خانه / معماری / پاورپوینت-مشرفيت، معماري و نحوه استقرار بناها- در ۳۵اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت-مشرفيت، معماري و نحوه استقرار بناها- در ۳۵اسلاید-powerpoin-ppt

دانلود رایگان پاورپوینت-مشرفيت، معماري و نحوه استقرار بناها- در ۳۵اسلاید-powerpoin-ppt ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ پاورپوینت-مشرفيت، معماري و نحوه استقرار بناها- در ۳۵اسلاید-powerpoin-ppt “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

پاورپوینت-مشرفيت، معماري و نحوه استقرار بناها- در ۳۵اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت-مشرفيت-معماري-و-نحوه-استقرار-بناها-در-35اسلاید-powerpoin-ppt 1-1ـ رعايت ضوابط مربوط به حريم اشراف بناها و مسائل مشرفيت در موردكليه‌بناهائي‌كه‌درمجاورت‌يك ‌قطعه‌مالكيت‌احداث مي‌شود، الزامي است.۲-۱ـ با توجه به نحوه تابش خورشيد در شهر اصفهان، رعايت حريم سايه‌اندازي در احداث بنا در قطعات مالكيت الزامي است. بدين معني كه ارتفاع بناي واقع در جنوب يك قطعه مالكيت نبايستي از حداقل فاصله آن از بر مجاز ساختمان قطعه مالكيت واقع در شمال آن تجاوز نمايد.تبصره۱-‌درمجتمع‌هاي‌جديدمسكوني،تجاري‌وبناهاي‌عمومي ‌رعايت‌ ضابطه فوق الزامي است، لكن در محوطه هاي مسكوني ساخته شده تعيين نسبت فوق تا بلامانع است.تبصره ۲ ـ مقياس محاسبه ارتفاع مجاز يك قطعه مالكيت جنوبي كه دسترسي آن با دسترسي قطعه مالكيت شمالي مربوطه داراي اختلاف ارتفاع باشد،متوسط ارتفاع دسترسي هاي دو قطعه مالكيت مزبورخواهد بود. 3-1ـ در هيچيك از سطوح خارجي بنا نمي‌توان پنجره يا هواگير مشرف به مالكيت مجاور احداث نمود، مگر اينكه از حد مالكيت مجاور حداقل دو متر عقب نشيني صورت گرفته باشد. در اين حالت پنجره ها بايستي تا ارتفاع ۷۵/۱ متر از كف مربوطه به صورت غير بازشو بوده و با استفاده از شيشه مات و يا مصالح مشابه بيرون آنها غير قابل رؤيت گردند.۴-۱ـ در مجتمع‌هاي مسكوني در مواردي كه اطاق هاي دو واحد مسكوني مستقل از يك حياط خلوت نور مي‌گيرند، فاصله پنجره هاي‌مقابل يكديگرنبايستي كمتر از ۴ متر باشد و تا ارتفاع ۷۵/۱ متري از كف بايستي به صورت غير بازشو و غيرشفاف باشد.۵-۱-نورگيري‌بناهاي‌مختلف‌ازگذرها،پاركها و ميادين عمومي بلامانع است.۶-۱-لازم است كه كليه بازشوها، تراس ها و بالكن هاي بناهاي همجوار گذرهاي شرقي ـ غربي با عرض كمتر از ۲۴ متر و در گذرهاي شمالي ـ جنوبي با عرض كمتر از ۲۰ متر با استفاده از مصالح غيرشفاف مانند شيشه مات تا ارتفاع ۷۵/۱ از كف مربوطه پوشيده شوند.تبصره ۱ـ درصورتيكه فاصله بين دو پنجره مشرف به يكديگر بيش از ۳۵ مترباشدو در قطعات مالكيت همجوار ماديها رعايت محدوديت ارتفاع پنجره فوق الذكر الزامي نيست.۷-۱ ـ در معابر شرقي ـ غربي با عرض ۲۴ متر و بيشتر و معابر شمالي ـ جنوبي با عرض۲۰ متر و بيشتر نصب پنجره بازشو از ارتفاع ۸۵/۰ متري به‌بالا و همچنين بالكن يا تراس يا جان پناه در ارتفاع معمول بلامانع است.۸-۱-پيشنهادمي‌گرددكه‌قطعات‌مالكيت‌همجواركه‌بناهاي‌آنهابيش‌ازيك‌طبقه ياارتفاع‌متعارف‌مي‌باشد، قسمتي از حياط خود را به طريقي محصورنمايندكه يك فضاي بدون اشراف براي واحدهاي مسكوني همجوار به دست آيد.۹-۱-ايجادراه پله در فضاي آزاد لازم الرعايه جهت تأمين دسترسي طبقات فوقاني ممنوع مي باشد.۱۰-۱ ـ استقرار بناي جديد تنها در۶۰ درصد بخش شمالي قطعه مالكيت با رعايت سطح اشغال تعيين شده در طبقه همكف مجاز مي باشد.۱۱-۱ ـ استقرار بنا در طبقات فوقاني و اصولاً احداث هر نوع ساختمان در ارتفاع بيش از ۵/۳ متر، لازم است در محدوده ۶۰ درصد بخش شمالي قطعه مالكيت با رعايت سطح زيربناي مجاز صورت گيرد.تبصره ۱ـ در محوطه هاي تاريخي اين رقم مي تواند با نظر سازمان ميراث فرهنگي و در هماهنگي با بناهاي همجوار حداكثر تا ۵ متر افزايش يابد.تبصره ۲ـ در قطعات مالكيت همجوار گذرهاي با عرض۲۰ متر و بيشتر شمالي‌ـ‌جنوبي به شرط رعايت حداكثر سطح اشغال وسطح زيربنا، احداث بنا در تمامي ‌قسمت ‌مشرف‌ به‌گذر و در تمامي طبقات بلامانع است، ليكن رعايت‌اين‌ضابطه‌در قطعات مالكيت همجوار محورهاي شهري الزامي است. 12-1 ـ حداقل ۵۰ درصد فضاي آزاد قطعات مالكيت مسكوني بايستي به پوشش گياهي اختصاص داده شود.۱۳-۱ ـ به منظور كمك به مطلوبيت سيماي بدنه‌هاي گذرهاي اصلي، به ترتيب اولويت خط آسمان (آخرين حدبنا)، حد بالا و پائين پنجره‌هاي هر يك از طبقات، حدبالاي دربهاي ورودي و حدبالاي ديوار حياط‌هاي مشرف به ميادين وگذرها بايستي هم تراز باشد.تدابير لازم در اين خصوص مي‎بايست توسط شهرداري و در زمان تهيه و تأئيد طرح‌هاي معماري بناهاي مورد نظر اتخاذ گردد.تبصره ۱ـ در گذرهاي با شيب با بيش از ۲% و با عرض ۱۲ متر و بيشتر جهت هم تراز نمودن خط آسمان، اضافه ارتفاع در طبقه هم كف به ميزانحداكثر يك متر علاوه بر ارتفاع مجاز با نظر شهرداري بلامانع است. بدين ترتيب شكستگي خط آسمان تنها در فواصل بين گذرها اتفاق خواهد افتاد. تبصره ۲ـ درهرصورت اختلاف خط آسمان در بناهاي همجوار و قسمتهاي مختلف يك بنا نبايستي كمتر از نيم متر باشد.۱۴-۱ـ اضافه ارتفاع دست انداز بام جهت هم تراز نمودن خط آسمان بنا با خط آسمان بناهاي همجوار بلامانع است و جزء حداكثر ارتفاع مجاز تلقي نخواهد شد. حداكثر ارتفاع مجاز دست انداز ۷/۰ متر مي باشد.۱۵-۱- لبه بام پلكان‌هائي (خرپشته) كه درمجاورت گذر يا فضاي آزاد قطعات ‌مالكيت ‌اجراء‌ مي‌شود بايستي‌ هم‌تراز خط ‌آسمان‌بنا باشد و از آن ‌مرتفع‌تر اجرا ‌نگردد. براي ‌اين ‌منظورخرپشته‌مي‌تواند به ‌صورت ‌شيب‌دار اجراء گردد. 16-1ـ كليه سطوح مشرف به گذرها و سطوح خارجي و داخلي بناهائي كه ازگذرهاي‌عمومي قابل رؤيت باشد،بايد با مصالح مناسب و ترجيحاً مصالح اصلي نما با نظر شهرداري نماسازي شود و از هر گونه نقاشي در اين بدنه‌ها پرهيز گردد.۱۷-۱ – نماسازي سطوح مشرف به فضاهاي آزاد قطعات مالكيت مجاور الزامي است و انجام آن بر عهده مالك بناي اشراف دار است. جنس و طرح نماها با نظر شهرداري تعيين خواهد شد.۱۸-۱ ـ جنس سطوح مشرف به گذرهاي عمومي قطعه مالكيت بايد با مصالح به كار رفته در نماي ساختمان آن يكسان باشد.۱۹-۱ ـ جهت ايجاد حصار فضاهاي آزاد قطعات مالكيت و همچنين سقف ورودي‌ها استفاده از مصالح و روش‌هاي ساختماني نامطلوب به تشخيص شهرداري مجاز نيست و مصالح مورد استفاده براي موارد فوق بايد حتي‌المقدور از نوع مصالح به كار رفته در نماي بنا باشد. 2- ضوابط احداث پيش آمدگي 1-2-پيش آمدگي در سمت فضاي آزاد،۴۰% قطعه مالكيت (بالكن)پيش‌آمدگي بناها در طبقات فوقاني در سمت فضاي آزاد قطعه مالکيت حداکثر به ميزان ۲۰/۱ متر مازاد بر ميزان مجاز ساخت مشروط به استفاده از آنها بعنوان تراس يا آفتاب‌گير با رعايت حريم اشراف قطعه‌هاي مالکيت مجاور بلامانع است .تبصره ۱- در قطعات با عرض بيش از ۱۵ متر و طول بيش از ۳۰ متر اين رقم مي‌تواند حداکثرتا۸۰/۱ متر مشروط به رعايت حريم اشراف قطعه‌هاي مالکيت مجاور افزايش يابد .1-2- پيش‌آمدگي‌طبقات‌بناهادرکليه‌گذرهاي‌باعرض‌کمترازده‌مترمجازمي‌باشد . 2-2- پيش آمدگي در گذر (كنسول)پيش‌آمدگي در گذرهاي با عرض ده متر و بيشتر مشروط به از بين نرفتن اشجار گذر و رعايت حريم خطوط انتقال نيرو و حتي المقدور در قالب‌طرحهاي بدنه‌سازي‌مصوب و تنها به ميزان‌هاي ذيل مجاز مي‌باشد :گذرهاي با عرض ۱۰ تا ۲۰ متر حداکثر ۸/۰ مترگذرهاي با عرض ۲۵ تا ۳۶ متر حداکثر۲۰/۱ مترگذرهاي با عرض بيش از ۳۶ متر حداکثر۵۰/۱ متربه منظور نظم بخشيدن به پيش‌آمدگي‌ها، در قطعات مالکيت همجوار لازم است که کليه پيش‌آمدگي‌ها در يک قطعه مالکيت تنها به اندازه حداکثر مجاز يا آن انجام گيرد .درکليه‌موارديکه‌پيش‌آمدگي‌مجاز دانسته شده است، لازم است پيش‌آمدگي در فاصله‌اي معادل با ميزان پيش‌آمدگي از انتهاي ساخت بنا محدود شود .3-2- ايجاد پيش‌آمدگي روي پخ گذرهائي که يکي يا هر دو داراي عرض کمتر از۱۰ متر بوده و يا يکي يا هر دو فاقد پياده رو باشند ممنوع است در اين‌صورت پيش‌آمدگي مجاز در گذر بايستي با فاصله‌اي معادل پيش‌آمدگي مجاز از شروع پخ خاتمه يابد .4-2ـ ايجاد پيش‌آمدگي روي پخ گذرهائي كه يكي يا هر دو داراي عرض كمتر از۱۰ متر بوده و يا يكي يا هر دو فاقد پياده رو باشند، ممنوع است در اين صورت پيش‌آمدگي مجاز درگذر بايستي با فاصله‌اي معادل پيش‌آمدگي مجاز از شروع پخ خاتمه يابد.۵-۲ـ پيش آمدگي روي پخ دو گذر با عرض بيش از ۱۰ متر و داراي پياده‌رو منوط به رعايت حداقل ارتفاع ۵/۲ متر از كف گذر در قسمت مربوطه و حداكثر به ميزان ۸/۰ متر عمود بر پخ بلامانع است. 3- ضوابط پيلوت و زيرزمين۱-۳-در کليه‌ کاربريها، حداکثر سطح ‌زيرزمين ‌معادل‌سطح ‌اشغال در طبقه همکف به ‌اضافه ايوان با مساحت متعارف (حداکثر۱۰درصدسطح‌اشغال) مي‌باشد .2-3- احداث‌زيرزمين‌خارج ‌از حد مالکيت و در زير گذرها مجاز نمي باشد .3-3- زيرزمين بايستي مستقيما’ از داخل قطعه مالکيت به طبقات بالا دسترسي داشته باشد .4-3-درنظرگرفتن حداکثر يک واحد مسکوني در محوطه پيلوت، صرفنظر از کد کف‌ واحد مذکور، با مساحت ‌حداکثر يک صدمتر مربع، درتمامي پروانه‌هاي ساختماني و در صورت دارا بودن کليه شرايط ذيل ، با اخذ عوارض متعلقه بلامانع بوده و هزينه تراکم به واحد مسکوني مذکور تعلق نخواهدگرفت: 1-4-3- اجراي واحد فوق در سطح اشغال مجاز قطعه مالکيت .2-4-3- تأمين کامل پارکينگ موردنياز کل ساختمان براساس معيارهاي طرح تفصيلي .3-4-3- همسطح بودن پيلوت مذکور با گذر ارتباطي و عدم شکستگي در سقف پيلوت(درصورت استفاده از محوطه پيلوت به عنوان پارکينگ ، ارتفاع سقف ‌اجرا شده ‌نهائي ‌پارکينگ ‌مطابق ‌با ضوابط ‌طرح‌ تفصيلي ‌بايستي‌حداکثر ۲۵/۲ متر و براي فضاي پيلوت بيش از ۵۰۰ مترمربع ، حداکثر ۶۰/۲ متر باشد ) .- ضوابط مربوط به گذرها ، پارکينگ و پخ ها۱-۴- در طرح ريزي شبكه گذرهاي فرعي طرح‌هاي تفصيلي كوشش به عمل آمده كه انتظام لازم و معقولي به اين شبكه بخشيده شود. به همين لحاظ ‌گذرهاي ترسيم شده روي نقشه‌ها درجه‌بندي‌ شده‌اند. چنانچه عرض موجود يا عقب نشيني شده بيش از عرض تعيين شده روي نقشه‌ها باشد، عرض‌ موجود يا عقب‌نشيني‌شده‌ملاك‌عمل‌بوده‌وبايستي كماكان رعايت گردد.۲-۴ـ‌عرض‌گذرهاي‌موجود غيراختصاصي كه درطرح‌هاي تفصيلي مشخص نگرديده چنانچه طول آن كمتر از ۱۰۰ متر باشد، ۶ متر و با طول ۱۰۰ متر و بيشتر، ۸ متر خواهد بود. تبصره ۱ـ در داخل محدوده شهر قديم، حداقل عرض گذرهاي با طول كمتراز ۱۵۰ متر،۶ متر وگذرهاي باطول۱۵۰ متر و بيشتر ۸ متر خواهد بود.تبصره ۲ ـ عرض گذرهاي تعيين نشده در محدوده منطقه تاريخي اصفهان با نظر سازمان ميراث فرهنگي مشخص خواهد شد.تبصره ۳ ـ عرض موجود گذرهائي كه در يكي از طرفين آن بناها و بدنه ها و سقف‌هاي داراي ارزش تاريخي و معماري وجود دارد، حفظ خواهد شد. در صورت امكان، تعريض با نظر سازمان ميراث فرهنگي بايستي از سمتي صورت گيرد كه به اينگونه بناها و بدنه‌ها آسيبي وارد نـگردد. قسمـتهايي از گذر كه در دو طـرف آن و مقابـل يكديگر، بنـا و بدنه تاريخـي وجود دارد و يا داراي سقف است از اين قاعده مستثني مي باشد.۳-۴- نقشه هاي شبكه گذرهاي پيشنهادي طرح هاي تفصيلي از نظر مسير و حداقل عرض گذرهاي اصلي قابل استناد است، ليكن از نظر خط پروژه قابل استناد نبوده و خط پروژه هاي مصوب كميسيون ماده پنج ملاك عمل خواهد بود. در مواردي كه مسير ترسيم شده در اين نقشه ها با مسيرهاي مصوب قبلي مغايرت داشته باشد، مسير مشخص شده در اين نقشه ها ملاك عمل خواهد بود و براساس آن بايستي خط پروژه اصلاحي تهيه گردد۴-۴-درطرح‌هاي‌تفصيلي‌تعريض‌گذرهاي‌فرعي،ماديهاوانهاربه‌صورت‌مساوي از محور موجود آنها در نظر گرفته شده است. ليكن‌درمواردي كه بناهاي با ارزش از نظر معماري و تاريخي در مجاورت ‌گذر قرار داشته ‌يا‌ مقتضيات طراحي ايجاب‌مي‌نموده، محورموجودگذرملاك‌تعريض‌نبوده‌است. بديهي‌است نحوه تعريض‌ منعكس ‌شده ‌درطرحهاي تفصيلي به هر حال ملاك عمل خواهد بود.۵-۴- تخريب ساباط هاي موجود مجاز نمي باشد مگر با تاييد و موافقت سازمان ميراث فرهنگي.۶-۴- تغيير مسير و مسدود نمودن راه آبهاي عمومي منجمله چشمه ها، ماديها و جويها ممنوع مي باشد.۷-۴ ـ احداث بن بست با طول بيش از ۲۵۰ متر مجاز نمي باشد.۸-۴ ـ دسترسي سواره‌رو بناها از گذرها بايستي محدود گشته يك ورودي با عرض حداكثر ۵/۳ متر در نظر گرفته شود. محل احداث درب ورودي بناها با توجه به شرايط محلي از نظر وجود اشجار و غيره با نظر شهرداري تعيين خواهد شد. در قطعات مالكيت با بيش از يك بر، يك درب سواره رو اضافي با عرض حداكثر ۵۷/۳ متر با نظر شهرداري مي‌توان در نظر گرفت. در قطعات مالكيت جنوبي و با عرض بيش از ۱۰ متر مشروط به عدم قطع درختان، با نظر و موافقت شهرداري در نظر گرفتن ورودي سواره با عرض حداكثر ۶ متر بلامانع است.۹-۴ ـ دسترسي كليه قطعات مالكيت بر خيابانها كه امكان دسترسي ثانويه از گذرهاي فرعي يا فرعي تر دارند بايستي از طريق دسترسي ثانويه تأمين گردد و دسترسي آنها به خيابان به جز براي عبور پياده (يك درب براي هر قطعه در سمت خيابان با حداكثر عرض ۵/۱ متر) محدود گردد. دسترسي سواره‌رو قطعات مالكيت از گذرهاي اصلي كه فاقد دسترسي ثانويه ميباشد، به ازاء هر قطعه مالكيت يك ورودي با عرض حداكثر ۵/۳ متر، مجاز است. 10-4 ـ احداث‌هرگونه‌پل‌روي‌جوي‌هاي‌كنار گذرها به منظور تأمين دسترسي به واحدهاي مجاور گذرها بايستي با نظر و موافقت شهرداري انجام گيرد.۱۱-۴ ـ درب ساختمانها نبايد در داخل محوطه گذرها باز شود. 12-4 ـ احداث‌هرتعدادپله‌درخارج‌ازحدمالكيت‌وپياده‌روهاوگذرهاغيرمجاز است. 13-4ـ نصب درب ماشين رو در كليه پخها ممنوع است. موارد موجود بايستي در زمان بازسازي و نوسازي مسدود شود. 14-4 ـ پيش بيني تعداد واحدهاي پاركينگ مورد نياز در كليه قطعات مالكيت، با توجه به نوع استفاده‌اي كه از آنها به عمل مي‌آيد و براساس معيارهاي پاركينگ طرح تفصيلي براي هر يك از استفاده ها الزامي است. محل ‌يا محلهاي‌ مناسب ‌پاركينگ‌ كه‌مي‌تواندبه‌صورت‌مسقف‌بوده‌و يا در فضاي آزاد قطعه ماليكت تأمين شود، بايستي بر روي نقشه‌هائي‌كه‌جهت پروانه ساختماني‌به‌شهرداري‌ياسايرمراجع‌ذيربط ارائه مي شود، مشخص شده باشد.۱۵-۴ -محل‌پيش‌بيني‌شده جهت يك واحد پاركينگ بايستي شامل فضائي به ابعاد ۵ * ۵/۲ متر به انضمام‌فضاي‌سبز مناسب جهت مسير حركت باشد.۱۶-۴ ـ استفاده از حداكثر ۲۰% مساحت كل زمين به منظور پاركينگ غير سرپوشيده به شرط امكان تحرك اتومبيل و دارا بودن دسترسي مناسب و عدم ضرورت قطع درخت با موافقت شهرداري بلامانع است. 17-4 ـ حداقل عرض درب ورودي پاركينگ ۵/۲ متر است.۱۸-۴ـ‌ارتفاع‌مجازپاركينگ‌اختصاصي‌درفضاهاي‌سرپوشيده حداكثر ۲۵/۲ متر است.تبصره۱ـ‌چنانچه‌سطح‌اختصاص‌داده‌شده‌براي محوطه پاركينگ در فضاهاي سرپوشيده‌بيش‌از۵۰۰ متر مربع ‌باشد، حداكثرارتفاع مجاز ۶۰/۲ متر خواهد بود. 19-4 ـ در صورت استفاده از رامپ، حداقل ارتفاع آن ۹۵/۱ متر است و شيب آن نبايستي از ۱۵% بيشتر باشد. 20-4 ـ حداقل عرض رامپ براي دسترسي به پاركينگ جهت حداكثر ۲۴ اتومبيل ۵/۳ متر و از ۲۵ اتومبيل بيشتر از ۵ متر است. درصورتي كه عرض ۵ متر در نظر گرفته نشود، پاركينگ بايد داراي ورودي و خروجي جداگانه با حداقل عرض ۵/۳ متر باشد. 21-4 ـ كليه پاركينگ‌هاي ساختمانهاي عمومي و بانك‌ها بايستي به نحوي باشد كه استفاده عموم از آن به سهولت صورت گيرد.۲۲-۴ ـ محدوديتي از نظر تعداد طبقات زيرزمين براي قطعات مالكيت با كاربري پاركينگ وجود ندارد. 5- ضوابط مربوط به محاسبه سطح زير بنا۱-۵ – در صورتيکه از زير زمين به منظور پارکينگ، تاسيسات موتورخانه، انبار و پناهگاه مورد لزوم بنا استفاده شود، مساحت آن جزء سطح زيربنا منظور نخواهد شد .2-5 – فضاهاي سرپوشيده‌اي که درطبقه همکف، دو گذر عمومي مختلف را به ‌هم ‌متصل‌نموده ‌و توسط ‌مالک ‌براي ‌عبور و مرور عموم‌ به ‌شهرداري ‌واگذار شده‌اندجزء ‌سطح زيربنا محسوب نخواهد شد. 3-5- سطوح‌ايوان‌وبالکن‌درمحاسبه‌سطح‌مجاز زيربنا محاسبه مي‌شود .4-5-حياط ‌خلوتهائي‌که ‌مساحت ‌آنها ۷ متر و بيشتر است جزء زيربنا محاسبه نخواهد شد .5-5-کليه عقب نشيني‌ها در طبقه همکف به منظور ايجاد ورودي يا گذر سرپوشيده عمومي درصورتيکه ۶/۰ ± متر اختلاف سطح با گذر داشته و بدون‌مانع‌متصل‌به‌گذرعمومي باشد جزء سطح زيربنا محسوب نخواهد شد .6-5- جهت محاسبه عوارض سطح يک واحد پارکينگ ۲۵ مترمربع در نظر گرفته مي شود- ساير ضوابط و مقررات عمومي۱-۶- استقرار کاربري به غير از کاربري تعيين شده براي هر قطعه مالکيت ممنوع است ، مگر طبق مقررات مندرج در دفترچه طرح تفصيلي شهر اصفهان .۲-۶- جهت تخريب يا احداث بناي جديد يا بناي الحاقي با هرنوع کاربري (مسکوني، تجاري، اداري، نظامي و غيره) و با هرنوع مالکيت (عمومي و خصوصي) و همچنين جهت تغيير عملکرد درون گروهي قطعات مالکيت (بعنوان‌مثال: تغيير سوپرمارکت به معاملات اتومبيل) و همچنين تغييرات اساسي در ساختمانها و نيز تغيير در نماي بناهاي واقع در بر خيابانهاي با عرض ۳۰ متر و بيشتر بايستي از شهرداري مجوز لازم اخذ شود .۳-۶- چنانچه مالک يک قطعه مالکيت واقع در محوطه‌هاي مسکوني بتواند مدارک لازم مانند جواز کسب ، سند مالکيت رسمي واحد تجاري و يا مدارک رسمي ديگر را که حاکي از وجود واحد تجاري در قطعه مالکيت قبل از ابلاغ اين ضوابط باشد،ارائه‌نمايدو بازسازي آنها مغايرتي با طرحهاي تفصيلي و ساير طرحهاي مصوب نداشته باشد ، استفاده تجاري مستقل و مناسب به اندازه سطح قبلي با رعايت ساير ضوابط و مقررات بلامانع است .۴-۶- استفاده‌هاي مجاز تجاري از قطعات مالکيت با کاربري مسکوني واقع در مجاورت گذرهاي اصلي بين محلات ، مسير پياده اطراف ماديها ، مراکزمحلات ‌و نواحي ‌وهمچنين قطعات مالکيت باکاربري‌مختلط تجاري-مسکوني‌ پارکينگ ‌با رعايت‌ اين‌مجموعه‌ضوابط‌وسايرضوابط‌ومقررات‌مربوطه‌ منوط به موافقت شهرداري است .۵-۶-حداکثرارتفاع‌مجاز کرسي واحدهاي تجاري ۶/۰ متر مي باشد .۶-۶-اختصاص حداقل ۶ مترمربع بالکن به‌ازاء هر واحد مسکوني آپارتماني با مساحت ۱۰۰ مترمربع و بيشتر و ۵/۳ مترمربع بازاء واحدهاي با مساحت کمتراز ۱۰۰ مترمربع الزامي‌است،تمامي‌يابخش‌مناسبي از اين سطح بايستي در مجاورت ‌آشپزخانه ‌به ‌منظوراستفاده‌درمواقع‌آتش‌سوزي در نظر گرفته شود 7-6-حداقل سطح حياط خلوت و پاسيو بناهاي با تعداد طبقات کمتر از ۵ طبقه ، ۴% مساحت قطعه مالکيت مي‌باشد. حداقل عمق بناهاي ۱ و۲ طبقه، ۲ متر، ۳ طبقه ۵/۲ متر و ۴ طبقه ۳ متر مي‌باشد، در رابطه با بناهاي بيش از ۴ طبقه، سطح و عمق حياط خلوت‌ها که به هرحال از ارقام مربوط به ساختمانهاي چهار طبقه کمتر نخواهد بود، بايستي متناسب با تعداد طبقات،عملکرد و موقعيت حياط خلوت تعيين شود .تبصره۱-سطح اشغال‌و زيربناي‌قطعات‌مالکيت‌بامساحت۷۰ الي ۱۰۰ مترمربع با رعايت‌حداکثر ارتفاع‌ مجاز با نظرشهرداري ‌تعيين ‌خواهدشد.درهرصورت‌حداقل۱۰% مساحت ‌قطعه ‌مالکيت ‌بايستي ‌به ‌فضاي ‌آزاد اختصاص يابد .۸-۶-حداقل مساحت زيربناي مفيد يک واحد مسکوني ۶۰مترمربع ، يک‌واحدخدمات‌دفتري۵۰ مترمربع‌ويک‌واحدتجاري۱۸ متر مربع ‌مي‌باشد .۹-۶- نصب آسانسور در آپارتمانهاي پنج طبقه و بالاتر كه بايستي در نقشه هاي معماري نشان داده شده باشد اجباري است. در اينجا پيلوت يك طبقه محسوب مي شود. از نظر رعايت موازين ايمني بايستي از قرار دادن آسانسور در پلكان خودداري به عمل آيد.۱۰-۶- در طراحي و اجراء بناهاي عمومي و همچنين بناهاي مسكوني با چهار سقف و بيشتر بايستي ضوابط و مقررات اداره آتش نشاني و خدمات ايمني و ساير ضوابط و مقررات ايمنيكه توسط ساير مراجع ذيصلاح ارائه مي شود، رعايت گردد.۱۱-۶- احداث پلكان خروج اضطراري(فرار) در فاصله اي مناسب از پلكان اصلي در فضاي آزاد و يا مكانهاي مناسب و با تعداد مناسب يا مشخصات فني صحيح طبق استانداردهاي مربوطه در بناهاي با مشخصات ذيل الزامي مي باشد. اين پلكان ها بايستي در نقشه هايي كه جهت اخذ مجوز به شهرداري ارائه مي شود منعكس گردد- بناهاي ۶ طبقه و بيشتر و با ارتفاع ۵/۱۷ متر و بيشتر- بناهاي ۵ طبقه با تعداد ۴ واحد مسكوني و بيشتر در هر نقطه – بناهاي ۴ طبقه با تعداد ۴ واحد مسكوني و بيشتر در هر نقطه- بناهاي ۳ طبقه با تعداد ۸ واحد مسكوني و بيشتر در هر نقطهتبصره ۱- در بناهاي ۶ طبقه و كمتر كه مساحت هر طبقه حداكثر ۳۰۰ مترمربع و در هر طبقه حداكثر ۳ واحد مسكوني وجود داشته باشد با رعايت مسائل مشرفيت پلكان اصلي مي تواند در فضاي باز احداث و به عنوان پله خروج اضطراري نيز مورد استفاده قرار گيرد.۱۲-۶- در كليه بناهاي مسكوني ۴ طبقه و بيشتر و بناهاي تجاري با زير بناي ۷۰۰ مترمربع و بيشتر اجراء سيستم لوله كشي و تعبيه مخزن ذخيره آب جهت اطفاء حريق در مجاورت درب ورودي بنا با امكان آبگيري و آبدهي به خودروهاي آتش نشاني الزامي است.۱۳-۶- احداث دكمه فشار و يا سنسورهاي حرارتي و يا دودي در آشپزخانه مجتمع هاي مسكوني آپارتماني الزامي است.۱۴-۶- نصب هرگونه هواكش و كولر گازي در گذرها و در ارتفاع كمتر از ۵/۲ متر ممنوع مي باشد. نصب كولر گازي در طبقات به شرطي كه با بكار بردن مصالح ساختماني به كار رفته در بدنه از ديد عموم پنهان گردد بلامانع است.  

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “پاورپوینت-مشرفيت، معماري و نحوه استقرار بناها- در ۳۵اسلاید-powerpoin-ppt  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

پاورپوینت (اسلاید) معماری ایلام قدیم

پاورپوینت (اسلاید) معماری ایلام قدیم

پاورپوینت-(اسلاید)-معماری-ایلام-قدیم

توضیحات:
فایل پاورپوینت معماری ایلام قدیم، در حجم 111 اسلاید قابل ویرایش، همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
تا پيش از آمدن مادها و پارسها تا حدود يک هزار سال پيش از ميلاد ، تاريخ سرزمين ايران به تقريب منحصر به تاريخ ايلام بوده است.
تنها اطلاع ما از معماری (به ويژه شکل معابد) از نقش مهرهايي است که از دوران اوليه ی ايلام به جای مانده و آن يک نقش برجسته مربوط به نينوا در آشوری متاخر است در اين نقش برجسته معبدی به صورت يک بنای مربع مستطيل بلند بر يک شالوده ی ايوان دار نشان داده شده، نمای جلوی دارای روزنه هايی بوده است. در قسمت پشت ممکن است پله هايی برای دسترسی به معبد وجود داشته است. در نمای آن دو چهار چوب در بلند ديده می شود که در سمت چپی را يک پرده ی نی ايی آن را از نور آفتاب محافظت می کند. احتمالاً مدخل ورودی بوده است و در سمت راست شايد نمايی از يک در بوده است جالب ترين ويژگی معماری اين معبد سه شاخ بزرگ است که در دو طرف ديوارهای معبد نصب شده است و اين ما را به يکی از عجايب ساختمان معابد ايلامی متوجه می سازد.
آثار باستانی چغازنبيل در دشت خوزستان و در فاصله حدود سی کيلومتر در جنوب شرقی شهر شوش در کرانه ی غربی رودخانه دز واقع شده است اين آثار شامل زيگورات يا معبد عقليمی است که به وسيله ی او نقاش گال پادشاه مقتدر ايلامی برای خدای اينشوشيناک در حدود 1265 ق.م ساخته شده است.

زيگورات چغازنبيل کهن ترين اثر معماری ايرانی می باشد که دارای ابعاد و خصوصيات خيره کننده است و با اهرام مصر برابری می کند ...

فهرست مطالب:
مقدمه
زيگورات چغارنبيل
معماری ماد
معماری دوره ی هخامنشيان
تخت جمشید
ستون در معماری هخامنشی
نقش برجسته در تخت جمشيد
معماری دوره ی اشکانيان (پارتيان)
تزئينات در معماری پارتيان
معماری دوره ساسانی
طاق کسری(ایوان مدائن)
طاق بستان
آتشکده ها و چهار طاقيهای دوره ساسانی
تزئينات معماری در دوره ی ساسانی
معماری اسلامی
حکومت های اسلامی ایران
روند شکلگیری مجموعه بناهای مذهبی و غیر مذهبی
ویژگیهای معماری ایران در دوره ی اسلامی
کاربرد بناها
مساجد
مدارس
آرامگاهها و زيارتگاهها
حسينيه ها, تکايا و مصلی ها
کاخها
کاروانسراها
حمام ها
قلعه ها
آب انبارها
بازارها
عناصر تشکيل دهنده معماری
ایوان 
رواق
گنبد
شبستان ستوندار
چهار صفه
هجره
مناره
بادگیر
پله 
سردابه
روشهای ساخت و تزئین
مصالح ساختمانی
آجر
گچ
کاشی
خشت
چوب
شیشه
معماری ايران از صدر اسلام تا عصر سلجوقيان
معماری ایران از سلجوقیان تا پایان عصر تیموریان 
معماری ایران از صفویان تا دوران معاصر
مدرنیسم

هدیه محصول:
فایل word همین محصول (54 صفحه)
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort