. امام صادق (ع) درمصباح الشريعه فرمود: به خدا سوگند هيچگاه زيان نکرد آ ن که حقيقت سجده ها را ادا کرده –اگرچه درعمرش يکبا ر- باشد ورستگارنشد آن که درچنين حالي باپروردگارش خلوتکرد وچونان کساني که خود فريبند ازآنچه خدا وند براي ساجدان ازا نس به دستآمده وآسايش آينده آماده کرده غاقل وسرگرم شدهيچگاه ازخدا دورنمي شود آ نکه تقربش درسجده هارا به خوبي انجام داده وبراي آنکه بي ادبي کرده وبا دلبستن به ديگرا ن درحال سجده ي به اوبي احترامي کرده هيچگاه قربي به سوياونخواهد بود پس سجده کن همچون سجده ي متواضعان براي خدا وند. سجده يخاکساري که دانسته است اوازخاکي که مردم پايمالش مي کنندآفريده شده وازنطفه اي که هرکسي ازآن بيزارست ترکيب يافته ا ستوخداوند معناي سجده ها راسبب نزديکي به خود بادل و درون وروح قراردارد. پس آن که به اونزديک شدازغيراودورمي شود. آيا نمي بيني که درظاهر(هم) هيا ت سجده ها جزباپوشيدهشدن همه چيزوبازماندن چشم ا زهرآنچه چشم آن را مي بيند. درست نمي شود مسالهباطن هم همين طورا ست آن که درنمازدلش به چيزي جزخدا بسته بود.ا وبه آ نچيزنزديک ا زحقيقت آنچه خداوند درنمازش ازا وخوا سته دورا ست. که خدافرمود: ‘ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ‘ خداوند براي هيچ انسانيدرسينه اش دودل نگذارده رسول خدا (ص) فرموده اند که خداي والا فرمود:به دلبنده ام آگاه نمي شوم ودرآن اخلاص خواهي درفرمانبري به خاطرخودم ورضايم رانمي يابم مگرا ين که ثبا تش وتدبيرش را به عهده مي گيرم وبه اونزديک مي شوموهرکه درنمازش به غيرمن پردا خت اوازکساني است که خودش را به مسخره گرفتهونامش دردفترزيان کاران نوشته ا ست. اماسجده ازبرترين اعمال بدني ا ست وخدا وند آ ن را با نوراجا بت مي کند. چنانکه ازحضرت صادق (ع) روايت شده ا ست که ‘ نوررا درگريه وسجده يافتم ‘ونيزروا يت شده که سجده نزديک ترين حالت بنده به خداست. به ويژه هنگا مي کهگرسنه وگريا ن باشد. وبراي آ ن درروايت ها فضايل بسياري ا ست. ازآن جملهاين که گروهي ازرسول خدا (ص) خواستندکه درپيشگاه پروردگاربهشت رابرايشا نضما نت کند. وحضرت فرمود: ‘ به اين شرط که مرا با طولاني کردن سجده ها ياريکنيد ‘ پاسخ دادند : بله . پس بهشت را برايشا ن ضمانت کردوديگرروايت شدهکه به حضرت صادق (ع) عرض شد: چرا خداوند ابراهيم را به دوستي گرفت؟ فرمود:به خاطر بسياري سجده اش برزمين . ونيزدرصحيح روا يت شده که بنده وقتينمازگذاردسپس سجده شکرکردخداوندوالاپرده ي ميان بنده و فرشتگان راگشوده وميفرمايد: اي فرشتگانم به بنده ام بنگريد. فريضه ا م را انجام داده وعهدم رابه پايا ن رساند………….

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “دانلود تحقیق کامل در مورد فلسفه سجده در نماز  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

تحقیق وصایای امام

این محصول با ارزش " تحقیق وصایای امام "را از یاهو فایل دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort