خانه / مدیریت / دانلود پروژه پایانی گزارش مقایسه‌ای یافته‌های علمی دوره کاردانی با کار عملی در بیمارستان امام حسین

دانلود پروژه پایانی گزارش مقایسه‌ای یافته‌های علمی دوره کاردانی با کار عملی در بیمارستان امام حسین

دانلود رایگان دانلود پروژه پایانی گزارش مقایسه‌ای یافته‌های علمی دوره کاردانی با کار عملی در بیمارستان امام حسین ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود پروژه پایانی گزارش مقایسه‌ای یافته‌های علمی دوره کاردانی با کار عملی در بیمارستان امام حسین “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

دانلود پروژه پایانی گزارش مقایسه‌ای یافته‌های علمی دوره کاردانی با کار عملی در بیمارستان امام حسین

دانلود-پروژه-پایانی-گزارش-مقایسه‌ای-یافته‌های-علمی-دوره-کاردانی-با-کار-عملی-در-بیمارستان-امام-حسیندانلود پروژه پایانی گزارش مقایسه‌ای یافته‌های علمی دوره کاردانی با کار عملی در بیمارستان امام حسین (ع).Docدانلود پروژه پایانی با موضوع گزارش مقایسه‌ای یافته‌های علمی دوره کاردانی با کار عملی در بیمارستان امام حسین (ع) نوع فایل : Word تعداد صفحات : 280فهرست محتوافصل اولمقدمهتاریخچه بیمارستان امام حسین(ع)اساسنامه بیمارستان امام حسین(ع)فصل دوم- مطالعه منابع:برنامه‌ریزیتعریف برنامه‌ریزیجایگاه برنامه‌ریزی در سازمانمزایای برنامه‌ریزیارتباط برنامه‌ریزی با سایر وظایف مدیریتتقدم برنامه‌ریزی نسبت به سایر وظایف مدیریتروش‌های حل مشکلاتمعرفی تکنیک‌های تصیم‌گیریمعرفی مراحل طراحی برنامه‌ریزی عملیاتیمعرفی تکنیک‌های برنامه‌ریزینظام برنامه و تأمین نیروی انسانیطرح‌ریزی و براورد احتیاجات منابع انسانیاستخدامکارمندیابی منابع داخلی و خارجیروش‌های انتخاب و گزینشنظام بهسازی منابع انسانی:ارزیابی شایستگی کارکناننظریه‌های ارزیابینظام نگهداری منابع انسانی:بهداشت و ایمنی در محیط کارخدمات رفاهی و بیمه و خدمات پرسنلآموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیرانبرنامه‌ریزی و طرح‌ریزی نیوری انسانی بیمارستان امام حسین(ع)سازمان:تعریف سازماننقش سازمان در عصر کننونیسازمان‌های رسمیسازمان‌های غیر رسمیتأثیر سازمانهای غیررسمی به سازمانهای رسمیفوائد سازمانهای غیررسمیانواع نمودارهای سازمانیسازمان در در قالب سیستماصول سازماندهیمبانی و انواع تقسیم کار و طبقه‌بندی وظایف در سازمانمزایا و معایب تقسیم کارتوسعه شغلی و چرخش شغلیقلمرو نظارت در سازمانیصف و ستادلزوم استقرار واحدهای ستادیاختیار و مسئولیتتفویض اختیارهماهنگی و اهمیت راههای ایجاد هماهنگیمدیریت زمان در سازمانمدیریت بحران در سازمانچارت بیمارستان امام حسین(ع)نیروی انسانی در بیمارستان امام حسین(ع)وضعیت نیروی انسانیگروه‌های شغلی بیمارستان امام حسین(ع9تنظیم گروه‌ها شغلیتاریخچه طبقه بندی مشاغل در ایرانخلاصه‌ای از تاریخچه و سیر تحول و فواید طبقه‌بندی مشاغلطبقه‌بندی مشاغل در بیمارستان امام حسین(ع)علل وجود طبقه‌بندی مشاغلاجرای طبقه بندی مشاغل در آنفواید طبقه‌بندی مشاغلشرح وظایف هر یک از مشاغلنظام پرداخت در بیمارستان امام حسین(ع)توضیح در مورد نحوه تنظیم لیست حقوق و مزایا و نظام پرداخت آننحوه محاسبه حق بیمهبازنشستگیاضافه‌کاریخرید کارکنانمالیاتغیبتحوادثنحوه پرداخت وام‌ها از قبیل وام ازدواج، وام مسکنصدور احکامنحوه صدور احکام داخلی کارکناننحوه اعطائ رتبه، مرتبه گروه، درجه ارتقاءارزشیابی مشاغلارزشیابی مشاغل و روش‌های مختلف آن از جهت نظرینحوه ارزشیابی مشاغل در محل کارآموزیبایگانی و اداره امور اسنادیتعریف بایگانی و اداره امور اسنادیضرورت حفظ و نگهداری اسناد و مدارکطبقه‌بندی و روشهای تنظیم اسناداصول و روشهای مختلف بایگانینحوه بایگانی اسناد و مدارک تخصصیتعریف مکاتبات اداری و امور دفتریهدف و وظایف اداره امور دفتری و دبیرخانهروش‌های اداره امور دفتری و انواع دبیرخانهفرم‌ها ودفاتر و وسایل امور دفتریانواع نامه‌های اداری و مراحل آنشیوه نگارش برای نامه‌های اداریبررسی روش‌های اداری محل کارآموزیسیستم بایگانیمدیریت امور اسنادنحوه مکاتبات و امور دبیرخانه محل کارآموزی اموال:تعریف انواع اموالانواع مالکیتاموال دولتینقش دیوان محاسبات و نظارت بر اموال دولتی انبار:تعریف انباراهمیت و جایگاه انباروظایف مدیر انبارانواع طبقه‌بندی کالااستانداردهای موجود در انبارداریروش‌های مختلف انبار ک ردن کالاشیوه‌های کنترل موجودی در انبارحمل و نقل در انبارمسائل ایمنی انبارسیستم پشتیبانی در محل کاراموزیبررسی سیستم پشتیبانیکارپردازی (تدارکات)نحوه تأمین نیازمندی‌هاروش‌های انبارداریسیستم حسابداریتعریف حسابداریحسابداری یک موسسه بایگانیصدور سندتنظیم دفاتر روزنامه و کلانجام اصلاحاتتنظیم تراز آزمایشتنظیم صورت سود و زیانتنظیم صورت حساب سرمایهتنظیم ترازنامهثبت روزنامه بستن حسابهای موقت و انتقال به دفتر کلتنظیم تراز اختتامیبستن حسابهای دائم و انتقال به دفتر کلتنظیم تراز اختتامی – افتتاح حسابها در اول دوره در دفاتر روزنامه و کلتعریف بودجه و اصول آنمراحل بودجهانواع طبقه‌بندی بودجه از نظر درآمد و هزینه‌هانحوه تهیه و  مبادله موافقت‌نامه‌های جاریو طرح‌های عمرانیانواع بودجه‌های عملیاتیسیستم حسابداری محل کارآموزیروش تحقیق:شناخت روش علمی تحقیقشناخت مسئله یا مشکل به منظور آغاز تحقیقتنظیم سئوالات تحقیقنحوه تدوین و تبیین فرضیه در باب علل بوجود آمدن مشکلانتخاب فرضیه یا فرضیه‌های اهمتعریف جامعه آماری و جامعه نمونه و نحوه انتخاب آنروشهای مختلف یادداشت‌برداریجمع آوری اطلاعات برای فرضیه یا فرضیه‌های اهمطبقه بندی اطلاعات جمع آوری شدهتجزیه و تحلیل اطلاعاتطرز تهیه گزارش تحقیق یا کتابفصل سوم: مقایسه و تجزیه و تحلیلفصل چهارم: نتایج پیشنهادات و محدودیتها در عملبخش اول – نتایجنتایج حاصل از مقایسه و تجزیه و تحلیلبخش دوم – پیشنهاداتپیشنهادات اجراییپیشنهاد به منظور تحقیق در آیندهبخش سوم – محدودیت‌ها در عملاهم محدودیت‌هاپیوست‌ها

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “دانلود پروژه پایانی گزارش مقایسه‌ای یافته‌های علمی دوره کاردانی با کار عملی در بیمارستان امام حسین  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

بررسی تطبیقی مدیریت دانش در بخش بانکی: با تحقیقات تجربی

بررسی تطبیقی مدیریت دانش در بخش بانکی: با تحقیقات تجربی

بررسی-تطبیقی-مدیریت-دانش-در-بخش-بانکی-با-تحقیقات-تجربیهمراه با توسعه تئوریهای هرج و مرج و پیچیدگی، و به همراه آن پیدا کردن یک جای میان رشته ای؛ مفاهیم نوآوری، کارآفرینی، گردش بازخورد و انطباق به وجود آمد و همکاری و برنامه های کاربردی شبکه ای معنای جدیدی در این چارچوب مفهومی نو به دست آورده اند .نتیجه پیشرفت تجربی در این زمینه، افزایش اهمیت و ارزش اطلاعات می باشد ، و در نتیجه کسب و کار هایی که قادر به تولید اطلاعات بودند موفقیت پایدار دست یافته اند. تئوری سازمان سنتی به سازمان به عنوان یک ماشین می نگرد که کارکرد ها ، حل مشکلات و دریافت اطلاعات از خارج، به منظور دستیابی به یک هدف خاص است . این درک استاتیک و منفعل از سازمان منجر به عدم موفقیت در کسب فرآیندهای پویا، از تعامل بین سازمان ، اعضای آن و محیط می گردد. با این حال کار سازمان حل ساده مشکلات نیست، بلکه با ایجاد و تعریف این مشکلات ، دانش جدیدی را خلق نموده و از آنها به عنوان راه حل استفاده می نماید. سازمان یک ماشین پردازش داده نیست ، اما یک نهاد است که باعث ایجاد دانش به عنوان یک نتیجه از اقدامات و تعاملات خود می گردد.
هدف از این مطالعه تعیین اجزایی است که فرایند مدیریت دانش کسب و کار را تحت تاثیر قرار داده ، و برای تجزیه و تحلیل تفاوت بین بانک های دولتی و خصوصی با توجه به اجزا مدیریت دانش آنها ، با تعیین مهارت های مرتبط و سطح اجرای مدیریت دانش سازمانی در بخش بانکی مورد بررسی قرار می گیرد.

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *