خانه / نتایج جست و جو برای: تحقیق

نتایج جست و جو برای: تحقیق

تحقیق در مورد بررسي و مقايسه کشت مکانيزه و سنتي بر روی عملکرد گندم سرداري در شرايط ديمزارهاي استان کرمانشاه

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه فرمت: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات: 19   فهرست:         عنوان                                                             صفحه مشخصات طرح ------------------------------------------------------ چكيده ------------------------------------------------------------ واژه هاي كليدي: ----------------------------------------------------- مقدمه ------------------------------------------------------------- هدف ------------------------------------------------------------ مواد و روش ها  -----------------------------------------------------  نتايج --------------------------------------------------- ...

توضیحات بیشتر »

تحقیق درباره نیما یوشیچ

لینک پرداخت و دانلود "پایین مطلب" فرمت فایل: pdf  تعداد صحفه:73 آغاز  زودگی  آغاز ديران ضاعری ویما    پایان زودگی ویما  آثار ویما یًضیج ارزش زن دروگاٌ پريیه اعتصامی آغاز زودگی ٗؼلٝف ت٠ اػظاإ »اتلا١٨ٖ «ػٔ٦ ٛٞك٥ ٗتٔؾْ ت٠ ٛ٨٘ا ٧ُٞ٨ش ام پـك٥ ؽاٙ ماؿٟ ت٠ ٛإ كلمٛـ عٌ٨ٖ ٗٞم٥ ُاػل ٝ »ٛٞت٦ ٗلتاط «آٌٜٜٔ٠ ٝ ٗاؿك٥ ام ؽاٛـاٙ ػٖٔ ٝ ١ٜل ت٠ ٛإ ه٘ال٥ 2121 ر٘اؿ٥ آخاٛ٦ 21 ١زل٥ ٌُ٘٦ تلاتل تا 2121 آتاٙ ٗاٟ 12ك٨ٌٔٞف ؿك ٝ ؿك مٗاٙ پاؿُا١٦ ٗظللآـ٧ٚ ُاٟ هاراك ؿك ؿ١ٌـ٣ ٧ٍٞ ؿك ٧ٌ٦ ام ؿ١اا ُ٢لًاتاٙ ٔ٠ ؿاك٥ كٝمُاك ٗ٦ ُقكاٛاـ ٝ ؽاٞؿ ُٛٞك اًتاٙ ٗامٛـكاٙ تـٛ٨ا آٗـ. پـكٍ، ػٔ٦ ٛٞك٥ تا ٛ٨٘ا ام ١٘اٙ ؿٝكاٙ ًٞؿً٦ تا ًٚ ؿٝامٟ ًآِ٦ تا صلاُاٟ ١ا ٝ ًٞ١ٌتاٙ ١ا ٝ ؽلآ٠ تاا ٛث٨ؼت مٛـٟ ٝ ًلًثن آُٜا٧٦ ٛنؿ٧ي ؿاُت ٝ ؿك ٗ٨اٙ صاؿكِٛ٨ٜاٙ ٝ هثا٧ْ ًٞ١ٌتاٛ٦ ت٠ ًل ٗ٦ تلؿ. صٜاٌٛ٠ ؽٞؿٍ ٗ٦ ُٞ٧ـ5 مٛـُ٦ تـٝ٥ ٗٚ ؿك ت٨ٚ ُثاٛاٙ ٝ ا٧ٔؾ٦ تاٛاٙ ُقُت ً٠ ت٠ ١ٞا٥ صلاُااٟ تا٠ ٛوااٙ « ؿٝك، ٧٨لام- هِلام ٗ٦ ًٜٜـ ٝ ُة تالا٥ ًٞ١٢ا ًاػا ٛٞلاٛ٦ تاا ١اٖ تا٠ ؿٝك آتاَ ر٘غ ٗ٦ ُٞٛـ. ام ت ...

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد مقايسه خصوصيات پرواري و لاشه بره هاي نرلري بختياري

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه فرمت: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات: 23   فهرست:   چكيده مقدمه مواد و روشها نتايج و بحث صفات پرواربندي صفات لاشه سپاسگزاري منابع مورد استفاده   اين بررسي به منظور مقايسه خصوصيات پرواري و لاشه بره هاي نر لري بختياري و آميخته سنجابي× لري بختياري انجام گرفت . بره ها در سن  روزگي از شير گرفته شدند و با متوسط سن 135 روز به مدت 80 روز پروار گرديدند . اطلاعات حاصل به دليل نامساوي بودن تعداد مشاهدات در زير گروههاي مختلف با استفاده از روش حداقل مربعات تجزيه و تحليل شدند . بره هاي نر لر بختياري از نظر وزن در پايان دوره پروار و افزايش وزن روزانه دوره پرواري برتر از بره هاي آميخته بوده ولي از لحاظ آماري تفاوت معني داري بين آنها وجود نداشت ( ). بين بره هاي نر لر بختياري و آميخته براي صفات وزن كشتار ، وزن لاشه ، بازده لاشه ، وزن گوشت ، وزن چربي سطحي ، وزن استخوان و سطح مقطع راسته اختلاف معني داري شاهده نگرديد . ...

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد مشاهیر ریاضی

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه فرمت: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات: 13   فهرست:   سخني درباره عمرخيام سخني درباره خواجه نصيرالدين طوسي گذري بر زندگي ابوالوفاي بوزجاني گذري برزندگي ابوريحان بيروني گذري برزندگي اوريست گالوا سخني درباره ابوالحسن عبدالرحمان صوفي رازي سخني درباره فيثاغورس   حکيم ابوالفنح عمرخيام ازبرجسته ترين حکما ورياضي دانان جهان اسلام به شمار مي رود. وي درشهرنيشابوردرسال(429 ه ق) ديده به جهان گشود وهمانجا زيست و درسال(517 ه ق) جان به جان آفرين تسليم کرد. خيام به قدري در  رياضيات پيشرفت کرده بود که ازسوي ملکشاه سلجوقي فرا خوانده شد تا تقويم را اصلاح کند. حاصل کاراودراين زمينه تقويم جلالي است که هنوزاعتبار و رواج دارد واز تقويم گريگوريايي دقيق تراست. او دوازده کتاب ازخود به جا گذاشته که مهمترين آنها کتاب جبراست. درزمان ما دکتر غلامحسين مصاحب رياضي دان ايراني با تاليف کتاب حکيم عمرخيام به عنوان عالم جبر براي نخستين بارمقام علمي عمرخيام را دررياضيات به طور مستقل به فارسي زبانان شناساند.     ...

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد نقش راهنمايي و مشاوره شغلي در رضايت شغلي

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه فرمت: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات: 34   فهرست:   چكيده مقدمه راهنمايي شغلي چيست؟ عوامل مؤثر در راهنمايي شغلي تيپ قراردادي - خانواده و راهنمايي شغلي اطلاعات شغلي استفسار بازديد مطالعه مشاوره در راهنمايي شغلي رضايت شغلي نظريه هاي رضايت شغلي عوامل موثر در رضايت شغلي نتيجه گيري منابع   ِبي شك فرد و جامعه براي بقاي خود به كار و تلاش نياز دارند.ورود به عرصه كار در زندگي هر شخص يكي از مهمترين مراحل زندگي محسوب مي شود از طرف ديگر رضايت شغلي به عنوان يكي از عوامل مؤثر در بهره‌وري نيروي كار محسوب مي شود همانطور كه مي دانيم بهره‌وري ناشي از عوامل مختلفي چون استفاده بهينه از امكانات، زمان و استفاده مطلوب از نيروي انساني مي باشد در شرايطي نيروي انساني توانايي‌هاي خود را در انجام كار به بهترين نحو مطلوب بروز مي دهد كه علاوه بر ساير عوامل داراي احساس رضايت شغلي از فعاليتي كه انجام مي دهد باشد. عواملي كه در ايجاد رضايت شغلي مؤثرند را مي توان به دو دسته تقسيم نمود: الف- عواملي كه در مراحل قبل از ...

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد تنش شوری در گیاهان

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه فرمت: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات: 111   فهرست:   فصل اول كليات فصل دوم گياهان شور روي فصل سوم مكانيسمهاي مقابله با تنش شوري درگياهان فصل چهارم حساسيت و مقاومت گياهان به املاح فصل ششم گياهان مقاوم به تنش شوري منابع مورد استفاده   شوري يكي از عوامل موثر در تمدنهاي بشري و سيستم هاي كشاورزي بوده كه زندگي انسان بر اين سيستم ها تكيه داشته است . تمدنهاي بسياري در اثر عدم اعمال مديريت صحيح آ‎بياري اراضي ودر نتيجه تجمع نمك در سطح خاك نابود شده اند . چنانچه بارندگي محدود باشد ، شستشوي نمك در منطقه فعاليت ريشه گياه در خاك انجام نمي شود وبا افزايش شوري ، رشد وتوسعه گياه ودر نتيجه عملكرد محصول كاهش مي يابد . بيش از 80 درصد سطح كره زمين بوسيله محلول نمكي با غلظت حدود 5/0 مولاركلرور سديم پوشيده شده است كه فقط گروهي از گياهان عالي قادر به تحمل چنين شرايطي هستند واغلب گياهان حتي قادر به تحمل غلظت يك درصد آب اقيانوسها ( بدون تغيير در موازنه آبي و غذايي يا متوبوليسمي گياه ) نمي باشد در اوايل قرن نوزدهم واژه شو ...

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد نقش واقعي و مناسب از تكنولوژي براي ايجاد فرهنگ يادگيري

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه فرمت: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات: 66   فهرست:   تعدادي مبحث داستاني: Some historicod perspectire نقش مناسب تكنولوژي در يادگيري چه چيزي است؟ تفاوت بين آموزش و يادگيري: Learning and training are different يك چهارچوب براي امتحان نقش تكنولوژي در يادگيري آموزش: Training مديريت آگاهي و دانش: Knowledge management تجربه‎هاي عمومي: Communities of practice حمايت اجراها: ‎Performance Support مسير استعدادها: ‎Talent alignment نتيجه: ‎Conclusion   شايد شما شنيده كه كلاس‎هاي آموزشي از بين رفت كه يادگيري از طريق تكنولوژي سريعتر، ارزان‎تر و بهتر است. فقط به جريان بيافتند و در هر زمان و مكان ياد بگيريد. اما من همچنين شنيده‎ام كه دوره يادگيري براساس تكنولوژي در حال تمام شدن است، تكنولوژي جديد امروزي با قدرت زياد به طور ناگهاني به وجود آمد. كدام يك از اين دو عقيده درست مي‎باشد؟ چگونگي حقيقت در بعضي جاها در اعتدال است. مديران و مربيان اميدي شبيه به اين داشتند كه تكنولوژي مي‎تواند يك راه&lrm ...

توضیحات بیشتر »

تحقیق درباره حافظه و فرایند های آن ۴۰ ص

در فرهنگ ما، از حافظه به صورت كاملاً آزاد ياد مي شود. هر روز و در هر جايي كه هستيم عبارات «فراموش نكن وقتي كه برگشتي...» و يا «حافظه ات خوب كار مي كند» و يا مشابه آنها را زياد مي شنويم. در اين اصطلاحات عمومي، حافظه مي تواند به معني تجربيات زندگي كه انفرادي و ويژه هستند باشد و يا به تأثيري كه داروهاي شيميايي بر روي رشته هاي عصبي و نهايتاً بر مغز كه آن تجربيات را گزارش مي دهد، مي گذارد، حافظه گفته مي شود. در واقع مفهوم حافظه مي تواند از جهاني به صورت استعاره باشد. اين استعاره دلالت مي كند بر اين كه مجموعه اي ثابت و معين از اطلاعات، در يك مكاني كه كاملاً قابل دسترسي باشد، ذخيره شده اند. به نظر ما مغز به روشي كه كامپيوتر كار مي كند، فعاليت دارد اما حقيقت چيز ديگري است. در واقع، انواع مختلف حافظه در قسمت هاي مختلف مغز ذخيره مي شوند. بدين علت كه مغز بشر عضوي پيچيده و فرهيخته است، پس حافظه ي بشر هم به آن اندازه رويدادي پيچيده مي باشد. براي اين كه مطالب براي تان ملموس تر باشد، بهتر است كه ابتدا اجزاي تشكيل دهنده ي حافظه را از هم تفكيك نماييم. ما اغلب حافظه را امري بدي ...

توضیحات بیشتر »

تحقیقات بازاریابی پیوسته و آنلاین ( کامپیوتری ) ۱۹ ص

تحقیقات بازاریابی پیوسته و آنلاین ( کامپیوتری ) تصمیمات بازاریابی نوعاً بر مبنای تحقیقاتی که ، از طریق خدمات پستی سریع ، پیام مراکز خرید ، گفتگوی تلفنی ، مذاکرات گروهی منسجم و موردی از این صورت می گیرند ، اتخاذ می شوند . این شیوه های مربوط به تحقیقات بازاریابی وقت گیر و پر خرج بوده ، و برای دستیابی به نتایج دقیق مستلزم تلاش و کوشش زیادی می باشد . این مقاله شیوه نوینی را برای انجام تحقیقات بازاریابی آنلاین ارائه می دهد ة که بر مبنای چندین نظریه از جمله دانش فعال و موثر ، گروههای کنترلی و تجربی مشابه ، و تجربیات صریح و ضمنی می باشد . این نظریات ، توام با فرصت هایی که به واسطه تعداد فراینده خریداران آنلاین ایجاد می شوند ، می توانند تحقیقات بازاریابی سریع ، منظم و کم هزینه ای را سبب گردند . ...

توضیحات بیشتر »

تحقیق مقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار

فایل : word قابل ویرایش و آماده چاپ تعداد صفحه :70 صفحه فصل اول مقدمه موضوع تحقيق                                   2 الف – مسئله                                     2 ب – فرضيه                                       2 فايدة تحقيق                                     3 روش ان ...

توضیحات بیشتر »
porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort