خانه / مهندسی شیمی / بررسی فرآیند نم زدایی از گاز طبیعی در برجهای آکنده و اثر عوامل مختلف در میزان نم زدایی

بررسی فرآیند نم زدایی از گاز طبیعی در برجهای آکنده و اثر عوامل مختلف در میزان نم زدایی

دانلود رایگان بررسی فرآیند نم زدایی از گاز طبیعی در برجهای آکنده و اثر عوامل مختلف در میزان نم زدایی ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ بررسی فرآیند نم زدایی از گاز طبیعی در برجهای آکنده و اثر عوامل مختلف در میزان نم زدایی “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

بررسی فرآیند نم زدایی از گاز طبیعی در برجهای آکنده و اثر عوامل مختلف در میزان نم زدایی

بررسی-فرآیند-نم-زدایی-از-گاز-طبیعی-در-برجهای-آکنده-و-اثر-عوامل-مختلف-در-میزان-نم-زداییتوضیحات:
پایان نامه رشته مهندسی شیمی
با عنوان بررسی فرآیند نم زدایی از گاز طبیعی در برجهای آکنده و اثر عوامل مختلف در میزان نم زدایی، در قالب فایل pdf و در حجم 122 صفحه.

بخشی از چکیده:
در این پایان نامه نم زدایی از گاز طبیعی در یک برج جذب آکنده صنعتی بررسی شده است. برای شبیه سازی برج جذب آکنده با آکنه های منظم و نامنظم از مدل میزان انتقال استفاده شده است …

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “بررسی فرآیند نم زدایی از گاز طبیعی در برجهای آکنده و اثر عوامل مختلف در میزان نم زدایی  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

استخراج دوفازی آبی تمایلی بیوملکول ها

استخراج دوفازی آبی تمایلی بیوملکول ها

استخراج-دوفازی-آبی-تمایلی-بیوملکول-ها

توضیحات:
تحقیق جامع با موضوع استخراج دوفازی آبی تمایلی بیوملکول ها، در قالب فایل word و در حجم 34 صفحه.

بخشی از متن:
در بين فرايند هـاي موجـود بـراي جداسـازي محصـولات فراينـدهـاي شـيميايي ، اسـتخراج مـايع- مـايع يـك راهكـار مناسـب محسوب ميشود .به طور كلي، استخراج مايع- مايع، با انتقـال اجـزاء خـاص از يـك فـاز بـه فـاز ديگـر انجـام مـي شـود  كـه  ايـن فاز هـا  در يكـديگر  نـامحلول يـا نيمـه محلـول هسـتند و در تمـاس بـا هـم قـرار گرفتـه انـد. امـا  اسـتخراج مـايع- مـايع كـه درصنعت و با به كارگيري حلال هاي آلي انجـام مـيشـو د بـراي بازيـابي محصـولات فراينـد هـا ي زيسـتي  مناسـب  نمـي باشـد . چـراكه بيومولكول هايي مانند پـروتئين بـه انـداز ه ي كـافي  در حـلال هـاي آلـي  قابـل انحـلال نيسـتند و احتمـال از بـين رفـتن آنهـا وجــود دارد .بنــابراين ...

فهرست مطالب:
مقدمه 
هیدرات های کربن 
بيومولكول ايزومريها 
ليپيدها 
پروتئين 
استخراج 
روش‌های جدا سازی مایع 
استخراج مایع- گاز 
استخراج مایع- جامد 
استخراج سیال فوق بحرانی 
استخراج دو فازی آبی تمایلی 
سيستم دوفازي آبي پليمر/ پليمر 
 سيستم دو فازي آبي پليمر/ نمك 
سيستم دوفازي آبي بر پايه ي مواد فعال سطحي 
تأثير نوع سيستم دوفازي بر ميزان استخراج آنزيم 
اثر غلظت نمك بر ميزان استخراج آنزيم ليپاز 
تأثير بار حجمي سوسپانسيون آنزيمي بر استخراج ليپاز 
اثرpH، بر ميزان استخراج آنزيم 
اثر نسبت حجمي فازها بر ميزان استخراج آنزيم ليپاز 
نتيجه گيري 

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *