خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / پایان نامه اثربخشی تقویت کننده‌های اجتماعی و پته ای بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم (کارشناسی ارشد)

پایان نامه اثربخشی تقویت کننده‌های اجتماعی و پته ای بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم (کارشناسی ارشد)

دانلود رایگان پایان نامه اثربخشی تقویت کننده‌های اجتماعی و پته ای بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم (کارشناسی ارشد) ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ پایان نامه اثربخشی تقویت کننده‌های اجتماعی و پته ای بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم (کارشناسی ارشد) “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

پایان نامه اثربخشی تقویت کننده‌های اجتماعی و پته ای بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم (کارشناسی ارشد)

پایان-نامه-اثربخشی-تقویت-کننده‌های-اجتماعی-و-پته-ای-بر-پیشرفت-تحصیلی-در-درس-علوم-(کارشناسی-ارشد)چكيدههدف از پژوهش حاضر تعيين ميزان اثربخشي تقویت کننده های اجتماعی و پته ای بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی پایه سوم راهنمایی در شهرستان های استان تهران است. روش پژوهش حاضر، آزمايشي با طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل مي باشد. جامعه پژوهش را دانش آموزان پسر کم توان ذهنی پايه سوم راهنمایی مدارس روزانه شهرستانهای استان تهران در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ تشكيل داده بود. نمونهاي به حجم ۳۰ نفر به صورت خوشهاي چند مرحلهاي، ازسه مدرسه، واز هر مدرسه ۱۰ نفر انتخاب شد. ابزار جمع آوري اطلاعات آزمون هوش وكسلر (براي همتا كردن گروهها به لحاظ بهره هوشي) و آزمونهاي معلم ساخته پيشرفت تحصيلي در درس علوم تجربي است كه براي بررسي روايي اين آزمونها از روايي محتوايي آزمونهاي وابسته به ملاك و نظر چند تن از معلمان اين درس استفاده شد. از روش لاشه جهت محاسبه شاخص روايي محتوايي استفاده گرديد، و براي تعيين پايايي از ضريب پايايي آزمونهاي وابسته به ملاك روش درصد توافق استفاده گرديد. داده هاي به دست آمده با استفاده از تحليل واريانس يك طرفه و آزمون تعقيبي شفه تجزيه و  تحليل شد. نتايج پژوهش نشان داد كه ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي درس علوم تجربي گروه تقويت پتهاي به طور معناداري بيشتر از گروه تقويت اجتماعي (۰۰۲/۰ p=) و گروه كنترل (۰۰۱/۰ p>) است. همچنين ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي گروه تقويت اجتماعي به طور معناداري بيشتر از گروه كنترل (۰۲۱/۰ p=)  است. در مجموع تقويت كننده هاي پتهاي و اجتماعي باعث پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر کم توان ذهنی در درس علوم تجربي پایه سوم راهنمایی شد و همچنين تقويت كننده هاي پتهاي پيشرفت تحصيلي در درس علوم تجربي  را بيشتر از تقويت كننده هاي اجتماعي افزايش دادند.كليد واژه ها:  كم توان ذهني، تقويت كننده، تقويت كننده اجتماعي، تقويت كننده پته اي 1-1- مقدمه۱-۲- بيان مساله۱-۳- اهميت و ضرورت پژوهش۱-۴- اهداف پژوهش۱-۴-۱- هدف كلي۱-۴-۲- اهداف اختصاصي۱-۴-۳- هدف كاربردي۱-۵- فرضيه هاي پژوهش۱-۶- متغيرهاي پژوهش۱-۶-۱- تعاريف مفهومي متغيرها۱-۶-۲- تعاريف عملياتي متغيرهافصل دوم: مروري بر ادبيات و سوابق پژوهش۲-۱- كم تواني ذهني۲-۱-۱- تعريف كم تواني ذهني۲-۱-۲- طبقه بندي كم تواني ذهني۲-۱-۳- شيوع كم تواني ذهني۲-۲- پيشرفت تحصيلي۲-۲-۱- تعاريف پيشرفت تحصيلي۲-۲-۲- معيارهاي پيشرفت تحصيلي۲-۲-۳- پيشرفت تحصيلي در كودكان كم توان ذهني۲-۲-۴- نياز به پيشرفت۲-۲-۵- انگيزش و مشوق۲-۲-۶- نتايج پژوهش هاي مربوط به رابطه بين انگيزش و يادگيري۲-۳- انواع تقويت۲-۳-۱- تقويت مثبت۲-۳-۲- تقويت منفي۲-۳-۳- عواملي كه بر افزايش اثربخشي تقويت موثر است۲-۳-۴- اقدامات آموزشي كودكان كم توان ذهني۲-۳-۵- ابزاري براي مديريت كلاس۲-۳-۶- چطور از تشويق به طرز موثري استفاده مي شود۲-۳-۷- پاداش اجتماعي۲-۳-۸- اقتصاد ژتوني۲-۳-۹- اقتصاد ژتوني چگونه و در چه مواقعي به كار برده مي شود۲-۳-۱۰- عوامل كليدي در اقتصاد ژتوني۲-۳-۱۱- سيستم اقتصاد ژتوني در كلاس هاي آموزش ويژه۲-۳-۱۲- آسيب استفاده از پاداش هاي غذايي در دانش آموزان۲-۳-۱۳- رهگشاي پاداش هاي كلاس درس۲-۳-۱۴- ارزش پاداش دادن به دانش آموزان۲-۴- بررسي متون۲-۴-۱- تحقيقات پيرامون استفاده از تقويت كننده هاالف) مروري بر پژوهش هاي انجام شده در خارجب) مروري بر پژوهش هاي انجام شده در ايرانفصل سوم: روش انجام پژوهش۳-۱- نوع پژوهش۳-۲- جامعه آماري۳-۳- نمونه آماري و روش گزينش نمونه ها۳-۴- ابزار جمع آوري اطلاعاتالف) آزمون هوش وكسلر كودكان تجديد نظر شدهب)آزمون هاي پيشرفت تحصيلي درس علوم تجربي۳-۵- روش اجرامحتواي جلسات آموزش۳-۶- روش هاي تجزيه وتحليل اطلاعات۳-۷- ملاحضات اخلاقيفصل چهارم: تجزيه وتحليل آماري داده ها۴-۱- توصيف داده هافصل پنجم: بحث و نتيجه گيري۵-۱- بحث در نتايج پژوهش۵-۱-۱- بحث در فرضيات پژوهشفرضيه اصليفرضيه فرعي ۱فرضيه فرعي ۲۵-۲- نتيجه گيري۵-۳- محدوديت ها۵-۴- پيشنهاداتفهرست منابعمنابع فارسيمنابع انگليسي

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “پایان نامه اثربخشی تقویت کننده‌های اجتماعی و پته ای بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم (کارشناسی ارشد)  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

تحقیق مسائل و مشكلات رواني، اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستی

تحقیق مسائل و مشكلات رواني، اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستی

تحقیق-مسائل-و-مشكلات-رواني-اجتماعي-نوجوانان-تحت-سرپرستي-بهزيستیتوضیحات:
پایان نامه مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستی، در قالب فایل word و در حجم 115 صفحه.


مقدمه
دوران پرتلاطم نوجواني و مرحله گذر از اين دوران گذرگاهي است براي هر چه زودتر رسيدن به دنيال جذاب جواني، كه از دور هاي ظريف و حساس زندگي آدمي و شايد هم حساسترين اين دوران است. در اين دوره نوجوان كه به تازگي از دنياي شيرين و شاد پر از امنيت كودكي گذر كرده است ، گام در دنياي پرنشيب و فرازي مي گذراد كه ديگر به اندازه عالم كودكي طلايي و دريايي نيست.
واقعيتهاي زندگي اندك، اندك چهره نشان مي دهند و نوجوان اغلب نخستين سختيهاي دوران بزرگسالي را تجربه ميكند. اين دنيا واقعي تر است؛ دنيايي نزديكتر به دنياي بزرگترها ، پر كشش ، پر ماجرا و سرشار از تجربه هاي نو و بيشتر و مهمتر از همه دنيايي آكنده از رشد تحول نوجوان در اين مرحله از زندگي با شتابي كه گاه مهار نشدني به نظر مي آيد، دگرگون مي شود و رشد مي كند. رشدي پر دامنه و گسترده كه جسم و جان او را شامل مي شود، اين رشد و تحولات مثل رشد عضلاني، پديدار شدن سائقه توليد مثل، ظهور عواطف و عادت به جنس مقابل، گستردگي هوش نظري، شكل گرفتن انديشه هاي آرماني، استقلال طلبي، تحولات عقلي و عاطفي و بالاتر از همه ميل به سبك هويت، آن چنان سريع و يكباره اتفاق مي افتد كه گويي فردي با او دوباره به دنيا آمده است و در برابر جامعه والدين خود اعلام وجود مي كند. اين تولد دوباره، براي اطرافيانش بيگانه و ناشناخته نيست ، اما شتاب و دامنه گسترده اين دگرگونيها و تغييرات به حدي است كه نوجوان ديگر «خود» را نمي شناسد و براي كنار آمدن با اين تازه وارد بيگانه «خود» و خواسته هايش ندارد و هنوز با خود آشنا نيست.

فهرست مطالب
چكيده تحقيق 
-شروع موضوع تحقيق 
-اهميت و ضرورت تحقيق
-اهداف تحقيق 
-طرح سوال پژوهشي
-فرضيه هاي تحقيق
-تعريف اصطلاحات عملي و نظري
شرح موضوع تحقيق 
اهميت و ضرورت تحقيق   
خصوصيات عاطفي در دورة نوجواني و جواني 
رشد اجتماعي در دورة نوجواني   
رشد رواني در دورة نوجواني 
عوامل مؤثر در ايجاد مسائل و مشكلات دورة نوجواني
چگونگي رفتار بانوجوانان و جوانان 
اهداف طرح تحقيق 
طرح سؤال پژوهشي
فرضيه هاي تحقيق  
تعريف اصطلاحات و مفاهيم
نوجواني  
بهزيستي 
خانواده 
رواني – اجتماعي 
خودپنداري  
-ادبيات پژوهش 
-تاريخچه اي كوتاه از بهزيستي در ايران
-مجموع بررسي ها و برداشت هاي اوليه و كلي 
ادبيات پژوهش
تاريخچه اي كوتاه از بهزيستي در ايران
مجموع بررسي ها و برداشتهاي اوليه و كلي و دستورالعمل اجرايي
-توصيف نوع و روش تحقيق
-توصيف جامعه آماري
-تعداد افراد نمونه و روش نمونه گيري
-روش آماري
توصيف نوع و روش تحقيق
توصيف جامعه آماري
تعداد افراد نمونه و روش نمونه گيري
روش جمع آوري اطلاعات
روش آماري
-تجزيه و تحليل آماري داده ها
-اثبات فرضيه ها 
-نتيجه گيري كلي
-محدوديت هاي تحقيق
-پيشنهادات
-اثبات فرضيه ها
-فرضيه
-اثبات فرضيه
-فرضيه
-اثبت فرضيه
-فرضيه
-اثبات فرضيه
-فرضيه
-اثبات فرضيه
نتيجه گيري كلي
توصيف نوع روش تحقيق
جامعه آماري
روش آماري
متغيرهاي حاضر در اين پروژه
محدوديتهاي تحقيق
پيشنهادات
ضمائم
مقياس خودپنداري راجرز
مقياس عزت نفس رونبرگ
منابع و مأخ
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort