خانه / کشاورزی و زراعت / دانلود تحقیق کمک پایان نامه آماده سازی محیط کشت

دانلود تحقیق کمک پایان نامه آماده سازی محیط کشت

دانلود رایگان دانلود تحقیق کمک پایان نامه آماده سازی محیط کشت ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود تحقیق کمک پایان نامه آماده سازی محیط کشت “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

دانلود تحقیق کمک پایان نامه آماده سازی محیط کشت

دانلود-تحقیق-کمک-پایان-نامه-آماده-سازی-محیط-کشتدانلود تحقیق کمک پایان نامه آماده سازی محیط کشت نوع فایل : Word تعداد صفحات : 100فهرست و پیشگفتار3-1 ترکیبات محیط کشت بطور آشکار محیط کشت غذایی عامل مهم در کشت بافت و سلول بشمار می آید، البته برای هر کدام از گونه های درختی آزمایش های فاکتوریل که در آنها کلیه مواد شیمیایی محیط کشت در طیف وسیعی از غلظت های متغیر باشند، انجام نگرفته است. برای انجام چنین تحقیقی به امکاناتی بیش از آنچه که در اکثر آزمایشگاهها موجود است نیاز می باشد.آنچه که طراحی محیط کشت را بطور خاصی مشکل می کند، اثرات متقابل بسیار پیچیده مواد شیمیایی مختلف در یک محیط کشت غذایی مشخص می باشد. بعنوان مثال کاربرد بعضی از قندها ر محیط کشت سبب کمبود بر می شود. پیچیده تر از آن ا حالتی است که بر بیش از حد نیاز وجود داشته باشد در این حالت نیاز بافت به کلسیم کاهش خواهد یافت. به دلیل وجود چنی اثر متقابلی، تعیین ترکیبات مطلوب محیط کشت از طریق آزمایشهای فاکتوریل مشکل است. از طرفی این وضعیت با درنظر گرفتن این حقیقت که اثرات متقابل بین بافت و مواد غذایی تحت تأثیر شرایط محیطی از قبیل شدت و کیفیت نور، دوره نوری، درجه حرارت، آگار یا مایع بودن محیط کشت، PH، و غیره قرار می گیرند پیچید تر می گردد. بعلاوه عکس العمل بافت با تغیر وضعیت فیزیولوژیکی ریز نمونه با بافتی که واکشت شده فرق می کند.محیط کشت های اولیه که در کشت بافت بکار می رود محلول های غذایی تغییر یافته کشت آبکشت گیاهان بود( محلول های غذایی ناپ، ففر و هوگلند- جورج و شرینتگتن) به این مواد مخلوطی از اسیدهای آمینه، ویتامینها و سایر ترکیبات آلی اضافه می شد. امروزه اکثر کشتهایی که استفاده می شوند نوع تغییر یافته محیط های قدیمی هستند با بررسی فهرستی مشتمل بر 260 محیط کشت بافت گیاهی تنها 39 محیط کشت دارای ترکیبات پایه بودند محیط کشت موراشی و اسکوک (MS ) بین سایر محیط کشت های گیاهی بیشترین کاربرد را دارد. از میان محیط کشت های ذکر شده توسط جرج و شرینتگتن، 53 محیط کشت از نظر فرمول عناصر پرمصرف مشابه محیط کشت MS بودند ولی در قسمت های دیگر تفاوت داشتند.اکثر محیط کشت ها از طریق آزمون و خطا بتدریج بهبود یافته اند. البته در برخی از محیط کشت ها روش تجربی کمتر بکار رفته است. مقدار مواد معدنی موجود د محیط کشت MS براساس تجزیه خاکستر بافت توتون سوزانده شده می باشد. محیط کشت LM که اغلب برای سونی برگها استفاده می شود براساس تجزیه ترکیب شیمیایی آرکگونهای بذر نابالغ Pseudostsuha menziesii است البته هیچ گونه تضمینی وجود ندارد که این محیط کشت ها برای تمام ژئوتیپ ها مطلوب باشند یا اینکه چنین تجزیه شیمیایی برای تمام انواع بافتهای گونه های مختلف انجام شده باشد. محیط کشت موردنیاز جهت رشد کالوس نسبت به محیط کشت برای ایجاد و رشد ساقه بایستی دارای مواد معدنی با غلظت بیشتری باشد در حالیکه محیط کشت موردنیاز جهت ایجاد و رشد ریشه فرق می کند محیط کشتی که برای کشت پروتوپلاست بکار می رود اغلب با محیط کشتی که برای پروتوپلاست استفاده می شود بطور کامل تفاوت دارد. از طرف دیگر گونه هایی وجود دارد که درطیف وسیعی از محیط کشت های بخوبی رشد می کنند؛ یعنی محیط کشتهای مطلوب و مشخصی برای اینها وجود ندارد. همچنین حالت هایی و جود دارند که در آنها تهیه یک ژئوتیپ مناسب از تهیه یک محیط کشت مطلوب و دقیق مهمتر است. چنین حالتی برای جنس Populus وجود دارد. بعضی از ژئوتیپهای این جنس روی محیطهای آزمایش شده خیلی ضعیف رشد می کنند در برخی از گونه ها هر رقم دارای نیازهای غذایی مخصوص به خود است…3-1-1 عوامل تولیدکننده ژل و جایگزینی آنها 3-1-1-1 آگار و دیگر مواد تولید کننده ژل 3-1-1-2 حمایت کننده های فیزیکی 3-2-1 سیستم های کشت مایع در مقابل جامد 3-1-3 عناصر پرمصرف 3-1-3-1 نیتروژن 3-1-2-2- کلسیم 3-1-3-3 منیزیم 3-1-3-4 پتاسیم 3-1-3-5 فسفر 3-1-3-6 سولفور 3-1-3-7 سدیم 3-1-3-8 کلر 3-4-1 عناصر کم مصرف 3-1-4-1 آهن 3-1-4-2 منگنز 3-1-4-3 بر 3-1-4-4- روی 3-1-4-5 مس: 3-1-4-6 ید 3-1-4-7 مولیبدن 3-1-4-8 کبالت 3-1-4-9 نیکل 3-5-1 تکمیل کننده های آلی 3-1-5-1 ویتامینها 3-1-5-3 اسیدهای آمینه 3-1-5-3 شیر نارگیل و سایر محصولات طبیعی 3-1-6 تنظیم کننده های رشد 3-1-6-1 اکسینها 3-6-1-2 سیتوکینینها 3-1-6-3 جیبرلینها 3-1-6-4 اسیدآبسیسیک 3-1-6-5 اتیلن و سایر تنظیم کننده های گازی 2-1-6-6 سایر محرکهای طبیعی و مصنوعی( سنتتیک) 3-1-6-7 دیگر بازدارنده های طبیعی و مصنوعی 3-1-6-7 دیگر بازدارندهای طبیعی و مصنوعی 3-1-6-8 برخی اوقات تنشها شبیه تنظیم کننده های رشد عمل می کنند 3-7-1 کربوهیدارتها 3-8-1 زغال فعال 3-1-10 Ph و بافرها 3-1-11 آنتی اکسیدانها 3-2 ظروف کشت و مواد بسته بندی3-2-1 ظروف 3-2-2 دربندها فصل چهارم جمع آوری نمونه گیاهی نحوه استریل کردن، برش و کشت آن 4-1 وضعیت مواد گیاهی 4-1-1 مواد گیاهی گلخانه ای 4-1-2 مواد گیاهی مزرعه ای 4-3-1 اثر ژئوتیپ 4-2 جمع آوری و نگهداری 4-3- ضدعفونی سطحی 4-4 برش و انتقال بافتها 4-5 قهوه ای شدن طی دوره کشت و واکشت 4-6- شرایط محیطی انکوباسیون 4-6-1 دما: 4-6-2 نور تکثیر کلونی 5-1 اصول کلی 5-1-1 چرا کلون کردن؟ 5-1-2 مشکلات مربوط به کلون کردن 5-1-3 تکنیک های کلون کردن رایج در مقابل کلون به روش این ویترو 5-4-1 انواع ریزازدیادی 5-1-4-1 رشدطولی – ساقه جانبی 5-1-4-2 اندام زایی 5-1-4-3 جنین زایی سوماتیکی 5-1-4-4 گره ها 5-1-5 کارکرد کلونهای جوان و پایه های مادری بالغ در برنامه ای به نژادی درختان 5-2 القای اندام زایی و جنین زایی در مواد گیاهی جوان 5-2-1 القای ساقه 5-2-1-1 القای ساقه در جنین بالغ و ریزنمونه های حاصل از گیاهچه بازدانگان 5-2-1-2 ایجاد ساقه در جنین بالغ و ریزنمونه های گیاهچه ای نهان دانگان 5-2-2 جنین زایی 5-2-2-1 جنین زایی در ریزنمونه های جنین نابالغ بازدانگان5-2-2-2 جنین زایی در ریزنمونه های جنین بالغ و گیاهچه های جوان بازدانگان 5-2-2-3 جنین زایی در ریزنمونه های جنینی نابالغ نهان دانگان 5-2-2-4 جنین زایی درجنین بالغ و ریزنمونه های حاصل از گیاهچه های جوان نهان دانگان 5-3- انگیزش اندام زایی و جنین زایی در مواد گیاهی بالغ 5-3-1 اهداف ریزازدیادی مواد گیاهی بالغ 5-3-2 ریزازدیادی گونه هایی که به آسانی تکثیر می شوند 5-3-3 ریزازدیادی گونه های سرسخت 5-3-3-1 انتخاب ریزنمونه 5-3-3-2 پیش تیمار جوان سازی 5-3-3-3 جوان سازی در این ویترو 5-4- اداره کشت پس از شروع رشد 5-4-1 رشد طولی ساقه های ریزازدیادی شده 5-4-2 شیشه ای شدن 5-4-3 ریشه زایی ساقه ها 5-4-3-1 ریشه زایی در این ویترو

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “دانلود تحقیق کمک پایان نامه آماده سازی محیط کشت  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

جزوه بیماری شناسی گیاهی

جزوه بیماری شناسی گیاهی

جزوه-بیماری-شناسی-گیاهی

توضیحات:
جزوه بیماری شناسی گیاهی، بصورت تایپ شده، در قالب word و در حجم 24 صفحه، همراه با توضیحات کامل، مخصوص دانشجویان رشته زراعت و کشاورزی.

بخشی از متن:
بيماري هاي گياهي، از زمانهاي بسيار دور توجه انسان را به خود معطوف داشته اند. قدما عقايد خرافي در اين مورد داشتند و برخي آن را خشم خدا براي مجازات ميدانستند و حتي در يونان قديم به رب النوع زنگ Robigns معتقد بودند و براي آن هرساله مراسم مذهبي و قرباني بپا ميكردند. نخستين كسي كه در زمينه بيماريهاي گياهي مطالعه نمود، تئوفراستوس بود كه حدود 300 سال قبل از ميلاد مي زيست. وي اعتقاد داشت كه بيماريهاي گياهي در اثر عوامل جوي بوجود مي آيد. تا 2000 سال بعد از اين تاريخ اطلاعات ناچيزي به اين علم اضافه شد. تا اينكه ون لي ون هوك (van Leewenhoek) در سال 1675 ميكروسكوپ را كشف كرد و دروازه اي به جهان عظيم ميكروارگانيسم ها فراروي انسان گشوده شد.
ميشلي (Micheli) در سال  1729 با ترديد به نظريه خودبخودي سقراط، اسپور قارچها را مورد مطالعه قرار داد.  
در سال 1755 تيلت (Tillet) با توصيف اسپورهاي سياهك پنهان گندم و اثبات انتقال آن به گياه سالم و نيز امكان كنترل با ضدعفوني كردن بذر، نظريه خودبخودي را كه بعداً توسط پاستور (1860) كاملاً رد شد، زير سئوال برد. نيدهام (Nidham) در سال 1743 اولين نماتد انگل گياهي را از خوشه هاي گندم ...

فهرست مطالب:
مقدمه 
تاريخچه بيماري هاي گياهي 
تعاريف اساسي 
اهميت بيماري هاي گياهي
عوامل بيماريزا در گياه
اصول تشخيص بيماري هاي گياهي
علايم بيماری
نشانه هاي عامل بيماريزا
اصول كخ
عوامل دخيل در وقوع بيماري ها (مثلث بيماري)
مراحل بوجود آمدن بيماري هاي گياهي 
روش هاي تهاجم عوامل بيماريزا به گياه 
روش هاي مقابله گياه با عوامل بيماريزا 
اصول مديريت و كنترل بيماري هاي گياهي 1
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *