خانه / کامپیوتر و IT / جزوه شبکه هاي کامپیوتري رشته مهندسی فناوری اطلاعات

جزوه شبکه هاي کامپیوتري رشته مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود رایگان جزوه شبکه هاي کامپیوتري رشته مهندسی فناوری اطلاعات ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ جزوه شبکه هاي کامپیوتري رشته مهندسی فناوری اطلاعات “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

جزوه شبکه هاي کامپیوتري رشته مهندسی فناوری اطلاعات

جزوه-شبکه-هاي-کامپیوتري-رشته-مهندسی-فناوری-اطلاعاتتوضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات  ویژه کنکور سال ۹۵ – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی فصل اول:مفاهیم و تعاریف اولیه شبکه    تعریف شبکه  شبکه حداقل از دو یا چند کامپیوتر تشکیل شده که از طریق بسته هاي اطلاعاتی به یکدیگر متصل شده وامکـان تبـادل اطلاعات را با یکدیگر دارد.  اجزاي تشکیل دهن ده شبکه: یک شبکه داراي ۳ جز اصلی است -۱ کامپیوتر میزبان -۲ خطوط انتقـال -۳ واسـطههـاي شبکه: عنصرهاي میانی که بین کامپیوترهاي میزبان و خطوط انتقال قرار میگیرند  تعریف زیرشبکه: زیر شبکه از واسطهاي میانی و خطوط انتقال تشکیل شده است.  اهمیت شبکه هاي کامپیوتري: -۱ اشتراك منابع: الف: سختافزاري : اشتراك printer ب) نرمافزاري: به اشتراك گذاشـتن یک نر مافزار مشخص -۲ کاهش هزی نهها -۳ افزایش سرعت (کارایی) -۴ افزایش تحمل خطا -۵ ابزاري براي ارتباطات -تفریح و سرگرمی ۶   انواع شبکه از نظر گستردگی جغرافیایی  -1 شبک ههاي شخصی (Personal Area network) (Pan) : از اتصال بـیسـیم اجـزاء کـامپیوتر بـه کـامپیوتر را P an گویند.   -2 شبک ههاي محلی (Local Area network) (Lan): شبکه هاي که گستردگی جغرافیایی در حد یک یا چنـد محلـه را دارند   3 – شبک ههاي شهري (metropolitan Area network) : شبکه هاي که گستردگی جغرافیایی در حد یک شهر دارند.   -4 شبک ههاي گسترده :(wide Area network)(wan): این نوع شبکه میتواند گستردگی جغرافیایی در حد یک کشور یا قاره داشته باشند    -5 شبک ههاي سراسري (Global Area network)(GAN): این شبکه شبک هاي از شـبکه هـا مثـل اینترنـت اسـت کـه میتواند سراسر زمین متصل شوند    فصل دوم:لایه فیزیکی  قبل از بررسی لایه فیزیکی مدل OSI بعضی مفاهیم کامپیوتر و شبکههاي کامپیوتري بررسی . میشوند بیت / بایت:  بیت (bit) مخفف رقم دودویی (binary digit ) است و میتواند صفر یا یک باشد. بیت در یک کـامپیوتر بـا وجـود شـارژ الکتریکی یا عدم وجود شارژ مشخص میشود. به طور مثال بیت صفر باینري ممکن است با ولتاژ صفر ولـت و بیـت یـک باینري با مقدار الکتریکی پنج ولت نمایش داده شود .  هشت بیت تشکیل یک بایت (Bayt) را میدهند که بایت میتواند نمایش یک کاراکتر یا داده در روش کدگذاري اسـکی (ASCII) باشد.  پهناي باند (Band width):  پهناي باند یکی از مشخصه هاي اصلی شبکههاي کامپیوتري است. در اصطلاح مخابراتی پهنـاي بانـد یـک رسـانه انتقـال محدوده فرکانسی است که آن رسانه میتواند منتقل کند. در اصطلاح شبکههاي کامپیوتري پهنـاي بانـد حـداکثر مقـدار اطلاعاتی است که در واحد زمان از یک نقطه به نقطه دیگر میتواند انتقال یابد. با توجه به این که واحد انتقال داده بیـت و واحد زمان نیز ثانیه است لذا واحد جدیدي به نام بیت بر ثانیه (b/s ) به دست میآید که واحد پهناي باند اسـت. البتـه انتقال در این نرخ – یک بیت در یک ثانیه – بسیار بسیار کند است. به طوري که کاراکترهاي اسـکی نـام و نـام خـانوادگی شما ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.  مجموعه تست ۲ یک سیستم TDM آماري از ۸ کانال هر یک از پهناي باند ۳۰ KPS استفاده میکند. اگر هـر کانـال در ۲۰ درصد موارد مشغول باشد پهناي باند خطا براي بهره ۸۰% چقدر خواهد بود؟   240 kbps(د ۱۲۸ kbps (ج ۶۰ kbps (ب ۴۸ kbps (الف  -3 فرض کنید صوت کد شده به صورت PCM با نرخ ۶۴ کیلو بیت در ثانیه درون سـلولهـاي ATM بسـته بندي میشود. اگر نرخ ارسال داده ۱۵۵ مگا بیت در ثانیه باشد، چند سلول میتوان بین سـلولهـاي صـوتی متوالی ارسال کرد؟ (طول هر سلول ۵۳ ،ATM بایت می باشد که ۴۸ بایـت آن داده و ۵ بیـت آن سـرآیند میباشد)  الف) ۵۱۹۲ ب) ۴۱۹۲ ج) ۳۱۹۲ د) ۲۱۹۲   -4 اگر مدل لایه اي داراي n لایه باشد و هر لایه h بیت سرآیند (header) به بسته دریافتی اضافه کند بـراي رسیدن به بهر هوري ۸۰% حداقل طول بسته داد هها بر حسب n و h چقدر باید باشد.  2nh(د ۴nh (ج ۶nh (ب ۸ nb (الف  -5 یک کانال ارتباطی ISDN داراي نرخ ارسال داده ۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه و تـأخیر انتشـار یـک طرفـه ۴۰ میلی ثانیه میباشد. با فرض این که طول فریم ها ACK بسیار کوچک و قابل صرفنظر میباشـد. اگـر از روش کنترل خطاي Go-back N براي کنترل خطا استفاده کنیم و اندازه فری مها ۱۲۸ بایت باشند، شماره ترتیـب مورد نیاز چند بیت باید باشد تا جریان ارسال داد هها قطع شود؟  الف) ۳ بیت ب) ۴ بیت ج ۵) بیت د) ۶ بیت  -6 کدام یک از عبارتهاي زیر در مورد مدل لایهاي شبکه هاي کامپیوتري صحیح است؟ شبکههاي کامپیوتري «۱۵۳»   الف) هر چه تعداد لایهها بیشتر میشود پیچیدگی طراحی کاهش می یابد.  ب) هرچه تعداد لایهها بیشتر میشود سربار سیستم کاهش مییابد. ج) هرچه تعداد لایه یها بیشتر م شود اعمال تغییرات پیچیدهتر میشود.  د) هرچه تعداد لایهها بیشتر میشود پیادهسازي پیچیدهتر میشود. پاسخنامه  2 گزینه ب صحیح است.  حل: روش مولتی پلکسینگ TDM آماري به هر فرستنده به صورت آماري، زمانی از پهناي بانـد کـل خـط را اختصـاص می دهد پس ۸ کانال و ۸ فرستنده موجود است که هر کدام ۲۰ درصـد از پهنـاي بانـد یعنـی ۰/ ۲´ = ۳۰ ۶ kbps kbps را استفاده مینمایند. بنابراین کل خط ( ۸ کانال) برابر با ۸´ = ۶kbps 48kbps مشغول است.   -4 گزینه ج صحیح است.  حل: اگر طول پیغام را M فرض کنیم (n لایه وجود دارد که هر لایه h بیت به پیغام اضافه میکند.)  اطلاعات =nh+M و حجم اطلاعات مفید = M درصد مشغول بودن پهناي باند  کل پهناي باند خطا  

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “جزوه شبکه هاي کامپیوتري رشته مهندسی فناوری اطلاعات  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

مقاله ترجمه شده تکنولوژی OLED و صفحه نمایش

مقاله ترجمه شده تکنولوژی OLED و صفحه نمایش

مقاله-ترجمه-شده-تکنولوژی-oled-و-صفحه-نمایش

توضیحات:
مقاله ترجمه شده تکنولوژی OLED و صفحه نمایش، در قالب فایل Word و در حجم 14 صفحه، به همراه فایل pdf مقاله انگلیسی مربوط به سال 2012.

این مقاله به خوبی استفاده عملی از OLED در کاربری های مختلف از جمله نمایش، منابع نوری برای استفاده در منزل، روشنایی وغیره را نشان می دهد. با توجه به مشکلات زیست محیطی اخیر و شرایط تامین انرژی، منابع نور با مصرف انرژی پایین و سازگار با محیط زیست مورد توجه قرار گرفته اند. تلاش تحقیقاتی زیادی دراین زمینه انجام شده است. دیودهای آلی ساطع نور (OLED) به عنوان یک نامزد قدرتمند در نظر گرفته می شود زیرا یک منبع نور، بخشی است و می توان در ولتاژ پایین از ان استفاده کرد، و مواد مضر برای بدن انسان و محیط زیست مانند جیوه در ان وجود ندارد. به عنوان یک منبع نور برای روشنایی یا نور پس زمینه، نور سفید معمولا مورد استفاده قرار می گیرد. ازیک دستگاه OLED سفید، برای انتشار جمعی نورهای مختلف اعم از آبی،سبز، قرمز استفاده شود.
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort