سرخط خبرها
خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / دانلود پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش…

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش…

دانلود رایگان دانلود پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش… ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش… “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش…

دانلود-پایان-نامه-بررسی-تأثیر-مشاوره-گروهی-با-رویکرد-تحلیل-رفتار-متقابل-بر-سازگاری-دانش--دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۵ نوع فایل : Word تعداد صفحات : ۱۰۰فهرست مطالب:فهرست مطالب الففهرست جداول ثفهرست نمودارها ثچكيده ۱فـصـل اول كليات تحقيق مقدمه ۲بيان‌مسئله ۳ضرورت و اهميت مسئله تحقيق ۵اهداف پژوهش ۶فرضيه‌هاي پژوهش متغيرهاي پژوهش ۷تعاريف متغیرها(مفهومي و عملياتي)۸تعریف نظری مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل ۸تعریف عملیاتي مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل ۸تعریف نظری سازگاری ۹تعریف عملیاتي سازگاری ۱۰فصل دوم ادبيات و پيشينة تحقيقمقدمه ۱۳بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن ۱۳تعریف سازگاری ۱۳عوامل موثربرسازگاری ۱۴انواع سازگاری ۱۷روشها یا اشکال سازگاری ۲۳ملاکهای سازگاری مطلوب ۲۴ویژگیهای افراد سازگار ۲۵بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل ۲۷نظریه تحلیل رفتار متقابل ۲۷مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل ۲۸الگوی حالات نفسانی ۲۸موقعيت‌های روانی و طرحهای زندگی ۳۲آسیب شناسی روانی ۳۴الف : آسیب شناسی ساختی ۲۴ب: آسیب شناسی کارکردی ۳۵هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل ۳۵فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل ۳۶مشاوره و درمان ۳۸الف : تحلیل درمان ساختار ۳۸ب: تحلیل درمان تبادلها ۳۹ارزشهای مشاوره گروهی ۴۰جمع بندی مطالب ۴۲بخش سوم: مروری برپیشینه تحقیق ۴۳مطالعات صورت گرفته در داخل کشور ۴۳مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور ۴۶تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل ۴۸فصل سومروش اجراي تحقيقمقدمه ۵۲روش تحقيق ۵۲جامعه آماري تحقيق ۵۲نمونه و روش نمونه گیری ۵۲ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن ۵۳پرسشنامه سینهاوسینگ ۵۳پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ ۵۵روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ ۵۵روش تجزيه و تحليل داده‌ها۵۶شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش ۵۶گزارش جلسات مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل ۵۷فصل چهارمتجزيه و تحليل اطلاعاتمقدمه ۶۰اطلاعات توصيفي مربوط به مشخصات دموگرافيك نمونه‌هاي تحقيق ۶۲تجزيه و تحليل داده‌ها ۷۳فرضیه اصلی ۷۴فرضيه فرعی اول ۷۵فرضيه فرعی دوم .. ۷۶فرضيه فرعی سوم .. ۷۷فرضيه فرعی چهارم ۷۷فصل پنجمبحث و نتيجه گيري مقدمه ۸۰يافته‌هاي پژوهش ۸۰الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها ۸۰ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها ۸۱پـيشنـهادات تحقيق.. ۸۷الف- پيشنهادهاي برخاسته از پژوهش ۸۷ب- پيشنهادات براي انجام تحقيقات بعدي. ۸۸محدودیتها ۸۸منـابـعمنابع فارسي ۹۰منابع لاتين ۹۵پيـوستپيوست ۱- پرسشنامه سینهاوسینگ و كليد پرسشنامه پيوست ۲- فرم ساختار بانک اطلاعات ، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری پیوست ۳- فرم ارائه چکیده پایان نامه یا رساله پيوست ۴ – خلاصه كامل جلسات گروهي فهرست جداول:جدول ۱-۳ : ضرایب پایایی پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ ۵۵جدول ۲-۳ : ماتریس همبستگی سه حوزه پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ ۵۵جدول ۱-۴ : توصیف ویژگی های نمونه های مورد پژوهش ۶۲جدول ۲-۴ : توزیع فراوانی سطح تصحیلات والدین نمونه های مورد پژوهش ۶۲جدول ۳-۴ : توزیع فراوانی شغل والدین نمونه های مورد پژوهش ۶۳جدول ۴-۴: توزیع فراوانی رشته های تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش ۶۴جدول ۵-۴: توزیع فراوانی پایه تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش ۶۴جدول ۶-۴ : توزیع فراوانی سازگاری عاطفی ، اجتماعی و آموزشی نمونه های مورد پژوهش ۶۹جدول ۷-۴ : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری دردو گروه آزمایش و کنترل ۷۰جدول ۸-۴: نتایج تحلیل کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مقیاس سازگاری کل ۷۴جدول ۹-۴: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس سازگاری ۷۵جدول ۱۰-۴ : نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس عاطفی ۷۶جدول ۱۱-۴: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس آموزشی ۷۷جدول ۱۲-۴ : نتایج آزمون T گروههای مستقل برای مقایسه میانگین سازگاری در پایه اول و دوم ۷۸فهرست نمودارهانمودار ۱-۴ : ترتیب تولد نمونه های مورد پژوهش ۶۵نمودار ۲-۴ : فراوانی و درصد مولفه های سازگاری در نمونه های مورد پژوهش ۶۷نمودار ۳-۴ : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری در دو گروه آزمایش و کنترل ۷۲ 

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “دانلود پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش…  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

تحقیق بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران

تحقیق بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران

تحقیق-بررسي-ميزان-شيوع-اختلالات-رواني-در-مديران-دبيرستانهاي-دخترانه-شهر-تهران

توضیحات:
پایان نامه بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران، در قالب فایل word و در حجم 110 صفحه.

مقدمه:
اختلالات رواني مشكلات جدي و شايعي هستند كه در سراسر دنيا مشاهده مي شود. 14 درصد از تمامي ناتوانايي ها به علت اختلالات رواني، اجتماعي و عصبي بوده است و اين موارد 20 درصد از كل مراجعين به مراكز بهداشتي عمومي را تشكيل مي دهند.
افزون بر آنها بر پايه برآوردهاي سازمان جهاني بهداشت (1993) در دنيا حدود 500 ميليون نفر از اختلالات رواني رنج مي برند كه از اين عده حدود 25 ميليون نفر مبتلا به اسكيزوفرني نزديك به 150 ميليون نفر مبتلا به اختلالات نوروتيك مي باشند. و بيشتر اين موارد در كشورهاي در حال توسعه ديده مي شود. از طرفي همين سازمان معتقد است حجم مسائل رفتاري و رواني در اين كشورها رو به فزوني است و اين افزايش تا حدود زيادي وابسته به رشد جمعيت و تغييرات سريع اجتماعي مانند شهرنشيني و فروپاشي خانواده هاي گسترده و تغيير در شيوه هاي زندگي مردم و مشكلات اقتصادي مي باشد.
مروري بر مطالعات همه گيرشناسي كه طي 3 دهه گذشته انجام شد نشان مي دهد كه ميزان شيوع اختلالات رواني در كشورها و فرهنگهاي مختلف به علت تفاوت در روشهاي نمونه گيري، متنوع بودن ابزارهاي مورد استفاده، تكنيكهاي مختلف مصاحبه و نوع نظامهاي طبقه بندي، متفاوت گزارش گرديده است.
 اختلالات رواني نه تنها در جامعه ما بلكه در همه جوامع بشري از متمدن و غيرمتمدن به صورت آشكار و نهان وجود دارد و نمونه هايي از آن در بين مردان- زنان- جوانان- بزرگسالان و حتي سالمندان به صورتهاي مختلف مشاهده مي شود ولي برخي از اختلالات رواني در بين گروههاي مختلف سني و جنسي بيشتر است اينگونه افراد كه مبتلا به اختلال رواني هستند بيشتر از همه مبتلا به اضطراب و تشويش هستند. اختلالات رواني آرامش و تعادل رواني و رفتاري را از بيمار سلب كرده و فرد را در سازگاري با محيط دچار اشكال مي سازد كه در بعضي از اين اختلالات عدم تعادلها داراي صورتي آشكار هستند.

فهرست مطالب:
فصل اول : طرح تحقیق
فصل دوم : پيشينه تحقيق
فصل سوم : روش تحقيق
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
فصل پنجم : نتيجه گيري
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort