خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / دانلود پاورپوینت اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي

دانلود پاورپوینت اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود پاورپوینت اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

دانلود پاورپوینت اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي

دانلود-پاورپوینت-اندازه-گيري-و-سنجش-در-علوم-تربيتيدانلود پاورپوینت با عنوان اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي که شامل ۳۱۷ اسلاید و بشرح زیر میباشد:نوع فایل : PowerPointویژه ی رشته های علوم تربيتي، مديريت وبرنامه ريزي آموزشي و …….فهرست محتوافصل اولعنوان فصل : تعريف وانواع آزمونها در آموزش وپرورش و روانشناسياهداف دقيق آموزشي فصل اولاز دانشجويان انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل اصطلاحات زير را تعريف ،توضيح وبيان نمايند:آزمون، انواع آزمونها، اندازه گيري وارزشيابي وتفاوت آنها،ويژگيهاي ارزشيابي تشخيصي وتكويني وتراكمي، حوزه هاي شناختي وعاطفي ورواني _ حركتي ، مقايسه آزمونهاي استعدادوپيشرفت تحصيلي ، ارزشيابي ملاكي وهنجاريمطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرار ند:تعريف آزمون،انواع آزمون،آزمونهاي توانايي،آزمونهاي عاطفي ، آزمونهاي شخصيت ، آزمونهاي علاقه ونگرش ، تعريف ارزشيابي پيشرفت تحصيلي،انواع ارزشيابي درآموزش وپرورش ، ارزشيابي ملاكي ، ارزشيابي هنجاري ،ارزشيابي تكويني ، تشخيصي و تراكميتعاريف آزمون از ديدگاه صاحب نظرانآزمون(test): گيج(gage):انواع آزمونهاآزمونهاي توانايي(ability) :آزمونهاي استعداد(aptitude)آزمونهاي پيشرفت تحصيليآزمونهاي عاطفيتعريف شخصيتابزارهاي اندازه گيري شخصيت به سه دسته عمده تقسيم مي شوند:توضيح مختصر ابزارهاي اندازه گيري شخصيتعلاقه ونگرشتعريف خاص علاقه ونگرشمقايسه اندازه گيري وارزشيابيتفاوت اندازه گيري وارزشيابي,…..فصل دومعنوان فصل : تهيه طرح آزمون پيشرفت تحصيليآشنايي با نحوهء تهيه آزمون پيشرفت تحصيلي از طريق يادگيري و طرز تهيه جدول مشخصات، تعيين هدفهاي دقيق آموزشي، چگونگي تقسيم بندي هدفهاي آموزشيهدفهاي دقيق آموزشيارائه محتواي فصل دوممطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند :هدفهاي آموزشي رفتاري،طرح آزمون پيشرفت تحصيلي ،انواع هدفهاي آموزشي، طبقه بندي هدفهاي آموزشي ، انواع آزمونهاي پيشرفت تحصيليهدفهاي آموزشي رفتاري كمك اهداف رفتاري به معلمان و دانش آموزاننمونه هاي از هدفهاي رفتاريتعيين ويژگيهاي هدفهاي رفتاري در نمونه سوالموارد استفاده جدول مشخصاتمراحل تهيه وطرح يك آزمون پيشرفت تحصيليويژگيهاي هدفهاي كلي ورفتاريمراحل تشكيل جدول مشخصات (محتوا،هدف)جدول دو بعدي محتوا وهدفآزمونهايمورد نياز براي سنجش هدفهاي آموزشي فصل سومآزمونهاي تشريحيهدف كلي آشنايي با انواع آزمونهاي تشريحي ، يادگيري نحوة تهيه سؤالهاي اين آزمونها و طرز تصحيح پاسخ آنهاهدف هاي دقيق آموزشيارائه محتواي فصل سوممطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند :انواع آزمونهاي تشريحي،آزمون گسترده پاسخ، آزمون محدود پاسخ ، محاسن و معايب آزمونهاي تشريحي ، قواعد تهيه سؤالهاي تشريحي، قواعد تصحيح سؤالهاي تشريحي، پرسش شفاهي.نمونه سؤال آزمون گسترده پاسخنمونه آزمون محدود پاسخقواعد تهيه سؤالهاي تشريحي در رابطه با هدف هامشكلات دادن حقّ انتخاب چند سؤال از ميان تعدادي سؤالعواملي كه در ارزشيابي مصحح مؤثر است؟فصل چهارمعنوان فصل : آزمونهاي كوته پاسخهدف كليآشنايي با آزمونهاي كوته پاسخ ،انواع مختلف آنها،يادگيري قواعد طرز تهيه و تشخيص معايب ومحاسن آنهاهدف دقيق آموزشيارائه محتواي فصل چهارممطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند : تعريف آزمونهاي كوته پاسخ ،انواع آزمونهاي كوته پاسخ و كاربردآن،محاسن و معايب آزمونهاي كوته پاسخ ، قواعد تهيه سؤالات آزمونهاي كوته پاسخ، آزمونهايي كه از مسائل ساده رياضي تشكيل شده اند، قواعد تهيه سؤالهاي مسائل عدديتعريف آزمون كوته پاسخ مشخصات انواع آزمونهاي كوته پاسخآزمونهاي كه از مسائل ساده رياضي تشكيل مي شوند فصل پنجمعنوان فصل :آزمونهاي صحيح ـ غلط و جور كردنيهدف كليآشناي با آزمونهاي صحيح ـ غلط و جور كردني ، انواع آنها ، محاسن و معايب و قواعد تهيه و استفاده از آنها هدفهاي دقيق آموزشارائه محتوي فصل پنجم مطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند : تعريف آزمون عيني ،آزمونهاي صحيح ـ غلط ، انواع سؤالهاي صحيح ـ غلط ، محاسن و معايب سؤالهاي صحيح ـ غلط ، آزموندن اطلاعات واقعي ، آزمون درك و فهم ، آزمون كار بستن ، آزمون توانايي حل مسأله ، تقسيم بندي سؤالهاي صحيح ـ غلط براي مقاصد مختلف ارزشيابي ، قواعد تهيه سؤالهاي صحيح ـ غلط،آ زمونهاي جور كردني ، محاسن و معايب آزمونهاي جور كردني ، قواعد تهيه سؤالهاي جور كردني .فصل ششمعنوان فصل : آزمونهاي چند گزينه ايهدف كليآشنايي با آزمونهاي چند گزينه اي ، انواع اين آزمونها، محاسن ومعايب آنها ويادگيري طرز تهيه آنهاهدفهاي دقيق آموزشياز دانشجويان انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل اصطلاحات ذيل را تعريف ، توضيح و بيان كنند:ويژگيهاي سؤالات چند گزينه اي، نقش گزينه هاي انحرافي،انواع ومعايب ومحاسن سؤالهاي چند گزينه اي ، قواعد تهيه و موارد استفاده از آن.ارائه محتواي فصل ششممطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند : تعريف آزمون چند گزينه اي ، ويژگيهاي سؤالات چند گزينه اي ،انواع سؤالات چند گزينه اي ، محاسن ومعايب استفاده از آزمونهاي چند گزينه اي ، قواعد تهيه سؤالهاي چند گزينه اي فصل هفتمعنوان فصل: سنجش هدفهاي آموزشي مختلف با انواع آزمونهاهدف كليآشنايي با سؤالهاي مختلف انواع طبقات طبقه بندي هدفهاي آموزشيارائه محتواي فصلمطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند : دانش ، فهميدن ، كار بستن ،تحليل ، تركيب ، ارزشيابيفصل هشتمعنوان فصل : اجراي نمره گذاري و تحليل آزمونهدف كليآشنايي با روشهاي مختلف اجرا و نمره گذاري آزمونها و تحليل و تفسير نتايج آنهاارائه مطالب فصل هشتممطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند : شرايط اجراي آزمون ، نوشتن دستور العمل يا راهنماي آزمون ،اجراي آزمون ، نمره گذاري ، تحليل سؤالهاي آزمون ، محاسبه ضريب دشواري ، محاسبه ضريب تميزو رابطه آن با ضريب دشواري ، تحليل گزينه هاي انحرافي ، تجديد نظر و اصلاح آزمون .فصل نهم عنوان فصل : هنجارها و نيمرخ هاهدف كلي آشنايي با انواع هنجارها و طرز استفاده از آن وآگاهي از روشهاي مختلف ارائه نمرات به صورت نيمرخ ارائه مطالب فصل نهم مطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند : تعريف هنجار ، هنجارهاي سني ، هنجارهاي كلاسي ، هنجارهاي سني نمايي ، هنجارهاي سن ذهني ، هوشبهر، هنجارهاي درصدي ، هنجارهاي مربوط به نمرات معيار ، نمره z ، نمره T، نمره ۹ بخشي ، هوشبهر انحرافي ، مقايسه هنجارهاي مختلف ، توزيع بهنجار ، نيمرخ.فصل دهمعنوان فصل : روايي آزمونهدف كليآشنايي با يكي از ويژگيهاي مهم آزمونهاي رواني و پرورشي ، يعني روايي و شناسايي انواع روايي و روشهاي تعيين روايي و كاربردهاي مختلف آن.ارائه مطالب فصل دهممطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند : تعريف روايي ، روايي محتوا ، روايي صوري ، روايي پيش بيني ، روايي همزماني ، روايي سازه .فصل يازدهم عنوان فصل : پايايي آزمون هدف كلي آشنايي با مفهوم پايايي آزمون ، درك رابطه آن با مفهوم روايي ، تعيين ضريب پايايي ونحوه استفاده از آن در تفسير نمرات دانش آموزان. ارائه محتواي فصل يازدهممطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند : تعريف پايايي، روش پايايي مصحح ، روش بازآزمايي، روش فرمهاي هم ارز ، روش دو نيمه كردن آزمون ، روش كودر – ريچاردسون ،عوامل مؤثر در پايايي ، خطاي معيار اندازه گيري ….

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “دانلود پاورپوینت اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

تحقیق مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان

تحقیق مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان

تحقیق-مطالعه-عوامل-مؤثر-در-افزايش-مهارت-نوشتن-خلاق-در-دانش-آموزان

توضیحات:
پایان نامه مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان، در قالب فایل word و در حجم 200 صفحه. در این پایان نامه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه استان بوشهر مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.

بخشی از مقدمه:
جامعه‌ي پويا و پرتلاش امروزي يك لحظه درنگ نمي كند تا بتواند به فنون جديد و قدرت والاي علمي دست پيدا كند . در چنين عصري كه عصر شكوفايي و بهره جستن از نبوغ بزرگان علمي، پژوهندگان ،مخترعين ، مبتكرين، صنعتگران و... است براي اداره سازمان‌هاي اجتماعي ـ فرهنگي ـ اقتصادي و آموزش جامعه به فكر و ذهن افراد خلاق نياز است ، تا بتوان همگام و همپاي پيشرفت جامعه به پرورش افراد خلاق اقدام نمود.
بسياري بر اين عقيده‌اند كه خلاقيت امري ذاتي است و فقط خداوند اين وديعه خود را به عده‌اي از انسانها بخشيده و قابل آموزش و آموختني نيست . عده‌اي با اين عقيده مخالفند و ابراز مي دارند خداوند به همه انسانها يكسان نعمت بخشيده اين افراد (خلاقان) از اين نبوغ خدادادي خود ، بيشترين بهره را برده‌اند و نيز معتقدند كه خلاقيت صفت مشترك تمامي انسانها است كه با پرورش آن مي توان آن را از حالت ركود درآورد و از حالت بالقوه به بالفعل تبديل كرد و بالعكس مي‌توان خلاقيت را با آموزش ناصحيح و غلط از ريشه خشكاند. تحقيقات ادعاي گروه دوم را تصديق كرده و خلاقيت را صفت مشترك تمام انسانها دانسته ، اما مقدار و نوع خلاقيت از فردي به فرد ديگر متفاوت مي‌دانند و هر انساني به نوعي از خلاقيت خود بهره مي‌برد يكي زياد يكي كم(پيرخايفي،1376). اين تحقيقات نشان داده است كه رشد و پرورش خلاقيت از همان بدو تولد و دوران كودكي آغاز مي‌شود و در دوران دبيرستان به مرحله شكوفائي خود نزديك مي‌شود. البته اگر اين توانايي در انسان پرورش يابد تا پايان عمر به غناي والاي علمي آن افزوده مي‌شود.
پيرخايفي (1376) آموزش خلاقيت را امري حياتي مي‌داند كه بايد در سطوح مختلف تحصيلي به صورت همگاني انجام گيرد و اين آموزش همگاني متضمن انعطاف پذيري ذهن ، توانمندي شخصيت انسان (پرورش روحيه‌ي استقلال و اعتماد به نفس) و ايجاد زمينه و بسترهاي مناسب اجتماعي فردي و خانوادگي است. جداي از آموزش همگاني و عمومي آموزش ويژه نيز از ضروريات است . با آموزش ويژه، فكر به طور خاص در يك زمينه ، مهارت مطلوب و مناسب را كسب مي‌كندو به اصطلاح اهل علم تخصص مي‌يابد. تفاوت اساسي موجود ميان آموزش همگاني و آموزش ويژه اين است كه در آموزش همگاني فرد ياد مي‌گيرد كه چگونه در خدمت خود باشد و قابليت‌هاي خود را بشناسد و به استعدادهايش در زمينه‌هاي مختلف پي ببرد، امّا در پرورش ويژه فرد علاوه بر شناخت قابليت‌هاي خود به خدمات اجتماعي نيز توجه مي‌كند و ياد مي‌گيرد كه چگونه در خدمت جامعه باشد و خود را وقف اجتماع نمايد . فرد به صرف داشتن انديشه‌هاي خلاق به ما تضمين نمي‌دهد كه حتماً اين انديشه را در هر سطحي از خلاقيت كه مي‌خواهد باشد مي‌تواند به مرحله بازدهي و توليد برساند قطعاً در اين راه عوامل شخصيتي بسياري وجود دارند كه مانع از به نتيجه رسيدن انديشه خلاق افراد مي‌شوند. عواملي چون ـ اعتماد به نفس پايين ـ نبود اراده و پشتكار ـ اضطراب ـ تشويش خاطر ـ دل نگراني ـ وسواس ـ خود كم بيني ـ حساس نبودن نسبت به پديده‌ها ـ تمايل به همرنگي و يكنواختي فكر از عواملي به شمار مي‌‌روند كه راه را بر انديشه خلاق مي‌بندد . از اين رو تدارك ديدن زمينه‌اي كه باعث برطرف ساختن عوامل شخصيتي ذكر شده مي‌شود ، مهمترين قدم براي رشد انديشه به شمار مي‌رود. در اين ميان تأكيد ويژه بر نقش خانواده و در مرحله‌ي دوم مدرسه است .
اديسون (به نقل از ميرزا آقايي ، 1382) اظهار مي‌دارد كه : تمام پيشرفتهاي عالم گيرش من جمله اختراع برق را مديون تفكر منظم و يادداشت برداري دقيق است . اين گفته اديسون نقش نوشتن را واضح و روشن بيان مي‌كند...

فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات

مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
تعاریف عملیاتی متغیرها
نوع متغیرهای تحقیق
مراحل اندازه‌گیری متغیرها
تعریف متغیرها

فصل دوم : ادبیات پژوهش
خلاقیت چیست ؟
تعریف خلاقیت
روند شکل گیری خلاقیت
خصوصیات افراد خلاق
راه‌های پرورش خلاقیت
موانع خلاقیت
انگیزه عاملی جهت تحقق خلاقیت نوشتاری
نقش آموزش در پرورش نوشتن خلاق
محیط خانواده و تأثیر آن بر خلاقیت
نقش تکرار و تمرین نوشتن بر نوشتن خلاق
تأثیر مطالعه بر نوشتن خلاق
نقش قصه‌گویی در پرورش نوشتن خلاق
تشویق عاملی کارساز در پرورش نوشتن خلاق
نقش کودکستان و مراکز پیش دبستانی در بروز خلاقیت
نقش بازی‌های کودکانه در پرورش خلاقیت
تأثیر اوقات فراغت بر نوشتن خلاق
مروری بر تحقیقات انجام شده

فصل سوم : روش پژوهش
نوع تحقیق
جامعه آماری و ویژگی‌های آن
روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
ابزار گردآوری داده‌ها
پایایی و روایی پرسشنامه‌ها
پایایی و روایی آزمون خلاقیت
پایایی و روایی آزمون انگیزه پیشرفت
پایایی و روایی پرسشنامه محقق ساخته
شیوه نمره‌گذاری آزمون‌ها
نمره‌گذاری آزمون خلاقیت
نمره‌گذاری آزمون انگیزه پیشرفت
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم : یافته‌های تحقیق
یافته‌های توصیفی
یافته‌های مربوط به فرضیه‌های تحقیق (آمار استنباطی)

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری
بحث و نتیجه‌گیری
پیشنهاد نظری و علمی پژوهش
محدودیت‌های پژوهش

منابع و مأخذ
پیوست‌ها
پرسشنامه شماره (۱) پرسشنامه محقق ساخته
پرسشنامه شماره (۲) آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT)
پرسشنامه شماره (۳) آزمون خلاقیت جمال عابدی

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort