خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / دانلود پاورپوینت اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي

دانلود پاورپوینت اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود پاورپوینت اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

دانلود پاورپوینت اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي

دانلود-پاورپوینت-اندازه-گيري-و-سنجش-در-علوم-تربيتيدانلود پاورپوینت با عنوان اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي که شامل ۳۱۷ اسلاید و بشرح زیر میباشد:نوع فایل : PowerPointویژه ی رشته های علوم تربيتي، مديريت وبرنامه ريزي آموزشي و …….فهرست محتوافصل اولعنوان فصل : تعريف وانواع آزمونها در آموزش وپرورش و روانشناسياهداف دقيق آموزشي فصل اولاز دانشجويان انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل اصطلاحات زير را تعريف ،توضيح وبيان نمايند:آزمون، انواع آزمونها، اندازه گيري وارزشيابي وتفاوت آنها،ويژگيهاي ارزشيابي تشخيصي وتكويني وتراكمي، حوزه هاي شناختي وعاطفي ورواني _ حركتي ، مقايسه آزمونهاي استعدادوپيشرفت تحصيلي ، ارزشيابي ملاكي وهنجاريمطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرار ند:تعريف آزمون،انواع آزمون،آزمونهاي توانايي،آزمونهاي عاطفي ، آزمونهاي شخصيت ، آزمونهاي علاقه ونگرش ، تعريف ارزشيابي پيشرفت تحصيلي،انواع ارزشيابي درآموزش وپرورش ، ارزشيابي ملاكي ، ارزشيابي هنجاري ،ارزشيابي تكويني ، تشخيصي و تراكميتعاريف آزمون از ديدگاه صاحب نظرانآزمون(test): گيج(gage):انواع آزمونهاآزمونهاي توانايي(ability) :آزمونهاي استعداد(aptitude)آزمونهاي پيشرفت تحصيليآزمونهاي عاطفيتعريف شخصيتابزارهاي اندازه گيري شخصيت به سه دسته عمده تقسيم مي شوند:توضيح مختصر ابزارهاي اندازه گيري شخصيتعلاقه ونگرشتعريف خاص علاقه ونگرشمقايسه اندازه گيري وارزشيابيتفاوت اندازه گيري وارزشيابي,…..فصل دومعنوان فصل : تهيه طرح آزمون پيشرفت تحصيليآشنايي با نحوهء تهيه آزمون پيشرفت تحصيلي از طريق يادگيري و طرز تهيه جدول مشخصات، تعيين هدفهاي دقيق آموزشي، چگونگي تقسيم بندي هدفهاي آموزشيهدفهاي دقيق آموزشيارائه محتواي فصل دوممطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند :هدفهاي آموزشي رفتاري،طرح آزمون پيشرفت تحصيلي ،انواع هدفهاي آموزشي، طبقه بندي هدفهاي آموزشي ، انواع آزمونهاي پيشرفت تحصيليهدفهاي آموزشي رفتاري كمك اهداف رفتاري به معلمان و دانش آموزاننمونه هاي از هدفهاي رفتاريتعيين ويژگيهاي هدفهاي رفتاري در نمونه سوالموارد استفاده جدول مشخصاتمراحل تهيه وطرح يك آزمون پيشرفت تحصيليويژگيهاي هدفهاي كلي ورفتاريمراحل تشكيل جدول مشخصات (محتوا،هدف)جدول دو بعدي محتوا وهدفآزمونهايمورد نياز براي سنجش هدفهاي آموزشي فصل سومآزمونهاي تشريحيهدف كلي آشنايي با انواع آزمونهاي تشريحي ، يادگيري نحوة تهيه سؤالهاي اين آزمونها و طرز تصحيح پاسخ آنهاهدف هاي دقيق آموزشيارائه محتواي فصل سوممطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند :انواع آزمونهاي تشريحي،آزمون گسترده پاسخ، آزمون محدود پاسخ ، محاسن و معايب آزمونهاي تشريحي ، قواعد تهيه سؤالهاي تشريحي، قواعد تصحيح سؤالهاي تشريحي، پرسش شفاهي.نمونه سؤال آزمون گسترده پاسخنمونه آزمون محدود پاسخقواعد تهيه سؤالهاي تشريحي در رابطه با هدف هامشكلات دادن حقّ انتخاب چند سؤال از ميان تعدادي سؤالعواملي كه در ارزشيابي مصحح مؤثر است؟فصل چهارمعنوان فصل : آزمونهاي كوته پاسخهدف كليآشنايي با آزمونهاي كوته پاسخ ،انواع مختلف آنها،يادگيري قواعد طرز تهيه و تشخيص معايب ومحاسن آنهاهدف دقيق آموزشيارائه محتواي فصل چهارممطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند : تعريف آزمونهاي كوته پاسخ ،انواع آزمونهاي كوته پاسخ و كاربردآن،محاسن و معايب آزمونهاي كوته پاسخ ، قواعد تهيه سؤالات آزمونهاي كوته پاسخ، آزمونهايي كه از مسائل ساده رياضي تشكيل شده اند، قواعد تهيه سؤالهاي مسائل عدديتعريف آزمون كوته پاسخ مشخصات انواع آزمونهاي كوته پاسخآزمونهاي كه از مسائل ساده رياضي تشكيل مي شوند فصل پنجمعنوان فصل :آزمونهاي صحيح ـ غلط و جور كردنيهدف كليآشناي با آزمونهاي صحيح ـ غلط و جور كردني ، انواع آنها ، محاسن و معايب و قواعد تهيه و استفاده از آنها هدفهاي دقيق آموزشارائه محتوي فصل پنجم مطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند : تعريف آزمون عيني ،آزمونهاي صحيح ـ غلط ، انواع سؤالهاي صحيح ـ غلط ، محاسن و معايب سؤالهاي صحيح ـ غلط ، آزموندن اطلاعات واقعي ، آزمون درك و فهم ، آزمون كار بستن ، آزمون توانايي حل مسأله ، تقسيم بندي سؤالهاي صحيح ـ غلط براي مقاصد مختلف ارزشيابي ، قواعد تهيه سؤالهاي صحيح ـ غلط،آ زمونهاي جور كردني ، محاسن و معايب آزمونهاي جور كردني ، قواعد تهيه سؤالهاي جور كردني .فصل ششمعنوان فصل : آزمونهاي چند گزينه ايهدف كليآشنايي با آزمونهاي چند گزينه اي ، انواع اين آزمونها، محاسن ومعايب آنها ويادگيري طرز تهيه آنهاهدفهاي دقيق آموزشياز دانشجويان انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل اصطلاحات ذيل را تعريف ، توضيح و بيان كنند:ويژگيهاي سؤالات چند گزينه اي، نقش گزينه هاي انحرافي،انواع ومعايب ومحاسن سؤالهاي چند گزينه اي ، قواعد تهيه و موارد استفاده از آن.ارائه محتواي فصل ششممطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند : تعريف آزمون چند گزينه اي ، ويژگيهاي سؤالات چند گزينه اي ،انواع سؤالات چند گزينه اي ، محاسن ومعايب استفاده از آزمونهاي چند گزينه اي ، قواعد تهيه سؤالهاي چند گزينه اي فصل هفتمعنوان فصل: سنجش هدفهاي آموزشي مختلف با انواع آزمونهاهدف كليآشنايي با سؤالهاي مختلف انواع طبقات طبقه بندي هدفهاي آموزشيارائه محتواي فصلمطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند : دانش ، فهميدن ، كار بستن ،تحليل ، تركيب ، ارزشيابيفصل هشتمعنوان فصل : اجراي نمره گذاري و تحليل آزمونهدف كليآشنايي با روشهاي مختلف اجرا و نمره گذاري آزمونها و تحليل و تفسير نتايج آنهاارائه مطالب فصل هشتممطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند : شرايط اجراي آزمون ، نوشتن دستور العمل يا راهنماي آزمون ،اجراي آزمون ، نمره گذاري ، تحليل سؤالهاي آزمون ، محاسبه ضريب دشواري ، محاسبه ضريب تميزو رابطه آن با ضريب دشواري ، تحليل گزينه هاي انحرافي ، تجديد نظر و اصلاح آزمون .فصل نهم عنوان فصل : هنجارها و نيمرخ هاهدف كلي آشنايي با انواع هنجارها و طرز استفاده از آن وآگاهي از روشهاي مختلف ارائه نمرات به صورت نيمرخ ارائه مطالب فصل نهم مطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند : تعريف هنجار ، هنجارهاي سني ، هنجارهاي كلاسي ، هنجارهاي سني نمايي ، هنجارهاي سن ذهني ، هوشبهر، هنجارهاي درصدي ، هنجارهاي مربوط به نمرات معيار ، نمره z ، نمره T، نمره ۹ بخشي ، هوشبهر انحرافي ، مقايسه هنجارهاي مختلف ، توزيع بهنجار ، نيمرخ.فصل دهمعنوان فصل : روايي آزمونهدف كليآشنايي با يكي از ويژگيهاي مهم آزمونهاي رواني و پرورشي ، يعني روايي و شناسايي انواع روايي و روشهاي تعيين روايي و كاربردهاي مختلف آن.ارائه مطالب فصل دهممطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند : تعريف روايي ، روايي محتوا ، روايي صوري ، روايي پيش بيني ، روايي همزماني ، روايي سازه .فصل يازدهم عنوان فصل : پايايي آزمون هدف كلي آشنايي با مفهوم پايايي آزمون ، درك رابطه آن با مفهوم روايي ، تعيين ضريب پايايي ونحوه استفاده از آن در تفسير نمرات دانش آموزان. ارائه محتواي فصل يازدهممطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند : تعريف پايايي، روش پايايي مصحح ، روش بازآزمايي، روش فرمهاي هم ارز ، روش دو نيمه كردن آزمون ، روش كودر – ريچاردسون ،عوامل مؤثر در پايايي ، خطاي معيار اندازه گيري ….

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “دانلود پاورپوینت اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

پاورپوینت کنش پریشی ( آپراکسی ) گفتار

پاورپوینت کنش پریشی ( آپراکسی ) گفتار

پاورپوینت-کنش-پریشی-(-آپراکسی-)-گفتار

توضیحات:
پاورپوینت کنش پریشی ( آپراکسی ) گفتار، در حجم 15 اسلاید، همراه با توضیحات  کامل.

بخشی از متن:
آپراكسي، نوعي اختلال حركتي ناشي از آسيب ديدگي عصبي است . اين اختلال با نوعي ناتواني در انجام ارادي (هدفمند) حركات مشخص مي شود، علي رغم اينكه حالت كشش ماهيچه ها عادي و طبيعي است و هماهنگي نيز دارند. به عبارت ديگر، ماهيچه ها قادر هستند تا عملكرد طبيعي داشته باشند اما برنامه ريزي ناقص مغز مانع از انجام درست هدفمند حركات مي شود.

فهرست مطالب 
انواع آپراکسی
اندامی،دهانی،کلامی
برخی از علائم و نشانه های آپراکسی گفتار کدامند؟
آپراکسی گفتاری چگونه تشخیص داده 
می شود؟
درمان :
درمان کنش پریشی به صورت فشرده 
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort