خانه / حقوق / نقش رسانه ها در تغییر فرهنگی خانواده ها

نقش رسانه ها در تغییر فرهنگی خانواده ها

دانلود رایگان نقش رسانه ها در تغییر فرهنگی خانواده ها ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ نقش رسانه ها در تغییر فرهنگی خانواده ها “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

نقش رسانه ها در تغییر فرهنگی خانواده ها

نقش-رسانه-ها-در-تغییر-فرهنگی-خانواده-هاﭼﻜﻴﺪه: اﻣﺮوز در ﺟﻬﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛـﻪ از آن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﺼـﺮ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻳـﺎدﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﮋﻣﻮﻧﻲ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺷـﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺻـﺮف ﺗﺒـﺪﻳﻞﻛﺮده اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻮﭼ ﻚﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎد اﻳﻦ ﺟﻬـﺎن ، اﻣـﺮوزهﻋﻀﻮ ﺗﺎزه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ هاي را در درون ﺧﻮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﭘـﺬﻳﺮشدر ﻋﻤـﻞﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺎﻫﻴﺖ آن را دﮔﺮﮔﻮن ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ وﺳﻴﻌﻲ از اﻳﻦ دﮔﺮﮔـﻮﻧﻲ درﻗﺎﻟﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ارزﺷـﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﺮوز ﺗﻌـﺎرض و ﭼـﺎﻟﺶ در درونﺧﺎﻧﻮاده اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ دﺳـﺘﻪﺑﻨـﺪي ﻧﻘـﺪﻫﺎي ﺻـﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﻪ روﻳﻜﺮد ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر، ﻣﻴﺎﻧﻪ رو و رادﻳﻜـﺎلو ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺧـﺎﻧﻮاده اﻣـﺮوز، ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﻬﻢرﺳﺎﻧﻪ در ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﭙﺮدازد. ﻛﻠﻴﺪواژه ﻫﺎ: ﺗﺄﺛﻴﺮ رﺳﺎﻧﻪ در ﺧـﺎﻧﻮاده ، ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ، ﻛﻮدﻛـﺎنو رﺳـﺎﻧﻪ ، ﺧﺸﻮﻧﺖ در رﺳﺎﻧﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “نقش رسانه ها در تغییر فرهنگی خانواده ها  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

تحقیق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

تحقیق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

تحقیق-بررسي-جرم-پولشويي-در-اسناد-بين-المللي-و-حقوق-ايران

توضیحات:
پایان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران، در قالب فایل word و در حجم 230 صفحه.

چکيده :
پولشويي
پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي  بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي و مادي توليد مي‌کنند، ارتکاب مي‌يابد و به معناي مخفي کردن آگاهانه ماهيت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب اين جرايم است به  نحوي که اين اموال ظاهري قانوني به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر جرم‌انگاري اين پديده به دنبال گسترش جرايم سازمان يافته در دنيا مطرح شد و هدف اين بود که با کوتاه کردن دست جنايتکاران از عوايد مجرمانه‌شان، انگيزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بين برود و به اين ترتيب با مبارزه با پولشويي به مبارزه با جرايم سازمان يافته پرداخت. علاوه بر آن ميزان بالاي پولشويي در جهان، خصوصيات سازمان يافتگي و فراملي بودن و بدون بزه ديده بودن اين جرم، خسارات و زيان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرايم ديگر ضرورت جرم‌انگاري اين پديده را  در دنيا و همچنين ايران بيشتر کرده است و به همين جهت نيز در ايران لايحه‌اي در خصوص مبارزه با پولشويي به تصويب رسيد که هنوز مراحل نهايي قانون گذاري را طي نکرده است.
اسناد بين المللي و منطقه‌اي متعددي در خصوص پولشويي به تصويب رسيده است که برخي از مهمترين آنها عبارتند از کنوانسيون وين 1988، کنوانسيون شوراي اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپايي 1991، توصيه‌هاي چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحيه‌هاي آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسيون پالرمو در سال 2000 و کنوانسيون مبارزه با فساد مالي سال 2003. اين اسناد راهکارهاي مختلفي را براي مبارزه با پولشويي ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهاي تقنيني، راهکارهاي اجرايي و اداري، راهکارهاي پيشگيرانه و راهکارهاي قضايي قابل تقسيم هستند.
 هدف از اين راهکارها اين است که تا جايي که ممکن است عرصه بر پولشويان تنگ شود و هزينه عمليات پولشويي براي آنها بالا رود تا ارتکاب جرم براي آنها بي‌فايده شده و در نتيجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

فهرست مطالب
مقدمه    
بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي   
فصل اول :بررسي حقوقي پولشويي   
مبحث اول: مفهوم و تعريف 5   
مبحث : دوم : تاريخچه    
مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم    
گفتار اول : عنصر قانوني    
گفتار دوم : عنصر مادي    
بند اول : شرايط مقدماتي    
1.   ضرورت وجود جرم قبلي    
2.   خصوصيات مال حاصل از ارتكاب جرم    
3.   خصوصيات مرتكب جرم    
بند دوم: عمل مرتكب    
بند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم    
1.  شيوه هاي مشتمل بر استفاده از بانكها   
1-1   تصفيه پول   
 2-1  افتتاح حساب با هويت مجعول   
3-1   معاملات كلان از طريق نزديكان   
4-1  وام هاي صوري و دروغين         
5-1   اسمور فينگ    
6-1   استفاده از بانكهاي كارگزار   
7-1  نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند   
8-1   بهشتهاي مالياتي     
.2  شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي    
 1-2  حواله    
  2-2    استفاده از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار    
  3-2   استفاده از مؤسسات بيمه    
.3     شيوه ها و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات مالي   
        1-3 قاچاق پول    
  2-3  استفاده از كازينوها    
  3-3  استفاده از مؤسسات غير انتفاعي و خيريه    
  4-3  استفاده از بازا هنر و عتيقه جات و جواهرات    
  5-3  استفاده از متخصصان حرفه اي    
بند چهارم : مراحل پولشويي   
1. مرحله جايگزيني    
2. مرحله لايه گذاري    
3. مرحله ادغام    
بند پنجم : نتيجه مجرمانه   
بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشويي    
گفتار سوم :عنصر معنوي جرم    
 فصل دوم : بررسي جرم شناختي پولشويي    
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاري    
مبحث دوم : ويژگي هاي رايج جرم پولشويي    
گفتار اول: فراملي بودن    
گفتار دوم : سازمان يافتگي    
گفتار سوم: بدون قرباني بودن   
مبحث سوم : ميزان پولشويي    
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشويي   
مبحث پنجم :آثار و زيانهاي پولشويي   
گفتار اول :آثار و زيانهاي اقتصادي    
گفتار دوم : آثار و زيانهاي سياسي و اجتماعي    
مبحث ششم :رابطه پولشويي و جرايم مربوط به موادمخدر    
مبحث هفتم : ارتباط پولشويي و تروريسم    
بخش دوم: مبارزه با پولشويي   
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللي    
مبحث اول: اسناد و توافق نامه هاي جهاني و منطقه اي    
گفتار اول : كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988   
گفتار دوم : اعلاميه كميته بال    
گفتار سوم:كنوانسيون شوراي اروپا    
گفتار چهارم : دستور العمل اروپايي در زمينه پولشويي    
گفتار پنجم : كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي   
گفتار ششم :كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالي    
مبحث دوم : نهادها و سازمانهاي مبارزه با پوشويي   
گفتار اول :نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف   
گفتار دوم : گروه اگمونت    
فصل دوم : راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي    
مبحث اول: راهكارهاي تقنيني    
گفتار اول: جرم انگاري پولشويي در قوانين داخلي   
گفتار دوم :پيش بيني كيفرهاي متناسب با جرم    
گفتار سوم :شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي   
مبحث دوم: راهكارهاي اجرايي و اداري   
گفتار اول: مسئوليتها و تكاليف مؤسسات مالي   
بند اول :رعايت اصل شناخت مشتري    
بند دوم : حفظ سوابق مالي    
بند سوم : گزارش موارد مشكوك    
بند چهارم :تعديل اصل رازداري حرفه اي    
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتري در خصوص گزارش موارد مشكوك    
بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان    
گفتار دوم :مسؤليتها و تكاليف مؤسسات غير مالي و اشخاص حرفه اي    
گفتار سوم :مسؤليتها و تكاليف نظارتي    
بند اول : ايجاد واحدهاي اطلاعاتي مالي (FIU)    
بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول    
بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي    
بند چهارم : تجويز روش حمل و تحويل تحت كنترل    
مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پيشگيرانه    
گفتار اول : مفهوم پيشگيري از جرم    
گفتار دوم: پيشگيري از پولشويي   
مبحث چهارم :راهكارهاي قضايي    
گفتار اول:تسهيل كشف و اثبات جرم    
بند اول : پذيرش اماره مجرميت    
بند دوم ‚ استفاده از مخبرين و فنون ويژه تحقيق    
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال    
گفتار سوم : همكاري قضايي بين المللي    
بند اول : نيابت قضايي    
بند دوم: احاله رسيدگي كيفري    
بند سوم :انتقال محكومين    
بند چهارم :استرداد متهمين و محكومين    
نتيجه گيري و پيشنهادات    
فهرست منابع و مآخذ 
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort