خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / دانلود پاورپوینت اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی

دانلود پاورپوینت اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود پاورپوینت اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

دانلود پاورپوینت اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی

دانلود-پاورپوینت-اندازه-گیری-و-سنجش-در-علوم-تربیتیدانلود پاورپوینت با عنوان اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی که شامل 317 اسلاید و بشرح زیر میباشد:نوع فایل : PowerPointویژه ی رشته های علوم تربیتی، مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی و …….فهرست محتوافصل اولعنوان فصل : تعریف وانواع آزمونها در آموزش وپرورش و روانشناسیاهداف دقیق آموزشی فصل اولاز دانشجویان انتظار می رود پس از مطالعه این فصل اصطلاحات زیر را تعریف ،توضیح وبیان نمایند:آزمون، انواع آزمونها، اندازه گیری وارزشیابی وتفاوت آنها،ویژگیهای ارزشیابی تشخیصی وتکوینی وتراکمی، حوزه های شناختی وعاطفی وروانی _ حرکتی ، مقایسه آزمونهای استعدادوپیشرفت تحصیلی ، ارزشیابی ملاکی وهنجاریمطالبی که در این فصل معرفی می شوند از این قرار ند:تعریف آزمون،انواع آزمون،آزمونهای توانایی،آزمونهای عاطفی ، آزمونهای شخصیت ، آزمونهای علاقه ونگرش ، تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی،انواع ارزشیابی درآموزش وپرورش ، ارزشیابی ملاکی ، ارزشیابی هنجاری ،ارزشیابی تکوینی ، تشخیصی و تراکمیتعاریف آزمون از دیدگاه صاحب نظرانآزمون(test): گیج(gage):انواع آزمونهاآزمونهای توانایی(ability) :آزمونهای استعداد(aptitude)آزمونهای پیشرفت تحصیلیآزمونهای عاطفیتعریف شخصیتابزارهای اندازه گیری شخصیت به سه دسته عمده تقسیم می شوند:توضیح مختصر ابزارهای اندازه گیری شخصیتعلاقه ونگرشتعریف خاص علاقه ونگرشمقایسه اندازه گیری وارزشیابیتفاوت اندازه گیری وارزشیابی,…..فصل دومعنوان فصل : تهیه طرح آزمون پیشرفت تحصیلیآشنایی با نحوهء تهیه آزمون پیشرفت تحصیلی از طریق یادگیری و طرز تهیه جدول مشخصات، تعیین هدفهای دقیق آموزشی، چگونگی تقسیم بندی هدفهای آموزشیهدفهای دقیق آموزشیارائه محتوای فصل دوممطالبی که در این فصل معرفی می شوند از این قرارند :هدفهای آموزشی رفتاری،طرح آزمون پیشرفت تحصیلی ،انواع هدفهای آموزشی، طبقه بندی هدفهای آموزشی ، انواع آزمونهای پیشرفت تحصیلیهدفهای آموزشی رفتاری کمک اهداف رفتاری به معلمان و دانش آموزاننمونه های از هدفهای رفتاریتعیین ویژگیهای هدفهای رفتاری در نمونه سوالموارد استفاده جدول مشخصاتمراحل تهیه وطرح یک آزمون پیشرفت تحصیلیویژگیهای هدفهای کلی ورفتاریمراحل تشکیل جدول مشخصات (محتوا،هدف)جدول دو بعدی محتوا وهدفآزمونهایمورد نیاز برای سنجش هدفهای آموزشی فصل سومآزمونهای تشریحیهدف کلی آشنایی با انواع آزمونهای تشریحی ، یادگیری نحوه تهیه سؤالهای این آزمونها و طرز تصحیح پاسخ آنهاهدف های دقیق آموزشیارائه محتوای فصل سوممطالبی که در این فصل معرفی می شوند از این قرارند :انواع آزمونهای تشریحی،آزمون گسترده پاسخ، آزمون محدود پاسخ ، محاسن و معایب آزمونهای تشریحی ، قواعد تهیه سؤالهای تشریحی، قواعد تصحیح سؤالهای تشریحی، پرسش شفاهی.نمونه سؤال آزمون گسترده پاسخنمونه آزمون محدود پاسخقواعد تهیه سؤالهای تشریحی در رابطه با هدف هامشکلات دادن حقّ انتخاب چند سؤال از میان تعدادی سؤالعواملی که در ارزشیابی مصحح مؤثر است؟فصل چهارمعنوان فصل : آزمونهای کوته پاسخهدف کلیآشنایی با آزمونهای کوته پاسخ ،انواع مختلف آنها،یادگیری قواعد طرز تهیه و تشخیص معایب ومحاسن آنهاهدف دقیق آموزشیارائه محتوای فصل چهارممطالبی که در این فصل معرفی می شوند از این قرارند : تعریف آزمونهای کوته پاسخ ،انواع آزمونهای کوته پاسخ و کاربردآن،محاسن و معایب آزمونهای کوته پاسخ ، قواعد تهیه سؤالات آزمونهای کوته پاسخ، آزمونهایی که از مسائل ساده ریاضی تشکیل شده اند، قواعد تهیه سؤالهای مسائل عددیتعریف آزمون کوته پاسخ مشخصات انواع آزمونهای کوته پاسخآزمونهای که از مسائل ساده ریاضی تشکیل می شوند فصل پنجمعنوان فصل :آزمونهای صحیح ـ غلط و جور کردنیهدف کلیآشنای با آزمونهای صحیح ـ غلط و جور کردنی ، انواع آنها ، محاسن و معایب و قواعد تهیه و استفاده از آنها هدفهای دقیق آموزشارائه محتوی فصل پنجم مطالبی که در این فصل معرفی می شوند از این قرارند : تعریف آزمون عینی ،آزمونهای صحیح ـ غلط ، انواع سؤالهای صحیح ـ غلط ، محاسن و معایب سؤالهای صحیح ـ غلط ، آزموندن اطلاعات واقعی ، آزمون درک و فهم ، آزمون کار بستن ، آزمون توانایی حل مسأله ، تقسیم بندی سؤالهای صحیح ـ غلط برای مقاصد مختلف ارزشیابی ، قواعد تهیه سؤالهای صحیح ـ غلط،آ زمونهای جور کردنی ، محاسن و معایب آزمونهای جور کردنی ، قواعد تهیه سؤالهای جور کردنی .فصل ششمعنوان فصل : آزمونهای چند گزینه ایهدف کلیآشنایی با آزمونهای چند گزینه ای ، انواع این آزمونها، محاسن ومعایب آنها ویادگیری طرز تهیه آنهاهدفهای دقیق آموزشیاز دانشجویان انتظار می رود پس از مطالعه این فصل اصطلاحات ذیل را تعریف ، توضیح و بیان کنند:ویژگیهای سؤالات چند گزینه ای، نقش گزینه های انحرافی،انواع ومعایب ومحاسن سؤالهای چند گزینه ای ، قواعد تهیه و موارد استفاده از آن.ارائه محتوای فصل ششممطالبی که در این فصل معرفی می شوند از این قرارند : تعریف آزمون چند گزینه ای ، ویژگیهای سؤالات چند گزینه ای ،انواع سؤالات چند گزینه ای ، محاسن ومعایب استفاده از آزمونهای چند گزینه ای ، قواعد تهیه سؤالهای چند گزینه ای فصل هفتمعنوان فصل: سنجش هدفهای آموزشی مختلف با انواع آزمونهاهدف کلیآشنایی با سؤالهای مختلف انواع طبقات طبقه بندی هدفهای آموزشیارائه محتوای فصلمطالبی که در این فصل معرفی می شوند از این قرارند : دانش ، فهمیدن ، کار بستن ،تحلیل ، ترکیب ، ارزشیابیفصل هشتمعنوان فصل : اجرای نمره گذاری و تحلیل آزمونهدف کلیآشنایی با روشهای مختلف اجرا و نمره گذاری آزمونها و تحلیل و تفسیر نتایج آنهاارائه مطالب فصل هشتممطالبی که در این فصل معرفی می شوند از این قرارند : شرایط اجرای آزمون ، نوشتن دستور العمل یا راهنمای آزمون ،اجرای آزمون ، نمره گذاری ، تحلیل سؤالهای آزمون ، محاسبه ضریب دشواری ، محاسبه ضریب تمیزو رابطه آن با ضریب دشواری ، تحلیل گزینه های انحرافی ، تجدید نظر و اصلاح آزمون .فصل نهم عنوان فصل : هنجارها و نیمرخ هاهدف کلی آشنایی با انواع هنجارها و طرز استفاده از آن وآگاهی از روشهای مختلف ارائه نمرات به صورت نیمرخ ارائه مطالب فصل نهم مطالبی که در این فصل معرفی می شوند از این قرارند : تعریف هنجار ، هنجارهای سنی ، هنجارهای کلاسی ، هنجارهای سنی نمایی ، هنجارهای سن ذهنی ، هوشبهر، هنجارهای درصدی ، هنجارهای مربوط به نمرات معیار ، نمره z ، نمره T، نمره 9 بخشی ، هوشبهر انحرافی ، مقایسه هنجارهای مختلف ، توزیع بهنجار ، نیمرخ.فصل دهمعنوان فصل : روایی آزمونهدف کلیآشنایی با یکی از ویژگیهای مهم آزمونهای روانی و پرورشی ، یعنی روایی و شناسایی انواع روایی و روشهای تعیین روایی و کاربردهای مختلف آن.ارائه مطالب فصل دهممطالبی که در این فصل معرفی می شوند از این قرارند : تعریف روایی ، روایی محتوا ، روایی صوری ، روایی پیش بینی ، روایی همزمانی ، روایی سازه .فصل یازدهم عنوان فصل : پایایی آزمون هدف کلی آشنایی با مفهوم پایایی آزمون ، درک رابطه آن با مفهوم روایی ، تعیین ضریب پایایی ونحوه استفاده از آن در تفسیر نمرات دانش آموزان. ارائه محتوای فصل یازدهممطالبی که در این فصل معرفی می شوند از این قرارند : تعریف پایایی، روش پایایی مصحح ، روش بازآزمایی، روش فرمهای هم ارز ، روش دو نیمه کردن آزمون ، روش کودر – ریچاردسون ،عوامل مؤثر در پایایی ، خطای معیار اندازه گیری ….

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “دانلود پاورپوینت اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

پاورپوینت (اسلاید) آزمون بندر گشتالت

پاورپوینت (اسلاید) آزمون بندر گشتالت

پاورپوینت-(اسلاید)-آزمون-بندر-گشتالت

توضیحات:
دانلود پاورپوینت آزمون بندر گشتالت، در حجم 34 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل.

بخشی از متن:
برای تشخیص ضایعات مغزی و تشخیص عقب ماندگی ذهنی آزمون های مختلفی وجود دارد که در اینجا به معرفی و بیان دستورالعمل های آزمون "بندر گشتالت" می پردازیم ...

فهرست مطالب: 
اهداف این آزمون :
راهنمای آزمون شخصیتی بندر گشتالت
دستورالعمل اجرا:
تصریح دستورالعمل :
تعبیرو تفسیر آزمون بندرگشتالت :
شکل شماره ی 1:
بازخوردهای آزمودنی را در مورد نظم و ترتیب و اهمیتی که وی برای جزئیات قائل است نشان می دهد 
شکل شماره 3:
نمایشگر بازخوردهای آزمودنی نسبت به بیان احساسات و نیازهای وی می باشد ...............
ملاکهای تشخیصی حالتهای اضطرابی :
شاخص های بندرگشتالت در تشخیص ویژگیهای سایکوپاتیک:
ملاکهای تشخیص مانیک-دپرسیو:
ملاکهای تشخیص روان – تنی:
ملاکهای تشخیصی هیستری:
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *