خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / پایان نامه کارشناسی رابطه خرسندی زناشویی با سلامت روان زنان زیر ۴۰

پایان نامه کارشناسی رابطه خرسندی زناشویی با سلامت روان زنان زیر ۴۰

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی رابطه خرسندی زناشویی با سلامت روان زنان زیر ۴۰ ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ پایان نامه کارشناسی رابطه خرسندی زناشویی با سلامت روان زنان زیر ۴۰ “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

پایان نامه کارشناسی رابطه خرسندی زناشویی با سلامت روان زنان زیر ۴۰

پایان-نامه-کارشناسی-رابطه-خرسندی-زناشویی-با-سلامت-روان-زنان-زیر-40فصل اول: کلیات پژوهش  TOC o "1-3" h z u 1-1-مقدمه و بیان مسئله.PAGEREF _Toc430134652 h 10 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003500320000001-2-اهمیت و ضرورت تحقیق:PAGEREF _Toc430134653 h 12 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003500330000001-3-اهداف تحقیق:PAGEREF _Toc430134654 h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003500340000001-3-1-هدف کلی:PAGEREF _Toc430134655 h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003500350000001-3-2-اهداف جزئی:PAGEREF _Toc430134656 h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003500360000001-4-فرضيه‏هاي تحقیق:PAGEREF _Toc430134657 h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003500370000001-5-تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق(نظري و عملیاتی).PAGEREF _Toc430134658 h 14 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400330030003100330034003600350038000000فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش۲-۱-مقدمه.PAGEREF _Toc430134659 h 17 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003500390000002-2-تاریخچه :PAGEREF _Toc430134660 h 17 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003600300000002-3-تعاریف سلامت روان.PAGEREF _Toc430134661 h 18 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003600310000002-4-نظریه های سلامت روانی :PAGEREF _Toc430134662 h 20 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003600320000002-5-مبانی نظری (زناشویی) :PAGEREF _Toc430134663 h 22 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003600330000002-6-نظریه‏های مرتبط با آسیب شناسی زندگی زناشویی..PAGEREF _Toc430134664 h 24 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003600340000002-7-مدل‏های ارزیابی آسیب‏شناسی زندگی زناشویی..PAGEREF _Toc430134665 h 28 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003600350000002-8-رضایت زناشوئی..PAGEREF _Toc430134666 h 34 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003600360000002-9-رضايت زناشويي از ديدگاه شناخت گرايان.PAGEREF _Toc430134667 h 38 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003600370000002-10-علل نارضايتي زناشويي از ديدگاه نظريه عقلاني – عاطفي..PAGEREF _Toc430134668 h 40 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003600380000002-11-باورهاي غيرمنطقي و رضامندي زناشويي..PAGEREF _Toc430134669 h 41 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003600390000002-12-پیشینه پژوهش:PAGEREF _Toc430134670 h 44 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400330030003100330034003600370030000000فصل سوم: روش تحقیق۳-۱ روش تحقيق..PAGEREF _Toc430134671 h 48 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003700310000003-2 جامعه آماري..PAGEREF _Toc430134672 h 48 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003700320000003-3 نمونه تحقيق..PAGEREF _Toc430134673 h 49 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003700330000003-4 ابزار تحقيق..PAGEREF _Toc430134674 h 49 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003700340000003-5- پايايي آزمون.PAGEREF _Toc430134675 h 51 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003700350000003-6 روش جمع آوري اطلاعات و اجراء.PAGEREF _Toc430134676 h 52 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003700360000003-7-تجزیه وتحلیل دادهها:PAGEREF _Toc430134677 h 52 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003700370000003-7-1-تحلیل های آمار توصیفی..PAGEREF _Toc430134678 h 53 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003700380000003-7-2-در تحلیل های آمار استنباطی..PAGEREF _Toc430134679 h 53 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400330030003100330034003600370039000000فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها۴-۱-مقدمه:PAGEREF _Toc430134680 h 55 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003800300000004-2- آمار توصیفی..PAGEREF _Toc430134681 h 55 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003800310000004-2-6- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق وابعاد آن.PAGEREF _Toc430134684 h 58 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003800340000004-3-آماراستنباطی..PAGEREF _Toc430134685 h 59 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400330030003100330034003600380035000000فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات۵-۱-مقدمه:PAGEREF _Toc430134686 h 63 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003800360000005-2- بحث و بررسی نتایج..PAGEREF _Toc430134687 h 63 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003800370000005-2-1- اطلاعات جمعیت شناختی..PAGEREF _Toc430134688 h 63 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003800380000005-3- یافته های مربوط به فرضیههای پژوهش…PAGEREF _Toc430134689 h 64 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003800390000005-3-1-یافته های مربوط به فرضیه اول پژوهش:PAGEREF _Toc430134690 h 64 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003900300000005-3-2-یافته های مربوط به فرضیه دوم  پژوهش:PAGEREF _Toc430134691 h 64 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003900310000005-3-3-یافته های مربوط به فرضیه سوم  پژوهش:PAGEREF _Toc430134692 h 65 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003900320000005-4-نتیجه گیری:PAGEREF _Toc430134693 h 65 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003900330000005-5-پیشنهادات تحقیق..PAGEREF _Toc430134694 h 67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003900340000005-5-1-پیشنهادات کاربردی..PAGEREF _Toc430134695 h 67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003900350000005-5-2 پیشنهادهای پژوهشی..PAGEREF _Toc430134696 h 67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003900360000005-6- محدودیت های تحقیق..PAGEREF _Toc430134697 h 68 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003900370000005-5-1- محدوديت‌هاي خارج از کنترل پژوهشگر.PAGEREF _Toc430134698 h 68 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003900380000005-5-2- محدوديت‌هاي در کنترل پژوهشگر.PAGEREF _Toc430134699 h 68 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400330030003100330034003600390039000000منابع فارسی:PAGEREF _Toc430134700 h 70 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400330030003100330034003700300030000000

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “پایان نامه کارشناسی رابطه خرسندی زناشویی با سلامت روان زنان زیر ۴۰  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

مبانی نظری هویت و سبک های هویت

مبانی نظری هویت و سبک های هویت

مبانی-نظری-هویت-و-سبک-های-هویت

توضیحات:
مبانی نظری هویت و سبک های هویت، در قالب فایل word و در حجم 35 صفحه، همراه با منابع درون متنی و فهرست منابع، و پیشینه داخلی و خارجی 1395 و 2016.

بخشی از متن:
هویت، مسئله ای ضروری و چالش انگیز مربوط به دوران بلوغ است و هر فردی در طول دوران زندگی اش بحران و درگیری مربوط به هویت را تجربه می کند و در هر دوره از زندگی فرد بحرانی ویژه سنش رخ می دهد. برای اینکه به مرحله بعدی از زندگی اش برسد باید هرکدام از بحران ها را با موفقیت پشت سر بگذارد(وزیری و همکاران، 2014)
بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی  (DSM) هم هویت عبارت است از میزان وضوح فرد نسبت به مقولات تشخیصی از قبیل اهداف طولانی‌مدت، گزینش شغل، الگوی رقابت، رفتار و طرز فکر جنسی مناسب، ارزش‌های اخلاقی، دیدگاه مثبت نسبت به خود، روحیه تلاش و ابتکار و تنظیم وقت (امیدیان، 1388). اریکسون، احساس هویت را هماهنگی ادراک فرد از خویشتن با ادراک دیگران از او تعریف می‌کند و هویت‌یابی را در مقابل بحران هویت‌یابی هویتی، پدیده روانی-اجتماعی می‌داند که در دوره ی نوجوانی به ظهور می‌رسد (فارسی نژاد، 1383).

فهرست بخشی از محتویات فایل:
ماهیت و مفهوم هویت
عناصر هویت
هویت دینی و ابعاد آن
عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هویت
عوامل موثر بر رشد هویت
دیدگاه‌های نظری درباره هویت
طرفداران دیدگاه اریکسون
اریکسون
هویت در دیدگاه اریکسون
فرآیند هویت‌یابی
کسب هویت در نوجوانی
جهت و زمان هویت‌یابی
۲-الگوی مارسیا
۳-دیدگاه کلبرگ
۴-دیدگاه کاگان
۵-نئواریکسونی ها
...
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort