خانه / مدیریت / دانلود پروژه پایانی گزارش مقایسه‌ای یافته‌های علمی دوره کاردانی با کار عملی در بیمارستان امام حسین

دانلود پروژه پایانی گزارش مقایسه‌ای یافته‌های علمی دوره کاردانی با کار عملی در بیمارستان امام حسین

دانلود رایگان دانلود پروژه پایانی گزارش مقایسه‌ای یافته‌های علمی دوره کاردانی با کار عملی در بیمارستان امام حسین ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود پروژه پایانی گزارش مقایسه‌ای یافته‌های علمی دوره کاردانی با کار عملی در بیمارستان امام حسین “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

دانلود پروژه پایانی گزارش مقایسه‌ای یافته‌های علمی دوره کاردانی با کار عملی در بیمارستان امام حسین

دانلود-پروژه-پایانی-گزارش-مقایسه‌ای-یافته‌های-علمی-دوره-کاردانی-با-کار-عملی-در-بیمارستان-امام-حسیندانلود پروژه پایانی گزارش مقایسه‌ای یافته‌های علمی دوره کاردانی با کار عملی در بیمارستان امام حسین (ع).Docدانلود پروژه پایانی با موضوع گزارش مقایسه‌ای یافته‌های علمی دوره کاردانی با کار عملی در بیمارستان امام حسین (ع) نوع فایل : Word تعداد صفحات : 280فهرست محتوافصل اولمقدمهتاریخچه بیمارستان امام حسین(ع)اساسنامه بیمارستان امام حسین(ع)فصل دوم- مطالعه منابع:برنامه‌ریزیتعریف برنامه‌ریزیجایگاه برنامه‌ریزی در سازمانمزایای برنامه‌ریزیارتباط برنامه‌ریزی با سایر وظایف مدیریتتقدم برنامه‌ریزی نسبت به سایر وظایف مدیریتروش‌های حل مشکلاتمعرفی تکنیک‌های تصیم‌گیریمعرفی مراحل طراحی برنامه‌ریزی عملیاتیمعرفی تکنیک‌های برنامه‌ریزینظام برنامه و تأمین نیروی انسانیطرح‌ریزی و براورد احتیاجات منابع انسانیاستخدامکارمندیابی منابع داخلی و خارجیروش‌های انتخاب و گزینشنظام بهسازی منابع انسانی:ارزیابی شایستگی کارکناننظریه‌های ارزیابینظام نگهداری منابع انسانی:بهداشت و ایمنی در محیط کارخدمات رفاهی و بیمه و خدمات پرسنلآموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیرانبرنامه‌ریزی و طرح‌ریزی نیوری انسانی بیمارستان امام حسین(ع)سازمان:تعریف سازماننقش سازمان در عصر کننونیسازمان‌های رسمیسازمان‌های غیر رسمیتأثیر سازمانهای غیررسمی به سازمانهای رسمیفوائد سازمانهای غیررسمیانواع نمودارهای سازمانیسازمان در در قالب سیستماصول سازماندهیمبانی و انواع تقسیم کار و طبقه‌بندی وظایف در سازمانمزایا و معایب تقسیم کارتوسعه شغلی و چرخش شغلیقلمرو نظارت در سازمانیصف و ستادلزوم استقرار واحدهای ستادیاختیار و مسئولیتتفویض اختیارهماهنگی و اهمیت راههای ایجاد هماهنگیمدیریت زمان در سازمانمدیریت بحران در سازمانچارت بیمارستان امام حسین(ع)نیروی انسانی در بیمارستان امام حسین(ع)وضعیت نیروی انسانیگروه‌های شغلی بیمارستان امام حسین(ع9تنظیم گروه‌ها شغلیتاریخچه طبقه بندی مشاغل در ایرانخلاصه‌ای از تاریخچه و سیر تحول و فواید طبقه‌بندی مشاغلطبقه‌بندی مشاغل در بیمارستان امام حسین(ع)علل وجود طبقه‌بندی مشاغلاجرای طبقه بندی مشاغل در آنفواید طبقه‌بندی مشاغلشرح وظایف هر یک از مشاغلنظام پرداخت در بیمارستان امام حسین(ع)توضیح در مورد نحوه تنظیم لیست حقوق و مزایا و نظام پرداخت آننحوه محاسبه حق بیمهبازنشستگیاضافه‌کاریخرید کارکنانمالیاتغیبتحوادثنحوه پرداخت وام‌ها از قبیل وام ازدواج، وام مسکنصدور احکامنحوه صدور احکام داخلی کارکناننحوه اعطائ رتبه، مرتبه گروه، درجه ارتقاءارزشیابی مشاغلارزشیابی مشاغل و روش‌های مختلف آن از جهت نظرینحوه ارزشیابی مشاغل در محل کارآموزیبایگانی و اداره امور اسنادیتعریف بایگانی و اداره امور اسنادیضرورت حفظ و نگهداری اسناد و مدارکطبقه‌بندی و روشهای تنظیم اسناداصول و روشهای مختلف بایگانینحوه بایگانی اسناد و مدارک تخصصیتعریف مکاتبات اداری و امور دفتریهدف و وظایف اداره امور دفتری و دبیرخانهروش‌های اداره امور دفتری و انواع دبیرخانهفرم‌ها ودفاتر و وسایل امور دفتریانواع نامه‌های اداری و مراحل آنشیوه نگارش برای نامه‌های اداریبررسی روش‌های اداری محل کارآموزیسیستم بایگانیمدیریت امور اسنادنحوه مکاتبات و امور دبیرخانه محل کارآموزی اموال:تعریف انواع اموالانواع مالکیتاموال دولتینقش دیوان محاسبات و نظارت بر اموال دولتی انبار:تعریف انباراهمیت و جایگاه انباروظایف مدیر انبارانواع طبقه‌بندی کالااستانداردهای موجود در انبارداریروش‌های مختلف انبار ک ردن کالاشیوه‌های کنترل موجودی در انبارحمل و نقل در انبارمسائل ایمنی انبارسیستم پشتیبانی در محل کاراموزیبررسی سیستم پشتیبانیکارپردازی (تدارکات)نحوه تأمین نیازمندی‌هاروش‌های انبارداریسیستم حسابداریتعریف حسابداریحسابداری یک موسسه بایگانیصدور سندتنظیم دفاتر روزنامه و کلانجام اصلاحاتتنظیم تراز آزمایشتنظیم صورت سود و زیانتنظیم صورت حساب سرمایهتنظیم ترازنامهثبت روزنامه بستن حسابهای موقت و انتقال به دفتر کلتنظیم تراز اختتامیبستن حسابهای دائم و انتقال به دفتر کلتنظیم تراز اختتامی – افتتاح حسابها در اول دوره در دفاتر روزنامه و کلتعریف بودجه و اصول آنمراحل بودجهانواع طبقه‌بندی بودجه از نظر درآمد و هزینه‌هانحوه تهیه و  مبادله موافقت‌نامه‌های جاریو طرح‌های عمرانیانواع بودجه‌های عملیاتیسیستم حسابداری محل کارآموزیروش تحقیق:شناخت روش علمی تحقیقشناخت مسئله یا مشکل به منظور آغاز تحقیقتنظیم سئوالات تحقیقنحوه تدوین و تبیین فرضیه در باب علل بوجود آمدن مشکلانتخاب فرضیه یا فرضیه‌های اهمتعریف جامعه آماری و جامعه نمونه و نحوه انتخاب آنروشهای مختلف یادداشت‌برداریجمع آوری اطلاعات برای فرضیه یا فرضیه‌های اهمطبقه بندی اطلاعات جمع آوری شدهتجزیه و تحلیل اطلاعاتطرز تهیه گزارش تحقیق یا کتابفصل سوم: مقایسه و تجزیه و تحلیلفصل چهارم: نتایج پیشنهادات و محدودیتها در عملبخش اول – نتایجنتایج حاصل از مقایسه و تجزیه و تحلیلبخش دوم – پیشنهاداتپیشنهادات اجراییپیشنهاد به منظور تحقیق در آیندهبخش سوم – محدودیت‌ها در عملاهم محدودیت‌هاپیوست‌ها

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “دانلود پروژه پایانی گزارش مقایسه‌ای یافته‌های علمی دوره کاردانی با کار عملی در بیمارستان امام حسین  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

تحقیق توانمندسازی کارکنان

تحقیق توانمندسازی کارکنان

تحقیق-توانمندسازی-کارکنان

توضیحات:
تحقیق توانمندسازی کارکنان، در قالب فایل pdf و در حجم 19 صفحه.

بخشی از متن:
با توجه به درک جایگاه والای منابع انسانی در دوران اخیر به اثبات رسیده است که تحقق هر سیاست، استراتژی و برنامه ای در سطوح ملی تا سازمان های کوچک به منابع انسانی آن وابسته است و تحقق سیاست های کلی نظام اداری نیز در گرو ایجاد قابلیت های لازم در دستگاه های اجرایی و کارکنان آن ها است. ارتقای توانمندی نظام اداری منوط به ایجاد بستر ها و زمینه هایی برای توانمندسازی در سطح فردی و سازمانی است. در این مقاله با ذکر مفاهیم و رویکردها، بستر ها و الزامات، گام ها و موانع توانمندسازی ویژگی های کارکنان توانمند در دستگاه های اجرایی و هم چنین ویژگی های دستگاه های اجرایی توانمند در نظام اداری ذکر می گردد و با مروری بر پیشینه توانمندسازی در نظام اداری و جمع بندی مولفه ها و متغیرهای موثر بر توانمندسازی و نقش آن در تحقق سیاست های کلی نظام اداری، سعی در تبیین ضرورت توجه به توانمندسازی در ابعاد فردی و سازمانی در نظام اداری ایران دارد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مفهوم توانمندسازی
توانمندی و قدرت
سطوح توانمندسازی
ارکان توانمندسازی
گام های اساسی برای توانمندسازی
موانع پیش روی توانمندسازی
اثرات و نتایج توانمندسازی
توانمندسازی با رویکرد اسلامی و ازدیدگاه قرآن
پیشینه توانمندسازی در نظام اداری ایران
ویژگی های نظام اداری توانمند و کارکنان توانمند
نتیجه گیری
منابع
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *