خانه / عمران / دانلود پایان نامه تعیین مناسبترین دوره زمانی ترمیم روسازی ها و بدست آوردن PCI راههای استان کردستان

دانلود پایان نامه تعیین مناسبترین دوره زمانی ترمیم روسازی ها و بدست آوردن PCI راههای استان کردستان

دانلود رایگان دانلود پایان نامه تعیین مناسبترین دوره زمانی ترمیم روسازی ها و بدست آوردن PCI راههای استان کردستان ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود پایان نامه تعیین مناسبترین دوره زمانی ترمیم روسازی ها و بدست آوردن PCI راههای استان کردستان “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

دانلود پایان نامه تعیین مناسبترین دوره زمانی ترمیم روسازی ها و بدست آوردن PCI راههای استان کردستان

دانلود-پایان-نامه-تعیین-مناسبترین-دوره-زمانی-ترمیم-روسازی-ها-و-بدست-آوردن-pci-راههای-استان-کردستاندانلود پایان نامه تعیین مناسبترین دوره زمانی ترمیم روسازی ها و بدست آوردن PCI راههای استان کردستان(۲۹۲ صفحه در قالب PDF)پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدمهندسی عمران – راه وترابریچکیده :نتایج و اطلاعات بدست آمده از روشهای مختلف ارزیابی وضعیت روسازی ، ابزار مناسبی برای مدیران بخش نگهداری روسازی هستند که با استفاده از آن می توانند تصویری از مقدار تخریب روسازی و اثرات آن بر کیفیت روسازی داشته باشند.ایراد بزرگی که تقریباً در تمام روشهای ارزیابی مشاهده می شود، در نظر نگرفتن محل ایجاد خرابی در روسازی و تأثیرات متفاوت آن بر کیفیت سواری است.تأثیر خرابی ایجاد شده داخل قوس بر کیفیت سواری بسیار بیشتر از تأثیر خرابی بوجود آمده با همان شدت در مسیر مستقیم است.در این پژوهش روش جدیدی ابداع گردیده که با استفاده از آن می توان تأثیر نحوه پراکندگی خرابیها در داخل قوسها و مسیرهای مستقیم بر روی کیفیت سواری و در نتیجه کیفیت روسازی سنجید. تحلیل اثرات بوجود آمدن خرابی در داخل قوسها بر اساس فاصله دید ، نیروی گریز از مرکز و میزان آشفتگی در نیروهای مقاوم در برابر آن می باشد.روش ابداع شده به گونه ایی طراحی شده که منطبق بر روش ارزیابی استاندارد PCI باشد. و در آن با استفاده از منحنیهای کاهندگی جدید می توان PCI روسازی مورد مطالعه را بر اساس نحوه پراکندگی خرابی در مسیر بدست آورد. منحنیهای مذکور با استفاده از نظرات رانندگان حرفه ای در مورد درصد کاهش کیفیت سواری خرابی بوجود آمده در قوس و با طی بیش از ۱۵۰۰۰ کیلو متر مسیر در جاده های مختلف بدست آمده است. با بکار بردن این منحنی ها در روند محاسبات ارزیابی وضعیت روسازی با روش PCI می توان شاخص مناسبی در اختیار مدیران قرار داد ، که با استفاده از این شاخص تصمیماتی صحیح برای اولویت بندی ترمیم روسازی مسیرها ی مختلف که PCI مشابهی دارند اتخاذ نمایند. خصوصیت بارز و بسیار مهم این روش عدم نیاز به زمان و هزینه بیشتر نسبت به روش استاندارد محاسبه PCI می باشد.فهرست مطالبفصل اول : تعریف مسئلهچکیده………………………………………………………………………….. ۱مقدمه ………………………………………………………………………….. ۲۱-۱- تعریف مسئله……………………………………………………………. ۳۲-۱- هدف از انجام تحقیق……………………………………………………. ۴۳-۱- مسائل و مشکلات………………………………………………………. ۶۴-۱- نحوه انجام پروژه…………………………………………………………. ۷فصل دوم۱-۲- مقدمه…………………………………………………………………….. ۹۲-۲- تعریف…………………………………………………………………….. ۱۰۳-۲- فرآیند سیستم مدیریت روسازی………………………………………. ۱۳۴-۲- معرفی مدیریت در سطح پروژه و مدیریت در سطح شبکه…………. ۱۳۵-۲- روشهای انتخاب گزینه های ترمیم و نگه داری………………………. ۱۵۱-۵-۲- روش انتخاب بر مبنای تجربیات قبلی………………………………. ۱۵۲-۵-۲- روش انتخاب بر مبنای وضعیت کنونی……………………………… ۱۶۳-۵-۲- روش انتخاب بر مبنای هزینه های چرخه عمر…………………….. ۱۶فصل سوم۱-۳- مقدمه……………………………………………………………………. ۱۸۲-۳- کیفیت سواری…………………………………………………………… ۲۰۳-۳- انواع خرابیها ………………………………………………………………۲۱فصل چهارم۱-۴- تعریف………………………………………………………………………. ۲۳۱-۱-۴- استفاده از نیروی انسانی یا ماشین آلات و تجهیزات برای برداشت اطلاعات. ۲۴۲-۱-۴- جمع آوری اطلاعات حاص از تخریب یا عدم تخریب روسازی………… ۲۵۲-۴-معرفی روش MCI……ر…………………………………………………….. ۲۷۱-۲-۴- جایگاه روش MCI ………………ر………………………………………..۲۸۲-۲-۴- معرفی رابطهMCI …………ر…………………………………………….۳۳۳-۲-۴- خرابی های مورد بررسی وارزیابی در روش MCI…………ر………… ۳۵۴-۲-۴-اندازه گیری مقدار سطح ترک خورده……………………………………. ۳۶۱-۴-۲-۴- تقسیم قطعات و روشهای جمع آوری اطلاعات در روشMCI …ر…..۳۷۵-۲-۴-تقسیم بندی مسیر به قطعات و واحدهای نمونه………………………. ۳۹۱-۵-۲-۴- جمع آوری اطلاعات توسط ماشین آلات ……………………………….۴۱۲-۵-۲-۴- جمع آوری اطلاعات با استفاده از نیروی انسانی……………………. ۴۵۶-۲-۴- محاسبه MCI در یک قطعه………………………………………………… ۴۷۱-۶-۲-۴- تعیین واحدهای نمونه مورد بررسی و ارزیابی……………………….. ۴۷۲-۶-۲-۴- بازرسی ، برداشت و جمع آوری اطلاعات از واحد نمونه……………. ۴۸۳-۶-۲-۴- نحوه محاسبه MCI…………ر………………………………………….. ۵۰۷-۲-۴- مدیریت روسازی از روی مقادیر محاسبه شده MCI ……ر………………۵۱۳-۴- معرفی روش PCI ……ر…………………………………………………………۵۷۱-۳-۴- کلیات………………………………………………………………………… ۵۷۲-۳-۴- روشهای جمع آوری اطلاعات درروش PCI …………ر…………………….۵۹۱-۲-۳-۴- بازرسی با وسایل پیشرفته……………………………………………… ۶۰۲-۱-۲-۳-۴- تابلوهای الکترونیکی…………………………………………………… ۶۱۲-۲-۳-۴-بازرسی چشمی از داخل اتومبیل………………………………………. ۶۲۳-۲-۳-۴- بازرسی چشمی از واحد نمونه به صورت پیاده……………………….. ۶۳۱-۳-۲-۳-۴-روسازی دارای رویه آسفالتی………………………………………….. ۶۳۲-۳-۲-۳-۴- روسازی دارای رویه بتنی………………………………………………. ۶۴۳-۳-۲-۳-۴- روسازی بدون رویه………………………………………………………. ۶۵۳-۳-۴- تقسیم بندی شبکه راه به شاخه ، قطعه و واحد نمونه…………………. ۶۵۱-۳-۳-۴- تعریف شبکه روسازی ها …………………………………………………۶۵۲-۳-۳-۴- تقسیم بندی شبکه راه به شاخه………………………………………. ۶۶۳-۳-۳-۴- تقسیم بندی شاخه به قطعات………………………………………….. ۶۷۴-۳-۳-۴- تقسیم بندی قطعه به واحدهای نمونه…………………………………. ۶۷۱-۴-۳-۳-۴-تأثیر اندازه واحد نمونه برروی PCI ا……………ر…………………………۶۸۴-۳-۴- محاسبه PCI در یک واحد نمونه……………………………………………….۷۰۱-۴-۳-۴- تعیین واحدهای نمونه مورد بررسی……………………………………… ۷۱۱-۱-۴-۳-۴- در سطح پروژه……………………………………………………………. ۷۱۲-۱-۴-۳-۴- در سطح شبکه………………………………………………………….. ۷۴۳-۱-۴-۳-۴- انتخاب واحدهای نمونه اضافی…………………………………………. ۷۶۲-۴-۳-۴- بازرسی و جمع آوری اطلاعات ……………………………………………..۷۶۳-۴-۳-۴- نحوه محاسبه PCI …………………ر………………………………………..۷۶۱-۳-۴-۳-۴- مراحل محاسبه PCI برای روسازی آسفالتی وراههای بدون رویه…… ۷۷۲-۳-۴-۳-۴- مراحل محاسبه PCI برای روسازی بتنی……………………………….. ۸۲۵-۳-۴- محاسبه PCI در یک قطعه………………………………………………………. ۸۵۶-۳-۴- تعیین میزان خرابی برای یک قطعه روسازی………………………………….. ۸۷فصل پنجم ۱- ۵-بررسی وضعیت روسازی بر اساس محل خرابی………………………………. ۹۱۱-۱-۵- کیفیت سواری…………………………………………………………………… ۹۴۲-۵- ضرایب کاهندگی خرابی در قوسها………………………………………………. ۹۴۱-۲-۵-برآمدگی و فرورفتگی…………………………………………………………….. ۹۴۲-۲-۵ پایین افتادگی شانه……………………………………………………………… ۹۵۳-۲-۵- ترک خوردگی انعکاسی درز ناشی از دالهای بتن سیمانی……………….. ۹۸۴-۲-۵- ترک خوردگی بلوکی……………………………………………………………. ۹۹۵-۲-۵- ترک خوردگی پوست سوسماری ……………………………………………..۱۰۱۶-۲-۵- ترک خوردگی طولی و عرضی………………………………………………… ۱۰۲۷-۵-۲- ترک خوردگی لبه……………………………………………………………….. ۱۰۴۸-۲-۵- ترک خوردگی لغزشی………………………………………………………….. ۱۰۶۹-۲-۵- تو رفتگی………………………………………………………………………… ۱۰۷۱۰-۲-۵-تورم……………………………………………………………………………… ۱۰۹۱۱-۲-۵- چاله……………………………………………………………………………… ۱۱۰۱۲-۲-۵- صیقلی شدن دانه ها …………………………………………………………..۱۱۱۱۳-۲-۵- کنار رفتگی………………………………………………………………………. ۱۱۲۱۴-۲-۵- موج زدگی………………………………………………………………………… ۱۱۴۱۵-۲-۵- وصله و کنده کاری……………………………………………………………….. ۱۱۵۳- ۵-برآورد تأثیر قوسها در ارزیابی وضعیت روسازی…………………………………… ۱۱۵۴-۵- نحوه بدست آوردن منحنی های جدید ……………………………………………..۱۱۶فصل ششم۱-۶- مقدمه………………………………………………………………………………….. ۱۱۹۲-۶- مشخصات قطعه………………………………………………………………………. ۱۱۹۳-۶- روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………….. ۱۲۱۴-۶- تقسیم بندی مسیر به قطعات ……………………………………………………….۱۲۲۵-۶- تقسیم بندی قطعه به واحدهای نمونه…………………………………………….. ۱۲۲۶-۶- تعیین واحدهای نمونه مورد بررسی…………………………………………………. ۱۲۳۷-۶- نحوه محاسبه PCI ………ر……………………………………………………………..۱۲۳فصل هفتمنتیجه گیری و پیشنهاد………………………………………………………………………….۱۲۵فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………. ۲۶۴فهرست منابع غیر فارسی…………………………………………………………………….. ۲۶۶چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………… ۲۶۷

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “دانلود پایان نامه تعیین مناسبترین دوره زمانی ترمیم روسازی ها و بدست آوردن PCI راههای استان کردستان  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

پاورپوینت عیوب جوشکاری در مهندسی جوش و ساختمان

پاورپوینت عیوب جوشکاری در مهندسی جوش و ساختمان

پاورپوینت-عیوب-جوشکاری-در-مهندسی-جوش-و-ساختمان

توضیحات:
فایل پاورپوینت عیوب جوشکاری در مهندسی جوش و ساختمان
، در حجم 45 اسلاید قابل ویرایش، همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

چون مواد و فلزات تشکیل‌ دهنده و جوش‌ دهنده و گیرنده از لحاظ متالوژیکی بایستی دارای خصوصیات مناسب باشند، بنابراین جوشکاری از لحاظ متالوژیکی بایستی مورد توجه قرار گیرد که آیا قابلیت متالوژی و فیزیکی جوشکاری دو قطعه مشخص است؟ پس از قابلیت متالوژی ، آیا قطعه‌ای را که ایجاد می‌کنیم، از لحاظ مکانیکی قابل کاربرد و سالم است؟ آیا می‌توانیم امکانات و وسائل برای نیازها و شرایط مخصوص این جوشکاری ، مثلاً گاز و دستگاه را ایجاد نمائیم و بر فرض ، ایجاد نیرو در درجه حرارت بالا یا ضربه زدن در درجه حرارت پایین ممکن باشد؟ زیرا استانداردهای مکانیکی و مهندسی و صنعتی جوشکاری باید در تمام این موارد رعایت شود تا جوش بدون شکستگی و تخلخل و یا نفوذ سرباره و غیره انجام گیرد. تکرار می‌شود در جوشکاری تخصصی و اصولاً تمام انواع جوش ، قابلیت جوش خوردن فلزات را باید دقیقاً دانست. در مورد مواد واسطه و الکترود و پودر جوش ، باید دقت کافی نمود. محیط لازم قبل و در حین جوشکاری و پس از جوشکاری را مثلاً در مورد چدن ، باید بوجود آورد. گازهای دستگاههای مناسب و انتخاب فلزات مناسب از لحاظ ذوب در کوره ذوب آهن و بعد در حین جوشکاری از لحاظ جلوگیری از صدمه گاز - آتش و مشعل و برق و هوای محیط و وضعیت جسمانی و زندگی جوشکار ، خود نکات اساسی دیگر هستند که مشکلات جوشکاری می‌باشند.

فهرست مطالب:
مقدمه
روی هم افتادگی
سوختگی یا بریدگی کناره جوش
آخالهای سرباره
ذوب ناقص
تخلخل
همراستا نبودن اتصال جوش
نفوذ ناقص
ترک جوش
ترک به صورت خط مرکزی
ترک مرکزی ناشی از جدایش
ترک مرکزی ناشی از شکل گرده جوش
ترک مرکزی ناشی از شرایط سطحی جوش
ترک منطقه متأثر از جوش
ترک عرضی
پیچیدگی
انواع پیچیدگی
آنیل کردن
تنش زدائی
نرمال کردن
عیوب جوش در فیلمهای رادیوگرافی
نقش فلز پاشی در جلو گیری از تخریب سازه های فلزی
مقدمه
چکيده تحليل
عملکرد لرزه ای ساختمانهای فولادی
صنعت جوشکاری ساختمان در ایران
عدم انطباق اجرای معمول سازه های فولادی با آیین نامه ها و دستورالعملها
کیفیت پایین جوش به علت عدم آموزش کلاسیک کافی در این زمینه برای جوشکاران و مهندسان
نبود نظارت اصولی و دقیق بر اجرای جوشکاری در ساختمانهای شهری در کشور
عدم طرح دقیق اتصال جوشی با توجه به عملکرد مورد نظرآنها
نتیجه گیری و پیشنهادات
البرج دبی،بلند ترین برج دنیا
برج تورنتو
برج های دو قلو پتروناس

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت حالت های جوشکاری (8اسلاید)
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort