خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / پایان نامه کارشناسی رابطه خرسندی زناشویی با سلامت روان زنان زیر 40

پایان نامه کارشناسی رابطه خرسندی زناشویی با سلامت روان زنان زیر 40

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی رابطه خرسندی زناشویی با سلامت روان زنان زیر 40 ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ پایان نامه کارشناسی رابطه خرسندی زناشویی با سلامت روان زنان زیر 40 “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

پایان نامه کارشناسی رابطه خرسندی زناشویی با سلامت روان زنان زیر 40

پایان-نامه-کارشناسی-رابطه-خرسندی-زناشویی-با-سلامت-روان-زنان-زیر-40فصل اول: کلیات پژوهش  TOC o "1-3" h z u 1-1-مقدمه و بیان مسئله.PAGEREF _Toc430134652 h 10 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003500320000001-2-اهمیت و ضرورت تحقیق:PAGEREF _Toc430134653 h 12 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003500330000001-3-اهداف تحقیق:PAGEREF _Toc430134654 h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003500340000001-3-1-هدف کلی:PAGEREF _Toc430134655 h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003500350000001-3-2-اهداف جزئی:PAGEREF _Toc430134656 h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003500360000001-4-فرضیه‏های تحقیق:PAGEREF _Toc430134657 h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003500370000001-5-تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق(نظری و عملیاتی).PAGEREF _Toc430134658 h 14 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400330030003100330034003600350038000000فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش2-1-مقدمه.PAGEREF _Toc430134659 h 17 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003500390000002-2-تاریخچه :PAGEREF _Toc430134660 h 17 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003600300000002-3-تعاریف سلامت روان.PAGEREF _Toc430134661 h 18 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003600310000002-4-نظریه های سلامت روانی :PAGEREF _Toc430134662 h 20 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003600320000002-5-مبانی نظری (زناشویی) :PAGEREF _Toc430134663 h 22 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003600330000002-6-نظریه‏های مرتبط با آسیب شناسی زندگی زناشویی..PAGEREF _Toc430134664 h 24 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003600340000002-7-مدل‏های ارزیابی آسیب‏شناسی زندگی زناشویی..PAGEREF _Toc430134665 h 28 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003600350000002-8-رضایت زناشوئی..PAGEREF _Toc430134666 h 34 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003600360000002-9-رضایت زناشویی از دیدگاه شناخت گرایان.PAGEREF _Toc430134667 h 38 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003600370000002-10-علل نارضایتی زناشویی از دیدگاه نظریه عقلانی – عاطفی..PAGEREF _Toc430134668 h 40 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003600380000002-11-باورهای غیرمنطقی و رضامندی زناشویی..PAGEREF _Toc430134669 h 41 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003600390000002-12-پیشینه پژوهش:PAGEREF _Toc430134670 h 44 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400330030003100330034003600370030000000فصل سوم: روش تحقیق3-1 روش تحقیق..PAGEREF _Toc430134671 h 48 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003700310000003-2 جامعه آماری..PAGEREF _Toc430134672 h 48 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003700320000003-3 نمونه تحقیق..PAGEREF _Toc430134673 h 49 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003700330000003-4 ابزار تحقیق..PAGEREF _Toc430134674 h 49 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003700340000003-5- پایایی آزمون.PAGEREF _Toc430134675 h 51 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003700350000003-6 روش جمع آوری اطلاعات و اجراء.PAGEREF _Toc430134676 h 52 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003700360000003-7-تجزیه وتحلیل دادهها:PAGEREF _Toc430134677 h 52 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003700370000003-7-1-تحلیل های آمار توصیفی..PAGEREF _Toc430134678 h 53 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003700380000003-7-2-در تحلیل های آمار استنباطی..PAGEREF _Toc430134679 h 53 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400330030003100330034003600370039000000فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها4-1-مقدمه:PAGEREF _Toc430134680 h 55 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003800300000004-2- آمار توصیفی..PAGEREF _Toc430134681 h 55 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003800310000004-2-6- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق وابعاد آن.PAGEREF _Toc430134684 h 58 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003800340000004-3-آماراستنباطی..PAGEREF _Toc430134685 h 59 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400330030003100330034003600380035000000فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات5-1-مقدمه:PAGEREF _Toc430134686 h 63 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003800360000005-2- بحث و بررسی نتایج..PAGEREF _Toc430134687 h 63 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003800370000005-2-1- اطلاعات جمعیت شناختی..PAGEREF _Toc430134688 h 63 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003800380000005-3- یافته های مربوط به فرضیههای پژوهش…PAGEREF _Toc430134689 h 64 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003800390000005-3-1-یافته های مربوط به فرضیه اول پژوهش:PAGEREF _Toc430134690 h 64 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003900300000005-3-2-یافته های مربوط به فرضیه دوم  پژوهش:PAGEREF _Toc430134691 h 64 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003900310000005-3-3-یافته های مربوط به فرضیه سوم  پژوهش:PAGEREF _Toc430134692 h 65 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003900320000005-4-نتیجه گیری:PAGEREF _Toc430134693 h 65 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003900330000005-5-پیشنهادات تحقیق..PAGEREF _Toc430134694 h 67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003900340000005-5-1-پیشنهادات کاربردی..PAGEREF _Toc430134695 h 67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003900350000005-5-2 پیشنهادهای پژوهشی..PAGEREF _Toc430134696 h 67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003900360000005-6- محدودیت های تحقیق..PAGEREF _Toc430134697 h 68 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003900370000005-5-1- محدودیت‌های خارج از کنترل پژوهشگر.PAGEREF _Toc430134698 h 68 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630034003300300031003300340036003900380000005-5-2- محدودیت‌های در کنترل پژوهشگر.PAGEREF _Toc430134699 h 68 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400330030003100330034003600390039000000منابع فارسی:PAGEREF _Toc430134700 h 70 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400330030003100330034003700300030000000

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “پایان نامه کارشناسی رابطه خرسندی زناشویی با سلامت روان زنان زیر 40  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

پایان نامه ارشد مقایسه ی تأثیر آموزش مبتنی بر کامپیوتر بر میزان یادگیری دانش آموزان

این محصول با ارزش " پایان نامه ارشد مقایسه ی تأثیر آموزش مبتنی بر کامپیوتر بر میزان یادگیری دانش آموزان "را از یاهو فایل دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *